Chłodzenie powietrzem

Chłodzenie samoczynne – silnik omywany jest prądem powie­trza wywołanym ruchem pojazdu. Cylindry i głowice są wtedy znacznie użebrowane w celu uzyskania dostatecznie dużej po­wierzchni chłodzącej. Samoczynne chłodzenie powietrzem sto­sowane jest z reguły w silnikach pojazdów jednośladowych o małej mocy.Chłodzenie wymuszone Silnik omywany jest stru­mieniem powietrza tłoczonego za pomocą dmuchawy i doprowa­dzonego w odpowiedniej osłonie. Niektóre wytwórnie specjali­zowały się wyłącznie w produkcji silników chłodzonych powie­trzem, jak VOLKSWAGEN, NSU Prinz, Z AZ Zaporożec i inne.Regulacja chłodzenia w celu utrzymania odpowiedniej tempe­ratury silnika przy zmiennych obciążeniach i niejednakowej temperaturze otoczenia możliwa jest dzięki zastosowaniu ter­mostatu. Termostat, zależnie od temperatury silnika, samoczyn­nie steruje przepływ powietrza chłodzącego.Najbardziej istotną zaletą systemu chłodzenia powietrzem jest szybkie rozgrzanie się ścianek cylindrów w czasie rozruchusilnika, dzięki czemu znacznie zmniejsza się zużycie gładzi cylindrów.W ostatnich latach szerokie zastosowanie znalazło chłodzenie powietrzem wymuszone w silnikach ciągników rolniczych, sa­mochodów małolitrażowych, w pojazdach wojskowych oraz użytkowanych w klimacie arktycznym lub tropikalnym.Obsługa układu chłodzenia polega na:1.sprawdzaniu poziomu cieczy chłodzącej,2.sprawdzaniu szczelności układu,3.okresowym oczyszczaniu układu chłodzenia,4.sprawdzaniu działania termostatu,5.regulacji naciągu paska napędu wentylatora,6.specjalnym zabezpieczeniu w okresie zimowym.Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać codziennie przed wyjazdem z garażu i w razie potrzeby ciecz uzupełniać. Układ chłodzenia powinien być wypełniony czystą, miękką wodą (naj­lepiej destylowaną, deszczową albo ze śniegu) lub w zimie -specjalną mieszanką o niskiej temperaturze zamarzania (rozpro­wadzana przez CPN mieszanka BORYGO).Szczelność układu chłodzenia należy systematycznie spraw­dzać. Wycieki najczęściej występują na złączach chłodnicy, wskutek uszkodzenia przewodów gumowych lub obluzowania się metalowych zacisków. Należy również sprawdzać zawiesze­nie chłodnicy, a po zauważeniu usterek natychmiast je usuwać.Oczyszczenie układu chłodzenia z kamienia kotłowego i wszelkich drobnych zanieczyszczeń polega na:spuszczeniu cieczy chłodzącej,wyjęciu termostatu,nalaniu specjalnego roztworu i uruchomieniu silnika do czasu nagrzania do temperatury 80°C,pozostawieniu roztworu w układzie chłodzenia na okres prze­widziany instrukcją (zależnie od rodzaju roztworu),ponownym uruchomieniu i nagrzaniu silnika, a następnie spuszczeniu roztworu,przepłukaniu układu czystą, miękką wodą.Roztworu zawierającego sodę kaustyczną nie wolno stosować do przemywania układów chłodzenia w silnikach z głowicą ze stopów lekkich. Należy oczyścić oddzielnie chłodnicę, przy czym roztwór powinien przepływać w kierunku przeciwnym niż ciecz podczas pracy silnika, a oddzielnie silnik.Termostat po wyjęciu należy dokładnie oczyścić oraz spraw­dzić jego działanie przez zanurzenie w wodzie. Wodę trzeba podgrzewać jednocześnie obserwując wskazania termometru. Jeżeli termostat działa sprawnie, zawór zwykle zaczyna otwie­rać się w temperaturze 80…85°C, a w temperaturze 90…95°C zawór powinien być całkowicie otwarty (temperaturę początku i całkowitego otwarcia zaworu termostatu podaje się w instruk­cji naprawy pojazdu).Chłodnicę należy okresowo czyścić z zewnątrz. W tym celu najlepiej przemywać ją strumieniem wody od strony silnika Jest to szczególnie ważne w okresie letnim, kiedy owady dostają się w szczeliny rdzenia chłodnicy i wskutek tego zostaje zmniejszony przepływ powietrza. Nie usunięte w porę zanieczy­szczenia mogą w konsekwencji doprowadzić do przegrzewania się silnika.przygotować co najmniej 501 gorącej wody o temperaturze ok. 90°C,wcisnąć pedał sprzęgła i unieruchomić go w tym położeniu za pomocą rozporki,otworzyć oba kurki spustowe układu chłodzenia i nalewać gorącą wodę przez wlew chłodnicy aż do chwili, kiedy z kur­ków zacznie wyciekać ciepła woda,zamknąć kurki spustowe,włączyć urządzenie rozruchowe gaźnika,uruchomić silnik rozrusznikiem lub korbą rozruchową,nagrzać silnik na średniej prędkości obrotowej, po czym wyłączyć urządzenie rozruchowe,powoli włączyć sprzęgło.W razie zamrożenia chłodnicy, podgrzewanie należy zawsze rozpoczynać od dolnej części. Jeżeli woda zamarznie również w płaszczu wodnym kadłuba i głowicy, rozgrzewanie układu rozpoczyna się od pompy wody.Pasek napędu wentylatora reguluje się przez odchy­lenie prądnicy względem osi jej zamocowania lub za pomocą śruby regulacyjnej. Normalne ugięcie paska pod naciskiem 30…50 N (3…5 kG)nie powinno przekraczać 10. ..15 mm. Zaolejo­ny pasek należy przetrzeć szmatą zwilżoną w benzynie i w ten sposób oczyścić koła pasowe.W okresie mrozów należy zakładać na chłodnicę specjalny pokrowiec, a temperaturę cieczy regulować odpowiednio prze­słaniając żaluzję. Napełniać układ mieszanką o niskiej tempera­turze zamarzania.Jeżeli samochód garażuje w okresie jesienno-zimowym na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniu nieogrzewanym, a układ chłodzenia nie został napełniony mieszanką o niskiej temperaturze zamarzania, to po zakończeniu jazdy należy spuś­cić dokładnie wodę.Uruchamiając silnik w temperaturze otoczenia poniżej 10°C należy wykonać następujące czynności:

Comments

comments