Doprowadzenie mieszanki

Gaźnik służy do wytwarzania, regulowania składu i dawko­wania odpowiedniej mieszanki paliwa z powietrzem w zależnoś­ci od obciążenia i prędkości obrotowej silnika. Ze względu na kierunek przepływu powietrza rozróżnia się następujące odmia­ny gaźników.Gaźnik opadowy (dolnossący) – przepływ powietrza odbywa się od góry ku dołowi. Gaźnik umieszczony jest nad przewodem dolotowym. Jest to najbardziej rozpowszechniona odmiana gaź­ników.Gaźnik górnossacy – przepływ powietrza odbywa się od dołu ku górze, przeciwnie do kierunku opadania paliwa. Wskutek takich wad, jak trudność rozruchu i nieregularna praca silnika, gaźniki te wyszły obecnie niemal zupełnie z użycia.Gaźnik poziomy (bocznossący) – przepływ powietrza odbywa się w poziomie. Gaźniki tego typu stosowane są do małych silników oraz do silników wyczynowych.Tworzenie się mieszanki następuje w wyniku przepływu po­wietrza przez gaźnik, wypływu paliwa z rozpylacza oraz rozpy­lania i odparowania paliwa. Ruch powietrza w przewodzie dolotowym wywołany jest przez ruch tłoka w czasie suwu ssania. Podciśnienie w przewodzie dolotowym powoduje wytrysk pali­wa z rozpylacza, a następnie rozpylenie. Dokładność rozpylenia paliwa jest tym większa, im szybszy jest przepływ powietrza. Odparowanie paliwa następuje głównie kosztem ciepła odbiera­nego od powietrza.Gardziel gaźnika – pierścieniowe zwężenie służące do miej­scowego zwiększenia prędkości przepływu powietrza. Gardziel znajduje się w przewodzie dolotowym i zazwyczaj wykonana jest jako element wymienny. Niektóre gaźniki mają dwie lub więcej gardzieli.Rozpylacz główny pobiera z komory pływakowej płynne pali­wo, które jest porywane strumieniem powietrza i rozpylane w gardzieli. Wylot rozpylacza znajduje się w najniższym miejscu gardzieli.Dysza główna paliwa służy do regulowania intensywności wypływu paliwa z rozpylacza głównego. Dysza jest wykonana zwykle w postaci wkładki lub wkręta z otworem o określonej przepustowości.Urządzenie pływakowe, którego działanie jest oparte na zasa­dzie naczyń połączonych, służy do utrzymywania poziomu pali­wa w rozpylaczu głównym na wysokości około 3 mm poniżej obrzeża jego wylotu. Urządzenie pływakowe składa się z komory pływakowej, pływaka i iglicy. Pływak za pośrednictwem iglicy reguluje poziom napływającego do komory paliwa.Przepustnica służy do regulowania dopływu mieszanki z mie­szalnika do przewodu dolotowego. Wykonana jest zwykle w kształcie płaskiej tarczy osadzonej obrotowo w przewodzie dolotowym.Skład mieszanki-masowy stosunek paliwa do powietrza. Moc użyteczna oraz sprawność silnika zależą w głównej mierze od składu mieszanki. Ze względu na przebieg procesu spalania istotny wpływ ma również stopień jednorodności oraz odparo­wania paliwa zawartego w mieszance.Mieszanka normalna – najbardziej korzystna, w praktyce możliwa do uzyskania mieszanina powietrza i paliwa. W mie­szance znajduje się tylko tyle powietrza, ile potrzeba go do zupełnego spalenia paliwa. Skład mieszanki normalnej wynosi 15 : 1 (15 kg powietrza na każdy 1 kg paliwa).Mieszanka uboga zawiera w swym składzie zbyt mało paliwa. Silnik zasilany taką mieszanką nie rozwija pełnej mocy użytecz­nej i ma tendencje, do przegrzewania się.Mieszanka bogata zawiera w swym składzie nadmiar paliwa. Silnik zasilany taką mieszanką rozwija dość dużą moc użytecz­ną, lecz część paliwa wskutek niedoboru tlenu uchodzi bezpro­duktywnie ze spalinami.Gaźnik elementarny – najprostszy gaźnik składający się z czterech zasadniczych części: urządzenia pływakowego, z iglicą otwiera dopływ paliwa. W efekcie w czasie pracy silnika poziom paliwa w komorze jest prawie stały. Paliwo z komory pływakowej przepływa przez dyszę główną do rozpylacza. Wy­trysk paliwa z rozpylacza następuje wskutek różnicy ciśnień między komorą pływakową a gardzielą. Strumień powietrza przepływający przez gardziel ze znaczną prędkością rozpyla paliwo na drobne cząstki. Część paliwa odparowuje, tworząc z powietrzem mieszankę palną. Dopływ odpowiedniej ilości mieszanki do cylindra regulowany jest za pomocą przepustnicy.rozpylacza z dyszą główną paliwa, przewodu dolotowego z gar­dzielą i komorą zmieszania oraz przepustnicy. Budowa wszyst­kich gażników jest oparta na zasadzie gaźnika elementarnego. Olbrzymia różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych polega je­dynie na specyficznym i odrębnym opracowaniu dodatkowych urządzeń, których zadaniem jest wytworzenie mieszanki o odpo­wiednim składzie.Paliwo ze zbiornika dostarczane za pomocą pompy dopływa przewodem do komory pływakowej. Po napełnieniu komory paliwem do określonej wysokości pływak zamyka dalszy dopłyń paliwa, unosząc iglicę i dociskając do gniazda. Wskutek ubytku paliwa wypływającego przez rozpylacz jego poziom w komorze pływakowej obniża się. Gaźnik elementarny nie ma jednak urządzenia umożliwiają­cego regulację mieszanki w zależności od obciążenia silnika, a ponadto wytwarza coraz bogatszą mieszankę w miarę wzrostu prędkości przepływu powietrza, a coraz bardziej ubogą, gdyż prędkość przepływu maleje (tzn. odwrotnie niż potrzeba). Dlate­go też wszystkie gaźniki mają jeszcze urządzenia dodatkowe, jak układ wyrównawczy, urządzenie rozruchowe, urządzenie biegu jałowego, pompkę przyspieszającą i urządzenie wzbogacające. Dzięki wymienionym urządzeniom silnik odpowiednio do swego obciążenia i prędkości obrotowej jest zawsze zasilany mieszanką o odpowiednim składzie.W przypadku gdy silnik osiągnie graniczną prędkość obroto­wą, siła przepływającego powietrza przezwycięży napięcie sprę­żyny. Nastąpi wówczas przymknięcie przepustnicy ograniczni­ka, spadek mocy i prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec gwałtownej zmianie prędkości obrotowej silnika w chwili zamy­kania przepustnicy, zastosowano dodatkową sprężynę zderza­kową, która wzmacnia działanie sprężyny głównej.Oprócz tego ogranicznik jest zaopatrzony w dodatkowe urzą­dzenie podciśnieniowe, ułatwiające jego pracę, gdy przepustnicą główna gaźnika jest przymknięta. Przepustnicą ogranicznika ma zderzak, który opiera się o trzonek tłoczka. Cylinderek, w któ­rym pracuje tłoczek, jest połączony otworkiem z komorą zmie­szania. Od strony zewnętrznej cylinderek jest zamknięty kor­kiem, w którym jest umieszczony filtr. W razie zamknięcia przepustnicy głównej gaźnika, w komorze zmieszania następuje spadek ciśnienia, co powoduje wessanie tłoczka, wypchnięcie trzonka i przymknięcie przepustnicy ogranicznika. Tak więc, w każdych warunkach pracy silnika jest zapewnione skuteczne działanie ogranicznika.Ogranicznik prędkości obrotowej jest ustawiany ściśle według zaleceń producenta. Prawidłowe ustawienie jest dość trudne i wymaga odpowiedniego wyposażenia. Wszelkie samowolne zmiany w regulacji ogranicznika są zabronione, gdyż mogą spowodować przedwczesne zużycie silnika.

Comments

comments