budowa akulmulatora

Wieczko ogniwa wykonane z ebonitu służy do zamknięcia od góry naczynia lub komory ogniwa po umieszcze­niu w niej zestawu płyt. W wieczku znajdują się trzy otwory. Dwa skrajne służą do wyprowadzenia końcówek ogniwa. W otwory te, w celu lepszego uszczelnienia, są wprasowane tuleje ołowiane, do których przylutowuje się końcówki. Otwór ośrodkowy zaopatrzony w gwint i zamykany wkręcanym kor­kiem służy do napełniania ogniwa elektrolitem, do sprawdzania jego poziomu w ogniwie oraz do uzupełniania elektrolitu. Po założeniu wieczka szczeliny między naczyniem ogniwa a wiecz­kiem zalewa się masą zalewową. Przed zalaniem szczeliny te uszczelnia się sznurem azbestowym w celu uniemożliwienia przedostania się masy zalewowej do wnętrza ogniwa.Korek wieczka ma otwór labiryntowy umożliwiają­cy ujście wydzielających się w ogniwie gazów i utrudniający wylewanie się elektrolitu.Łączniki międzyogniwowe wykonane z ołowiu służą do łączenia ogniw zestawionych w akumulator. Łączniki nasadzone są na końcówki ogniw i przspawane do nich w celu zapewnienia dobrego przewodzenia prądu.Łączenie ogniw. Ogniwa łączy się łącznikami międzyogniwo-wymi szeregowo, tzn. końcówkę zespołu płyt dodatnich jednego ogniwa łączy się z końcówką zespołu płyt ujemnych drugiego. Wolne końcówki skrajnych ogniw są końcówkami biegunowymi akumulatora. Na końcówkach biegunowych są wlutowane zaci­ski akumulatora służące do łączenia akumulatora z obwodem zewnętrznym. W celu uniknięcia pomyłek w łączeniu końcówek przewodów z akumulatorem wymiary zacisków są znormalizowane. Zacisk dodatni jest nieco grubszy niż ujemny, co chroni przed niewłaściwym połączeniem. Na górnych powie­rzchniach zacisków akumulatora powinny być głęboko wyryte znaki „+” i „-„. Często również narożnik obudowy akumulatora w pobliżu jego zacisku dodatniego jest pomalowany niezmywal-na. i kwasoodporną farbą na czerwono.Elektrolit – chemicznie czysty kwas siarkowy rozcieńczony wodą destylowaną. Masa właściwa elektrolitu do akumulatorów produkcji krajowej powinna wynosić 1,28 g/cm3. Normalny poziom elektrolitu powinien znajdować się 15 mm ponad górną Krawędzią płyt.Końcówki przewodów akumulatorowych stalowe lub mosiężne, zawsze obołowione, mogą być przystosowane do przykręcania lub przylutowywania do przewodów. Końcówki są zaopatrzone w śruby, którymi zaciska się je po założeniu na zaciski akumulatora. W celu uniknięcia pomyłek w łączeniu, końcówki przewodów mają różne średnice przystosowane do średnic zacisków akumulatora. Działanie akumulatoraPodczas ładowania i wyładowania akumulatora zachodzą w nim dwie przeciwne reakcje chemiczne między płytami a elek­trolitem, co pokazano w tablicy.W rzeczywistości nie wolno wyładowywać akumulatora tak, aby elektrolit stał się czystą wodą. Wyładowanie takie doprowa­dziłoby do zasiarczanienia płyt, wypadania z nich masy czynnej i paczenia się płyt.Wielkości zasadniczeNapięcie znamionowe akumulatora – napięcie wynikające z pomnożenia liczby ogniw przez napięcie jednego ogniwa nała­dowanego.Napięcie na zaciskach ogniwa – napięcie mierzone między jego zaciskami plus i minus. Wartość tego napięcia zależy od stanu naładowania ogniwa i waha się od 2,2 V (ogniwo całkowicie naładowane) do 1,75 V (ogniwo wyładowane). Napięcie na zaci­skach należy mierzyć pod obciążeniem, do czego służy wolto­mierz widełkowy.Końcowe dopuszczanie napięcie wyładowania – 1,75 V na ogniwo. Wyładowanie akumulatora poniżej tego napięcia grozi zasiarczanieniem płyt.Pojemność akumulatora – ilość elektryczności, którą może oddać naładowany akumulator w ciągu czasu wyładowania do końcowego dopuszczalnego napięcia. Pojemność akumulatora podaje się w amperogodzinach (symbol Ah).Pojemność akumulatora zależy głównie od:ilości masy czynnej płyt stykającej się z elektrolitem (im więcej jest płyt i im są one większe, tym większa jest pojemność);wartość prądu wyładowania (im większy jest prąd wyładowa­nia, tym mniejsza pojemność i odwrotnie);temperatury elektrolitu (pojemność maleje w miarę obniżania temperatury elektrolitu i wzrasta wraz z jej wzrostem, przecięt­nie o 0,5… 1% na 1°C).Pojemność znamionowa akumulatora – pojemność określona przez wytwórnię dla określonego prądu wyładowania. Wartość prądu wyładowania przyjęto oznaczać czasem trwania wyłado­wania. Na przykład prąd 20-godzinny jest to prąd, którym wyładowywany akumulator zostanie wyładowany do dopusz­czalnego napięcia końcowego w ciągu 20 godzin. Uzyskaną przy takim wyładowaniu pojemność nazywa się pojemnością 20-go-dzinną. W Polsce, ZSRR i większości krajów europejskich przy­jęto, że pojemnością znamionową akumulatorów jest pojemność 20-godzinna określona w temperaturze +25°C. Pojemność zna­mionowa akumulatora powinna być na nim podana przez wy­twórnię.Znamionowy prąd wyładowania – dla akumulatorów produk­cji krajowej prąd 20-godz:nny. W celu obliczenia wartości zna­mionowego prądu wyładowania, wyrażonej w amperach dla danego akumulatora, trzeba podzielić jego pojemność znamio­nową (podaną przez wytwórnię) przez 20. Na przykład wartość znamionowego prądu wyładowania akumulatora o pojemności 20-godzinnej 54 Ah wynosi 54:20=2,7 A.Oznaczenia akumulatorówOznaczenie akumulatora podaje w skrócie jego cechy charak­terystyczne, co ułatwia identyfikację akumulatora. Obowiązują­ce obecnie oznaczenia akumulatorów produkcji krajowej skła­dają się z kombinacji cyfr i liter Cyfra na pierwszej pozycji podaje, z ilu ogniw składa się akumulator, a więc określa jednocześnie jego napięcie znamionowe. Litera na drugiej pozy­cji podaje dziedzinę zastosowania (S=samochodowy), litera na trzeciej – typ płyt, z których akumulator jest zbudowany, a liczba na końcu oznaczenia – 20-godzinną pojemność znamionową akumulatora w amperogodzinach (Ah).Niedomagania akumulatora ołowiowego (kwasowego)Najczęściej spotykane niedomagania akumulatora, ich przy-czyny i sposoby usuwania zestawiono w tablicy 3.5. Obsługa akumulatora przez kierowcęZakres czynności wykonywanych przez kierowcę ogranicza się do zabiegów konserwacyjnych wykonywanych bez wybudo-wywania akumulatora z pojazdu.Czyszczenie akumulatora. Usunąć brud i kurz. Zmyć 5… 10% roztworem amoniaku lub ługiem sodowym elektrolit rozpryska-ny na wieczkach naczyń i wytrzeć akumulator do sucha. Oczyś­cić otoczenie akumulatora i podstawę, na której jest on umoco­wany.Czyszczenie otworów wentylacyjnych. Wykręcić korki naczyń i przedmuchać pompką do ogumienia (nigdy ustami) znajdujące się w nich otwory wentylacyjne. Przetykanie otworów wentyla cyjnych drutem jest bezcelowe, ponieważ większość korków ma otwory labiryntowe. Zatkanie otworów wentylacyjnych grozi rozsadzeniem naczyń przez gazy gromadzące się w nich podczas ładowania akumulatora.Wszelkie czynności wymagające wykręcenia korków (mierze­nie poziomu, uzupełnianie elektrolitu) wykonywać po uprzed­nim dokładnym oczyszczeniu akumulatora z zewnątrz, aby za­pobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do ogniw.Czyszczenie zacisków, łączników międzyogniwowych i końcó­wek przewodów. Zdjąć końcówki przewodów z zacisków aku­mulatora. W przypadku trudności ze zdjęciem końcówek rozgiąć ich ramiona szerokim wkrętakiem, a jeśli to nie pomoże, użyć specjalnego ściągacza. Nie opukiwać końcówek młotkiem, nie podważać lub tp., ponieważ można w ten sposób uszkodzić akumulator.Oczyścić końcówki, zaciski i łączniki międzyogniwowe bardzo dokładnie, wytrzeć do sucha i natłuścić wazeliną techniczną. Końcówki przewodów po założeniu na zaciski dobrze dokręcić.Nie dopuszczać do powstawania osadów (okwiatu) na połą­czeniach.Sprawdzanie poziomu elektrolitu. Co najmniej co 4 tygodniew okresie letnim (od 1.4 do 31.10), a co 8 tygodni w okresie zimowym (od 1.11 do 31.3) sprawdzać poziom elektrolitu w po­szczególnych ogniwach.Poziom elektrolitu powinien utrzymywać się na wysokości 15 mm ponad górną krawędzią płyt. Sprawdzać za pomocą rurki szklanej, którą zanurza się przez otwór wlewowy aż do oparcia o płyty, po czym po zatkaniu palcem wyjmuje się i mierzy wysokość słupa elektrolitu w rurceUzupełnianie elektrolitu. W całym, nie uszkodzonym akumu­latorze ubytek elektrolitu może powstać tylko wskutek rozkładu wody na tlen i wodór podczas ładowania. Należy więc uzupeł­niać go wyłącznie wodą destylowaną. Nie wolno używać do tego wody wodociągowej ani deszczowej, ani też uzupełniać elektro­litu kwasem. Po dolaniu wody destylowanej należy odczekać pewien czas, aby elektrolit dokładnie zmieszał się z wodą, po czym dopiero można sprawdzić stan naładowania akumulatora.Wodę destylowaną należy wlewać przez lejek szklany lub przy użyciu pipety z gruszką gumową, lub też za pomocą specjalnego naczynia Stan naładowania akumulatora określa się przez pomiar gęs­tości elektrolitu za pomocą areometru lub przez pomiar napięcia pod obciążeniem na zaciskach poszczególnych jego ogniw za pomocą woltomierza widełkowego Pomiary dają właściwe wyniki tylko wówczas, gdy akumulator był prawidłowo eksploatowany i do elektrolitu dolewano wyłącznie wody destylowanej.Niedopuszczalne jest określanie stopnia naładowania akumu-atora przez zwieranie jego zacisków drutem, wkrętakiem lub tp. (tzw. próba „na iskrę”), ponieważ może to spowodować jego zniszczenie.przewodów akumulatora powinny być dokładnie uszczelnione, aby przedostawanie się zimnego powietrza do skrzynki lub pokrowca ocieplającego było niemożliwe.Ogrzewanie akumulatora wymaga przerobienia układu wyde­chowego silnika.W przypadku stwierdzenia, że akumulator jest naładowany w 50% lub mniej oddać go do doładowania z obcego źródła Zabezpieczenie akumulatora przed zimnem. Na czas dłuższe­go postoju pod gołym niebem lub garażowania w nie ogrzewa­nym pomieszczeniu należy akumulator wybudować z samocho­du i przechować w ogrzewanym pomieszczeniu (z dala od źródła ciepła).W samochodzie akumulator zabezpiecza się przed zimnem za pomocą ocieplenia lub podgrzewania.Ocieplenie akumulatora zabudowanego w przedziale silnika polega na szczelnym okryciu go pokrowcem wykonanym np. ze starego waciaka, a zabudowanego na zewnątrz – na umieszcze­niu w skrzynce o podwójnych ściankach, pomiędzy którymi przestrzeń jest wypełniona materiałem izolacyjnym (wata szkla­na, tektura, mata słomiana itp.).W obu przypadkach urządzenia ocieplające powinny być tak wykonane, aby nie mogły powodować zwarć oraz aby umożli­wiały łatwy dostęp do akumulatora. Otwory do wyprowadzania

Comments

comments