Drzwi i okna

Drzwi nadwozi, szczególnie samoniosących, powinny być sztywne. Dlatego też drzwi z zasady składają się z płata zewnę­trznego i wewnętrznego, między którymi znajduje się dodatkowo usztywnienie. Większość nadwozi ma tak zamykane drzwi, aby napór powietrza podczas jazdy przeciwdziałał ich otwarciu.rzednie drzwi samochodu osobowego oraz drzwi kabiny kie­rowcy Są w zasadzie takie same.Uo płata wewnętrznego drzwi mocowane są zawiasy, zamki z klamkami, zderzaki i ograniczniki ruchu drzwi oraz podnoś ” ki i prowadnice szyb. Płat wewnętrzny ma zwykle wytłoczo różne wgłębienia zwiększające sztywność oraz wycięte dir/ otwory w celu zmniejszenia ciężaru i umożliwienia dostępu do mechanizmów umieszczonych między obu płatami. niektóre rodzaje drzwi oraz szyb okiennychW autobusach, szczególnie miejskich, stosowane są drzwi wieloskrzydłowe, przystosowane do otwierania zdalnie sterowa­nym mechanizmem pneumatycznym.Okna w nadwoziach mogą być stałe lub otwierane. Okna otwierane mogą mieć szyby opuszczane, odsuwane lub odchyla­ne. W samochodach osobowych na ogół okna przednie i tylne są stałe, a okna boczne w drzwiach – otwierane. Starsze modele samochodów mają przednie szyby płaskie, jednolite lub dzielo-nowoczesne samochody mają przednie szyby panoramiczne Md futuramiczne, stwarzające lepszą widoczność dla kierowcy, „okna boczne w autobusach są na ogół otwierane. Niekiedy część okien ma szyby stałe. Spotykane są również okna dwuczęś­ciowe, z szybą dolną stałą, a górną przesuwaną lub odchylaną.Szyby wykonywane są ze szkła utwardzonego jednowarstwo­wego lub bezodpryskowego wielowarstwowego, bądź ze szkła specjalnego. W zależności od żądanej przejrzystości jest to szkło lustrzane (np. szyba przednia) lub półlustrzane na szyby boczne. Zasadą jest, że szkło stosowane do nadwozi powinno być bezpie­czne, aby w przypadku stłuczenia rozsypywało się na drobne kawałki o tępych krawędziach, nie kalecząc kierowcy i pasa­żerów.Siedzenia i oparciaPrawidłowo wykonane siedzenie samochodu powinno zapew­niać odpowiednie położenie ciała pasażera, tłumić drgania, rów­noważyć siły boczne dzięki wgłębieniom poduszki, rozkładać naciski na ciało równomiernie (bez dużych miejscowych naci­sków), powinno być ponadto przewiewne i zaopatrzone w regu­lację położenia oraz kąta oparcia.Przednie siedzenie samochodu osobowego lub siedzenie auto­busu składa się zwykle ze szkieletu, poduszki i oparcia. Siedze­nie tylne samochodu osobowego i autobusu oraz siedzenie w ka­binie kierowcy samochodu osobowego i autobusu oraz siedzenie w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego są zwykle bezszkie­letowe. Poduszka siedzenia umieszczona jest na podstawie sie­dzenia, a oparcie przylega do tylnej ściany nadwozia lub kabiny kierowcy.Popularne samochody osobowe obecnie często wyposażone są w tzw. siedzenia hamakowe. Siedzenia tego typu mają szkielet wykonany z rurek. Na szkielecie rozpięte są mocne taśmy, do których przyszyte jest wierzchnie pokrycie. W samochodach Popularnych rzadko spotykane są siedzenia o klasycznej kon­strukcji tapicerskiej.W samochodach osobowych i autobusach coraz częściej stoso-wane są poduszki siedzeń z gumy porowatej. Siedzenia tego rodzaju są tanie i dość trwałe. Najbardziej wygodne siedzenia są w luksusowych samochodach osobowych i w autokarach, naj­częściej wyposażonych w fotele typu lotniczego.Oparcia przednich siedzeń w samochodach osobowych, a tak­że siedzeń kierowcy w nowoczesnych autobusach i samochodach ciężarowych mają na ogół regulowany kąt pochylenia. Niektóre są całkowicie odchylane. Niekiedy stosowane są specjalne opar­cia o regulowanym wybrzuszeniu, zapewniające maksimum wygody.Siedzenia pod względem konstrukcji, wykonania i użytych materiałów są bardzo różnorodne Zależy to w dużym stopniu od klasy samochodu, jego przeznaczenia, ogólnych zało­żeń konstrukcyjnych nadwozia itp. W licznych nowoczesnych samochodach siedzenia wyposażone są w dodatkowe poduszki, odejmowalne podgłówki lub podłokietniki.Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacjaPoczątkowo nadwozia samochodów wyposażone były jcd n w klapy wychylne, umożliwiające przepływ powietrza Następnym etapem było zastosowanie ogrze­wania, ułatwiającego eksploatację samochodu w okresie zimo­wym. W miarę rozwoju i udoskonalenia samochodu coraz więcej uwagi poświęca się stworzeniu możliwie komfortowych warun­ków podróżowania. Dlatego też wszystkie współczesne samo­chody dostosowane są do różnych warunków klimatycznych, a więc zaopatrzone w urządzenia ogrzewcze oraz odpowiedni system przewietrzania wnętrza, oczyszczania powietrza i obec­nie coraz, częściej również chłodzenia.Do ogrzewania wnętrza nadwozia istniejące obecnie urządze­nia grzejne wykorzystują ciepło zawarte w cieczy układu chło­dzenia lub ciepło zawarte w gazach spalinowych (ogrzewanie zależne od silnika napędowego) oraz ciepło spalania gazu, ben­zyny lub oleju napędowego w specjalnych urządzeniach (ogrze­wanie niezależne od silnika napędowego). Ogrzewanie zależne stosowane jest najczęściej w samochodach osobowych, rzadziej w samochodach ciężarowych i autobusach, natomiast ogrzewa­nie niezależne jest częściej stosowane w autobusach i samocho­dach ciężarowych.Ciepło układu chłodzenia może być wykorzystane za pomocą dwóch sposobów:ogrzewania bezpośredniego, gdy ciecz chłodząca przepływa przez metalowe grzejniki oddając ciepło wskutek promienio­wania;ogrzewania pośredniego, gdy ciepło przenosi strumień powie­trza przepływającego przez nagrzewnicę włączoną do układu chłodzenia.Pierwsze rozwiązanie stosowane jest obecnie dość rzadko głównie ze względu na nierównomierną temperaturę we wnętrzu nadwozia.Drugie rozwiązanie jest stosowane w większości samochodów osobowych (oraz w nie­których samochodach ciężarowych i autobusach. Urządzenia s(os”wane w tych samochodach po odłączeniu nagrzewnicy „togą służyć do przewietrzania nadwozia.Nieco odmienny jest sposób ogrzewania wnętrza nadwozia w samochodach chłodzonych powietrzem, jak np. Polski Wnętrze nadwozia jest ogrzewane powietrzem wykorzystanym uprzednio do chłodzenia silnika. Napływa ono do przewodu rozprowadzającego, mającego jeden wylot dolny, dwa wyloty na szybę i dwie regulowane dysze. Ten sam przewód rozprowadzający umożliwia dopływ świeżego powietrza, które jest pobierane z wlotu przed szybę przednią, i ewentualnie mieszanie powietrza zimnego z gorącym.Ciepło gazów spalinowych może być wykorzystane z pomocą następujących systemów:ogrzewania grzejnikowego bezpośredniego, polegającego na bezpośrednim wykorzystaniu ciepła gazów spalinowych, przy czym grzejnik stanowi zwykle bocznikowe odgałęzienie rury wydechowej silnika;ogrzewania grzejnikowego pośredniego, polegającego na przekazywaniu ciepła najpierw w wymienniku pośrednim, od gazów spalinowych, do czynnika pośredniego (np. woda)!a następnie w drugim wymienniku, od czynnika pośredniego do powietrza wnętrza nadwozia; _ ogrzewania powietrznego, polegającego na przepływie stru­mienia powietrza przez grzejnik, którym może być np. kolek­tor wydechowy silnika.Pierwszy system jest obecnie bardzo rzadko stosowany, a w niektórych krajach zabroniony ze względu na możliwość przenikania gazów spalinowych do wnętrza nadwozia. Drugi system najczęściej stosowany jest w autobusach oraz w samochodach osobowych chłodzonych powietrzem. Trzeci system stosowany jest dość rzadko Urządzenia ogrzewcze niezależne mogą być wodne lub powie­trzne, zaś jako źródło ciepła wykorzystywane są w samochodach osobowych gaz lub benzyna, a w samochodach ciężarowych i autobusach – nafta lub olej napędowy. Urządzenia te są lekkie, niewielkie, proste w budowie i obsłudze, dzięki czemu bardzo szybko rozpowszechniły się w ostatnich latach. Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania ich do ułatwienia rozruchu zimnego silnika, np. przez podgrzanie czynnika chłodzącego. Urządzenia te, po odłączeniu dopływu paliwa, mogą być wyko­rzystane do przewietrzania wnętrza nadwozia w okresie letnim.Próbowano również stosować ogrzewanie elektryczne. Zosta­ło ono jednak uznane za nieprzydatne ze względu na wyczerpy­wanie akumulatorów samochodowych lub konieczność stosowa­nia akumulatorów specjalnych.Urządzenia chłodzące na szerszą skalę zaczęto stosować do­piero w okresie powojennym. Zastosowanie tych urządzeń w po­łączeniu z urządzeniami ogrzewczymi, nawilgacającymi, osu­szającymi itp. dało początek pełnej klimatyzacji wnętrza nad­wozia.Klimatyzacja pełna stosowana jest jednak dotychczas tylko w samochodach luksusowych. Powodem tego jest nie tylko koszt samych urządzeń, lecz również konieczność bardzo dokładnego uszczelnienia nadwozia oraz zastosowania specjalnej izolacji . cieplnej. Dlatego też obecnie większość produkowanych samo­chodów osobowych i autobusów ma klimatyzację niepełną, obej­mującą jedynie ogrzewanie i przewietrzanie wnętrza nadwozia.

Comments

comments