alternator

Alternator składa się z nieruchomego twornika, wirującej magneśnicy, układu prostującego oraz obudowy Mdgneśnica służy do wytwarzania pola magnetycznego. Wał magreśnicy jest ułożyskowany w obu tarczach na łożyskach kulkowych. Na wale magneśnicy osadzone są magnesy o specjal­nym cształcie, które obejmują jej uzwojenie wzbudzenia. Końce uzw( jenia magneśnicy są połączone z dwoma umieszczonymi na jej w ile pierścieniami ślizgowymi, które służą do doprowadza­nia nacięcia do uzwojenia wzbudzenia. Z pierścieniami ślizgo­wym współpracują szczotki dociskane do nich sprężynami. Jedni szczotka jest połączona z zaciskiem na tylnej pokrywie, a druga z masą alternatora. Od strony napędu (przy przedniej tarczy) na wale magneśnicy jest założone koło pasowe. Kierunek obrotów magneśnicy jest zgodny z kierunkiem obrotów silnika.Twornik nieruchomy składa się z trzech uzwojeń. Każde uzwojenie połączone jest ze swoją parą diod, przy czym przez diody dodatnie uzwojenia są połączone z dodatnim zaciskiem alternatora, a przez diody ujemne z masą (obudową) alternatora.Układ prostowniczy składa się z sześciu diod (trzech dodat­nich i trzech ujemnych). Cały układ prostujący mieści się w tylnej tarczy alternatora, przy czym diody ujemne są umieszczone w gniazdach w tylnej tarczy, a dodatnie w specjalnej izolowanej płytce umocowanej od wewnątrz do tylnej tarczy.Działanie alternatoraGdy prąd z akumulatora płynie przez uzwojenie wzbudzenia, zostaje wytworzone pole magnetyczne, które wiruje razem z ob­racającą się magneśnicą. Linie magnetyczne wirującego pola magnetycznego przecinają uzwojenia nieruchomego twornika, wskutek czego indukuje się w nich prąd zmienny trójfazowy.Ponieważ prąd zmienny nie nadaje się do ładowania akumula­tora, jak również dlatego, że wszystkie odbiorniki w samocho­dzie są przystosowane do prądu stałego, musi on być wyprosto­wany. Do tego celu służy układ prostowniczy. W związku z tym prąd zmienny istnieje tylko w uzwojeniach twornika, a poza alternatorem, jak we wszystkich samochodach, prąd stały.Z alternatorem współpracuje regulator napięcia prądu wy­twarzanego przez alternator. Alternator współpracuje przez regulator napięcia z akumulatorem.Obsługa alternatora przez kierowcęObsługa alternatora przez kierowcę polega na utrzymaniu go w czystości, smarowaniu i sprawdzaniu części.Czyszczenie pierścieni ślizgowych. Co ok. 60000 km przebieguoczyścić pierścienie ślizgowe alternatora, przedmuchując jesprężonym powietrzem, np. pompką do pompowania ogumienia. Większe zanieczyszczenia zebrać szmatką zwilżoną w nafcie, dociskając ją do obracających się pierścieni. Tak samo jak przy czyszczeniu komutatora prądnicy prądu stałego, nie wolno do tego używać benzyny ze względu na możliwość spowodowania pożaru w razie iskrzenia.Sprawdzanie szczotek. Jednocześnie z czyszczeniem pierście­ni ślizgowych sprawdzić stan szczotek i ich przyleganie do pierścieni. Sprawdzić również stan sprężyn dociskających szczotki. W razie potrzeby wymienić szczotki.Sprawdzanie zacisków alternatora. Sprawdzać czystość zaci­sków, odizolowanie ich od masy, zabezpieczenie podkładkami i dokręcenie. Zbyt słabo dokręcone końcówki przewodów w za­ciskach alternatora mogą się obluzować wskutek wstrząsów podczas jazdy i przerwać przez to obwód.Sprawdzanie i regulacja naciągu paska napędzającego alter­nator. Tak samo jak w przypadku prądnicy prądu stałego, prawidłowo dobrany pasek klinowy powinien opierać się o bocz­ne ścianki kół pasowych, a nie o dno ich wgłębienia (patrz rys. 3-18), oraz powinien być czysty i suchy. W razie za tłuszczenia paska należy go jak również wgłębienia w kołach pasowych przetrzeć szmatą zwilżoną czystą nieetylizowaną benzyną.Ponieważ w miarę zużycia pasek klinowy wyciąga się i ślizga, należy sprawdzać i w razie potrzeby regulować jego naciąg. Pasek naciśnięty w połowie między kołem pasowym alternatora a kołem pasowym wentylatora z siłą 100 N (10 kG) powinien się ugiąć 10…15 mm.W celu wyregulowania naciągu paska klinowego trzeba zluzo­wać śrubę mocującą alternator do wspornika napinacza oraz śruby mocujące alternator do wspornika na silniku, po czym odchylić alternator na zewnątrz i mocno dokręcić zluzowane uprzednio śruby.Regulator napięcia alternatoraRegulator służy do samoczynnego regulowania prądu wzbu­dzenia alternatora, przez co steruje wielkość napięcia wytwarza­nego przez alternator. Jest to regulator dwustopniowy.Budowa regulatora napięcia alternatora Składa się on z rdzenia z uzwojeniem, jarzma, zwory ze stykami i odpowied­nich rezystorów.Regulator jest umieszczony na podstawie wytłoczonej z blachy i zamknięty z zewnątrz pokrywą, przykręconą do niej przez uszczelkę gumową dwoma wkrętami. Podstawa regulatora jest tak wygięta, aby mogło pod nią swobodnie przepływać powietrze i chłodzić umieszczone pod nią rezystory.Regulator powinien być umieszczony w samochodzie tak, aby pracował w położeniu pionowym, tzn. zaciskami do dołu. Tem­peratura otoczenia regulatora nie powinna się różnić od tempe­ratury otoczenia akumulatora.Obsługa regulatora napięcia alternatora przez kierowcę pole­ga wyłącznie na utrzymaniu jego podstawy, pokrywy i zacisków w czystości oraz sprawdzaniu jego umocowania do nadwozia i dokręcenia do niego przewodów.

Comments

comments