Amortyzacja auta

Teleskopowy amortyzator hydrauliczny dwustronnego dzia­łania Tłoczysko tłoka wraz z umocowaną do niego osłoną amortyzatora przytwierdzone jest do ramy samochodu Tłok przesuwa się w cylindrze, który wraz z otaczającym go zbiornikiem płynu jest przymocowany uchem do osi (lub waha­cza) samochodu. W tłoku znajdują się 2 otworki: jeden kalibro­wany o małym przekroju i drugi większy zamykany zaworem.Z chwilą, gdy resor ugnie się wskutek najechania koła na wypukłość nawierzchni, cylinder zostaje wepchnięty do osłony i tłok przesunie się w nim ku dołowi. Pod ciśnieniem płynu otworzy się zaworek w tłoku i wówczas płyn będzie przepływać nad tłok przez oba otworki.Przy odprężaniu się resoru zaworek w tłoku zamknie się i płyn będzie przepływać z górnej do dolnej przestrzeni tłoka tylko przez kalibrowany otworek, wskutek czego opór przepływu będzie znacznie większy niż w czasie uginania się resoru.StabilizatorStabilizator służy do zmniejszania bocznych przechyłów sa­mochodu na zakrętach, co jest szczególnie ważne w samocho­dach rozwijających duże prędkości lub mających wysoko poło­żony środek ciężkości. Budowę stabilizatora wyjaśnia Jest to sprężysty drążek stalowy albo wygięty w kształcie litery U, albo mający na swych końcach osadzone dźwignie stanowiące ramiona stabilizatora. Drążek stabilizatora umiesz­czony jest w tulejach gumowych osadzonych w jarzmach przy­twierdzonych do ramy samochodu. Ramiona stabilizatora połą­czone są z pochwą tylnego mostu lub wahaczami kół przednichPrzy równomiernym ugięciu resorów stabilizator obraca się w tulejkach i nie ogranicza ich ruchów.Przy pochyleniu się samochodu, a więc przy różnym ugięciu się resorów prawego i lewego, drążek stabilizatora zostaje skręcony. Koniec ramienia stabilizatora po stronie ugiętego resoru przeci­wdziała uginaniu się resoru, a po przeciwnej stronie koniec ramienia stabilizatora obciąża resor, co w wyniku, przeciwdzia­ła pochyleniu się ramy z nadwoziem.Obsługa zawieszenia przez kierowcęObsługa zawieszenia przez kierowcę polega na sprawdzaniu wszystkich połączeń i dociąganiu ich, w razie potrzeby, smaro­waniu resorów piórowych i ich ruchomych połączeń oraz na uzupełnianiu lub wymianie płynu w amortyzatorach.Sprężyny śrubowe, drążki skrętne i gumowe elementy śrubo­we poza sprawdzeniem ich całości i umocowania oraz utrzyma­nia w czystości nie wymagają żadnej innej obsługi przez kie­rowcę.Pneumatyczne łączniki sprężyste należy obsługiwać ściśle według wskazówek instrukcji samochodu.Stan resorów piórowych sprawdza się przez oględziny. Uszko-dzenia resoru piórowego (pęknięcie pióra) można poznać poprzesunięciu całego resoru lub piór z właściwego położeniai przechyleniu pojazdu. Jeżeli resor jest w pokrowcu, nie zdejmo-wać pokrowca. W razie stwierdzenia pęknięcia głównego piórajazda jest niedopuszczalna. Stan niezależnego zawieszenia sprawdza się przez oględziny. W razie stwierdzenia uszkodzenia wahaczy, sprężyn śrubowych,naprawy.Smarowanie resorów piórowych. Do smarowania zdjąć strze­miona i unieść samochód na podnośniku, podstawionym pod ramę, tak aby rozluźnić pióra resoru. Rozchylać kolejno pióra szerokim wkrętakiem lub specjalnym przyrządem i wprowadzić pomiędzy nie odpowiednią ilość smaru. Resory smaruje się smatem stałym z domieszką grafitu podczas każdej drugiej obsługi technicznej (OT-2).Dwa razy w roku, podczas obsługi sezonowej (OZ i OL), rozebrać resory, sprawdzić stan piór, umyć w nafcie lub oleju napędowym, osuszyć i po nasmarowaniu smarem grafitowym złożyć.Po każdym myciu samochodu, po wyschnięciu podwozia na­smarować resor z obu stron zużytym oiejem przekładniowym.Resory w pokrowcach smaruje się tylko wówczas, gdy słychać ich skrzypienie.Sworznie resorów i inne połączenia ruchome zawieszenia smaruje się smarem starym, który wtłacza się do smarowniczek za pomocą smarownicy. Przed przystąpieniem do smarowania oczyścić smarowniczki i ich okolice, aby nie wtłoczyć brudu razem ze smarem.Smar tłoczyć do czasu ukazania się czystego smaru w szczeli­nach smarowanego połączenia. Smarować w terminach wskaza­nych w instrukcji obsługi. Jeżeli ramię można poruszać bez wyraźnego Uzupełnianie płynu w amortyzatorach dźwigniowych. przystąpieniem do uzupełniania płynu dokładnie oczyścić amc tyzator i odłączyć cięgło jego ramienia. Płyn wlewać przez wlewowy poruszając przy tym ramieniem amortyza­tora w celu równomiernego wypełnienia jego wnętrza płynem. Poziom płynu w amortyzatorach bez zbiorniczka wyrównawcze­go powinien sięgać dolnej krawędzi otworu wlewowego, a amor­tyzatory ze zbiorniczkiem wyrównawczym należy napełniać tylko do 3/4 pojemności. W przypadku zbyt małej ilości płynu amortyzator nie spełnia swego zadania, a w przypadku nadmier­nej ilości płynu – ulega uszkodzeniu (wybicie zaślepek, pęknięcie obudowy).Wymiana płynu w amortyzatorze dźwigniowym. Wybudjowaćamortyzator z samochodu i opróżnić z płynu, poruszając, jegoramieniem. Dokł;dnie oczyścić, przemyć spirytusem skażanym (denaturatem) i wysuszyć sprężonym powietrzem. Amortyzator należy napełnić płynem w położeniu roboczym, tzn. albo po wbudowaniu go lo samochodu, albo uchwyciwszy w imadle. Podczas napełniania poruszać ramieniem amortyzatora w obie strony, aby płyn dokładnie wypełnił jego wnętrze.Sprawdzanie stanu amortyzatora dźwigniowego. Odłączyć cięgło ramienia amortyzatora i poruszać nim w obie strony doWymiana płynu w amortyzatorze teleskopowym. W tego typu amortyzatorach nie uzupełnia się płynu, a w razie stwierdzenia niewłaściwego jego działania płyn wymienia się całkowicie. W tym celu trzeba amortyzator wybudować z samochodu, umo­cować w imadle, odkręcić nakrętkę, zdjąć uszczelkę i wyjąć tłoczysko z tłokiem. Dalej nie należy rozbierać amortyzatora ze względu na duże trudności przy powrotnym składaniu. Przemyć tłok i cylinder amortyzatora czystą (nieetylizowaną) benzyną. Przedmuchać otworki w tłoku (nie wolno przetykać otworków drutem lub innymi twardymi przedmiotami). Wlać do cylindra amortyzatora płyn w ilości podane; w instrukcji obsługi. Włożyć do cylindra tłok z tłoczyskiem i po uszać nim z góry na dół, aby płyn równomiernie wypełnił amortyzator, po czym założyć uszczelkę, zakręcić nakrętkę i wbu iować amortyzator do samo­chodu. Płyn należy wymieniać jednocześnie we wszystkich amortyzatorach.Wadliwie działające teleskopowe amortyzatory nierozbieral­ne należy oddać do stacji obsługi w celu regeneracji.Budowa kółKoła służą do przenoszenia obciążenia pochodzącego od ramy zamocowanych na niej mechanizmów, nadwozia i ładunku oraz do przejmowania sił występujących w rożnych warunkach ruchu, jak pokonywanie nierówności drogi, poślizgi boczne itp.Koło składa się z piasty, tarczy (wyjątkowo szprych, głównie w samochodach wyczynowych), obręczy i ogumienia.Piasta koła napędowego służy do obrotowego umocowania koła na zakończeniu półosi napędowej, do której może być przymocowana za pomocą klina lub na stałe przykręcona do kołnierza półosi bądź też do kołpaka osadzonego przesuwnie na wielowypustowym zakończeniu półosi. Piasta, zależnie od typu półosi, jest ułożyskowana na lub w pochwie mostu napędowego.Piasta koła nienapędowego założona jest na czop zwrotnicy lub czop osi nośnej i umocowana na nim nakrętką. Piasta ta jest na czopie ułożyskowana W piastach kół osadzone są kołki gwintowane, które służą do przykręcania tarcz kół Tarcza koła – prasowana z blachy stalowej – umocowana jest do piasty za pomocą nakrętek nakręconych na gwintowane kołki piast. Otwory na kołki w tarczy są rozwiercone stożkowo lub półkoliście, a podstawy nakrętek mają odpowiednio kształt stożkowy lub półkolisty, co zapewnia, umocowanie tarczy do­kładnie w osi obrotu koła.

Comments

comments