BADANIE GAŻNIKA

Zamocować pompę paliwa i ustawić ją względem mimośro-du napędzającego tak, aby został zlikwidowany luz mię­dzy dźwignią i cięgnem przepony pompy oraz aby środkowa część stopki dźwigni napędowej pompy stykała się z mimośro-dem.Połączyć pompę paliwa przewodami elastycznymi z gaźnikiem i układem paliwowo-pomiarowym stanowiska wg wskazań in­strukcji obsługi.Napełnić zbiornik paliwa benzyną nieetylizowaną. Sprawdzić funkcjonowanie stanowiska. W tym celu ustawić zawory wg wskazówek zawartych w instrukcji obsługi stano­wiska i włączyć silnik napędowy. Obserwowane przez wzier­nik paliwo tłoczone przez pompę powinno przepływać ciągłym strumieniem, przy czym dopuszcza się występowanie niewiel­kiej liczby drobnych pęcherzy powietrza.Sprawdzić szczelność gaźnika. W tym celu uruchomić silnik napędowy i ustawić zawory urządzenia (wg wskazówek in­strukcji obsługi) tak, aby pompa tłoczyła paliwo do komory pływakowej pod ciśnieniem ok. 0,02 MPa. Jeżeli w czasie 15 minut nie wystąpią krople paliwa w połączeniach i na za-ślepkach, gaźnik jest szczelny.Sprawdzić wydajność pompki przyspieszającej. W tym celu * pod gaźnik wstawić lejek oraz menzurkę i wykonując 20 ener­gicznych ruchów dźwignią przepustnicy mieszanki, spowodo­wać wtryskiwanie paliwa pompki przyspieszającej. Zmierzyć poziom paliwa w komorze pływakowej. W tym celu w miejsce korka zaślepiającego otwór dyszy głównej wkręcić łącznik z przewodem elastycznym i rurką szklaną z podział-ką. Rurkę wskaźnikową umieścić w uchwycie i tak ustawić, aby zerowa kreska podziałki znalazła się na wysokości pła­szczyzny podziału komory pływakowej. Z kolei uruchomić napęd pompy, ustawić zawory urządzenia wg wskazań instruk­cji obsługi i gdy ciśnienie tłoczenia osiągnie maksimum i usta­li się, odczytać wynik pomiaru na rurce wskaźnikowej. Jeżeli otrzymany wynik jest niezgodny z warunkami technicznymi, należy wyregulować poziom paliwa w komorze.SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI ZA WORKA IGLICOWEGO KOMORY PŁYWAKOWEJ— Wkręcić gniazdo zaworka iglicowego w odpowiedni łącznik, zakładając między kołnierz gniazda i łącznik uszczelkę fibro­wą.— Wkręcić łącznik wraz z gniazdem zaworka we wspornik przy­rządu, pamiętając o jego uszczelce.— Zluzować ruchome ramię naczyń połączonych i unieść je w najwyższe położenie.Ustawić podziałkę milimetrową wskaźnika tak, aby jej po­czątek znajdował się na wysokości poziomu paliwa w rurce wskaźnikowej.Osadzić iglicę w gnieździe zaworka.Opuścić ruchome ramię naczyń połączonych w najniższe po­łożenie, włączając jednocześnie sekundomierz. Obserwować prędkość opadania poziomu paliwa w rurce wskaźnikowej (sta­łym ramieniem naczyń połączonych). Zatrzymać sekundomierz, gdy poziom paliwa opadnie o 12 mm, zanotować czas opa­dania.Powtórzyć pomiar trzykrotnie, za każdym razem obracając iglicę względem gniazda. Średnia arytmetyczna wyników trzech pomiarów nie powinna być mniejsza niż 30 s. W prze­ciwnym razie zawór należy uznać za nieszczelny.POMIAR PRZEPUSTOWOŚCI DYSZ GAŻNIKA:— Przygotować stanowisko do pomiaru przepustowości dysz. Na­pełnić zbiorniki wodą i wytworzyć nadciśnienie powietrza w zbiorniku powietrzno-wodnym do 0,05 MPa. Wstawić men­zurkę w uchwyt bocznych drzwiczek. Zwilżyć wnętrze zbior­nika ściekowego i menzurki oraz zamocować w uchwycie se­kundomierz i sprawdzić, czy włącza się on przy obracaniu zbiornika ściekowego (szczegółowy opis przygotowania stano­wiska podaje instrukcja obsługi stanowiska).— Zamocować badaną dyszę w uchwycie urządzenia, dobierając łącznik odpowiedni do rodzaju dyszy (patrz instrukcja obsłu­gi). Przy osadzaniu dyszy w łączniku i łącznika w uchwycie należy pamiętać o założeniu odpowiednich uszczelek.Końcówkę uchwytu dyszy ustawić (wkręcając ją lub wykrę­cając) tak, aby odległość czoła dyszy (od strony wlotu) od lustra wody w zbiorniku przelewowym (wysokość słupa wo­dy) wynosiła 1000±1 mm.Skasować wskazania sekundomierza, otworzyć odpowiednie za­wory i obserwować, czy w rurce wskaźnikowej górnego zbior­nika przepływa woda.Otworzyć zawór odcinający dopływ wody do dyszy i przesta­wić zbiornik ściekowy w położenie „pomiar”. Sprawdzić, czy jednocześnie został włączony sekundomierz.Po upływie 30 lub 60 s (zależnie od przepustowości dyszy) prze­stawić zbiornik ściekowy w położenie „brak pomiaru”. Otwo­rzyć zawór spustowy i po spłynięciu wody do menzurki spraw­dzić jej ilość. Jeżeli czas pomiaru był odpowiedni (30 lub 60 s), to ilość wody w menzurce będzie określała sprawdzoną przepustowość dyszy.Pomiar dla każdej dyszy powtórzyć 3-krotnie.BADANIE POMPY PALIWASprawdzić podciśnienie ssania i szczelność zaworu wlotowego pompy zamocowanej jak w poprzednim ćwiczeniu. W tym ce­lu ustawić zawory urządzenia tak, aby strona ssąca pompy zo­stała połączona z wakuometrem i włączyć napęd pompy. Gdy ciśnienie przestanie spadać (tzn. gdy podciśnienie osiągnie ma­ksymalną wartość 0,025-^0,035 MPa), włączyć silnik jedno­cześnie włączając sekundomierz i zmierzyć czas do chwili, kiedy wskazówka wakuometru zacznie opadać. Jeżeli ten czas jest krótszy niż 10 s, szczelność zaworu wlotowego pompy można uznać za wystarczającą.Sprawdzić ciśnienie tłoczenia i szczelność zaworu wylotowe­go pompy. W tym celu ustawić zawory urządzenia tak, aby strona tłocząca pompy została połączona z manometrem i włą­czyć napęd pompy. Gdy ciśnienie tłoczenia osiągnie maksy­malną wartość (0,03-0,04 MPa) i ustali się, wyłączyć napęd pompy jednocześnie włączając sekundomierz i mierzyć czas do chwili, kiedy wskazówka manometru zacznie opadać. Przy szczelnym zaworze wylotowym czas ten nie powinien być krótszy niż 10 s.— Zmierzyć wydajność pompy paliwa. Przez odpowiednie usta­wienie zaworów urządzenia (wg instrukcji) połączyć pompę z rurką pomiarową. Uruchomić napęd pompy i w chwili, gdy słup paliwa osiągnie poziom zerowy w rurce, włączyć sekun­domierz. Po upływie 30 lub 60 s odczytać na podziałce rurki pomiarowej ilość paliwa przetłoczonego przez pompę. Następ­nie wyłączyć napęd pompy i otworzyć zawór umożliwiający spłynięcie benzyny z rurki pomiarowej.SPRAWDZENIE SPRĘŻYNY PRZEPONY POMPYBadaną sprężynę nałożyć na trzpień przyrządu, a na nią na­łożyć tuleję wskaźnikową i na podziałce naciętej na trzpie­niu, odczytać położenie górnej krawędzi tulei wskaźnikowej.Obciążyć sprężynę ciężarem, którego wartość należy określić z wzorcowej charakterystyki badanej sprężyny, i odczytać na podziałce trzpienia odpowiadające temu obciążeniu ugięcie sprężyny.Na podstawie uzyskanych wyników wykonać charakterystykę badanej sprężyny i porównać ją z charakterystyką wzorcową.Po zakończeniu badań należy zawsze spuścić wodę z części ciśnienio­wej zbiornika, aż do zaniku przelewu, wyrównać w niej ciśnienie do ci­śnienia atmosferycznego, zamknąć odpowiednie zawory (wg instrukcji), uży­wane części i narzędzia ułożyć w odpowiednich uchwytach w szufladzie urzą­dzenia.Wyniki wszystkich badań i pomiarów wpisać do odpowiednich tabel i porównać je z wielkościami charakterystycznymi dla badanego gażnika i badanej pompy. Na podstawie tych porównań opracować wnioski doty­czące stanu technicznego badanych mechanizmów układu zasilania.ANALIZA SPALINDodatkowym badaniem, którego wyniki charakteryzują dzia­łanie układu zasilania silnika, a szczególnie gażnika, jest analizaspalin. Na podstawie składu gazów spalinowych można ocenićjakość wytwarzanej przez gaźnik mieszanki paliwowo-powietrz-nej w różnych warunkach pracy silnika (rozruch, bieg jałowy,praca przy średniej prędkości obrotowej, przyspieszanie, pracaprzy maksymalnej prędkości obrotowej). Analiza spalin umożli-wia więc sprawdzenie prawidłowości regulacji gażnika i stanutechnicznego jego urządzeń i elementów. , .Badanie składu spalin (analizę spalin) można przeprowadzić za pomocą różnego rodzaju specjalnych przyrządów zwanych ana­lizatorami spalin. Do badań laboratoryjnych, przy których wy­magana jest duża dokładność określania składu spalin,”fcżywa się aparatów Orsata Analiza spalin odbywa się tu w dro­dze pochłaniania poszczególnych składników spalin przez odpo­wiednie związki chemiczne w tzw. chłonnicach. Ubytek objętości spalin po oddzieleniu poszczególnych składników określa ich udział objętościowy w spalinach.Ze względu na dużą pracochłonność analizy spalin przy uży­ciu aparatu Orsata ta metoda badań nie znalazła zastosowania przy badaniach kontrolnych. Do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów do określania składu spalin należą analizatory elek-w spalinach. Liczby 16, 15, 14 itd. oznaczają, że mieszanka za­wiera odpowiednio 16, 15, 14 itd. kg powietrza na 1 kg paliwa.Schemat elektryczny analizatora spalin W komorach Kpow i K,p umieszczone są oporniki mostka Wheat-stone’a, wykonane z materiału odzna­czającego się dużą zmiennością oporu zależnie od temperatury. Komora Kpouj jest szczelna i wypełniona po­wietrzem o określonej wilgotności, natomiast przez komorę Ktp przepły­wają spaliny pobrane z rury wylo­towej badanego silnika. Zależnie od zawartości w spalinach CO, i H, ich przewodnictwo cieplne jest lepsze lub gorsze niż przewodnictwo cieplne powietrza. A więc chwilowa tempe­ratura opornika RĄ zmienia się odpo­wiednio do zmian zawartości C02 i H, w spalinach, natomiast opornika R, nie ulega zmianie. Jak wiadomo z elektrotechniki, wraz ze zmianą temperatury przewodnika zmienia się jego opór. Wsku­tek różnicy temperatur, a więc i oporów oporników R2 i R4 wy­stępują różne spadki napięć w poszczególnych odcinkach mostka. Powoduje to przepływ prądu przez galwanoskop G i odpowiednie wychylenie jego wskazówki.WYPOSAŻENIE STANOWISKAAnalizator spalin ASR60 z wyposażeniem.Komplet kluczy i narzędzi monterskich. – Obrotomierz.- Podłączyć do rury wylotowej silnika końcówkę przewodu ana­lizatora, a sam przewód tak ułożyć, aby nie miał ostrych za­łamań lub zagięć.Przełączyć analizator na pomiar i dokonać odczytu po całko­witym ustabilizowaniu się wskazówki przyrządu. Czas nie­zbędny do ustabilizowania się wskazówki, mierzony od chwili podłączenia analizatora do rury lub od chwili zmiany regu­lacji gaźnika, wynosi 2 min na biegu jałowym i do 1 min przy większej prędkości obrotowej silnika.Pomiary wykonać przy najmniejszej prędkości obrotowej bie­gu jałowego, przy średniej prędkości obrotowej (55-^65% naj­większej prędkości obrotowej) oraz przy prędkości obrotowej bliskiej największej prędkości obrotowej (75-f-80°/o najwięk­szej prędkości obrotowej), ponadto należy zbadać skład mie­szanki po kilkakrotnym gwałtownym otwarciu przepustnicy (badanie działania pompki przyspieszającej).W celu dokładnego określenia prędkości obrotowej należy po­sługiwać się obrotomierzem. Podczas biegu jałowego wskazówka przyrządu powinna ustawiać się między 12 a 13 działką. W mia­rę zwiększania prędkości obrotowej wału korbowego wskazówka powinna przesuwać się stopniowo w kierunku większych war­tości podziałki (14.5-M5 przy prawidłowo wyregulowanym gaź-niku). Przy dalszym zwiększaniu prędkości obrotowej od ok. (70-^80°/o) rimcu wskazówka ponownie powinna przesuwać się w kierunku mniejszych wartości podziałki (sygnalizuje to włącze­nie się urządzenia wzbogacającego) i ustabilizować się po dojściu do liczb 12-H13. Przy sprawdzaniu działania pompki przyspiesza­jącej po 2 lub 3 gwałtownych otwarciach przepustnicy analizator powinien wykazywać znaczne wzbogacenie mieszanki (wskazów­ka powinna wychylać się do liczb 10-H11), szybko zanikające po zaprzestaniu ruchów przepustnicą. Wskazywane przez analiza­tor innych wartości świadczy o wadliwej regulacji gaźnika lub nadmiernym zużyciu dysz, przy założeniu, że pozostałe mecha­nizmy i urządzenia silnika i jego osprzętu są w dobrym stanie technicznym i prawidłowo wyregulowane.PRZEBIEG ĆWICZENIAPodgrzać silnik do temperatury pracy (70-^80°C).Wyskalować analizator wg wskazań instrukcji obsługi.

Comments

comments