Dwusuwowy obieg pracy

Pełny obieg w cylindrze silnika dwusuwowego odbywa się w ciągu dwóch suwów tłoka, a więc podczas jednego pełnej obrotu wału korbowego. Procesy sprężania mieszanki w silnila o zapłonie iskrowym lub powietrza w silniku wysokoprężny^ spalanie i rozprężanie spalin w cylindrze silnika dwusuwowe* mają przebieg podobny, jak w silniku czterosuwowym. Usuwil nie spalin z cylindra i napełnianie go świeżą mieszanką lub powietrzem, czyli tzw. proces przepłukiwania cylindra, trwa stosunkowo krótko, bo wynosi około 30% czasu trwania obiegu pracy. Przepłukiwanie cylindra odbywa się w czasie, kiedy tłok kończy wykonywać suw rozprężania i rozpoczyna suw sprężania. Przepłukiwanie cylindra jest sterowane przez tłok, który odsłania i zasłania okna (szczeliny) odpowiednich kanałów w ścianie cylindra. Ze względu na brak suwu dolotu, mieszankę lub powietrze (W celu wprowadzenia do cylindra) należy uprzednio wstępnie sprężyć poza silnikiem, np. w skrzyni korbowej silnika lub w dmuchawie. W silnikach o małej mocy, głównie o zapłonie iskrowym, do wstępnego sprężania mieszanki wykorzystuje sK skrzynię korbową. Przepłukiwanie cylindrów jest przy tym niezbyt dokładne. Dlatego też silniki o większej mocy, zwykł’ wysokoprężne, wyposażone są w dmuchawy lub sprężarki zapewniające lepsze napełnianie i bardziej dokładne przepłukiwanie cylindrów. Dokładne przepłukiwanie cylindra silnika o z*’ płonie iskrowym wpływa jednakże na zwiększenie zużycia paliwa, gdyż część świeżej mieszanki uchodzi ze spalinami. Nie dotyczy to natomiast silników wysokoprężnych, gdyż ich cylindry są przepłukiwane czystym powietrzem, dzięki czemu unika się strat paliwa. schemat działania dwusuwowego silnika o zapłonie iskrowym. Silnik ten nie ma zaworów, zaopatrzony jest natomiast w okna kanałów zamykane i odsłaniane przez tłok. Są trzy rodzaje: okna kanału wlotowego połączonego z rurą dolotowąłskna przelotowe, łączące kanałem przelotowym komorę korbjjwą z wnętrzem cylindra oraz okna kanału wylotowego łączące cylinder z rurą wylotową. Zależnie od wielkości i konstrukcji cylindra okna każdego rodzaju mogą być pojedyncze lub może być ich dwa albo więcej. Położone są wówczas obok siebie na tej samej wysokości cylindra.tłok przesuwa się do góry, sprężając znajdującą się nad nim mieszankę. Pod tłokiem wytwarza się podciśnienie. W chwili odsłonięcia okna wlotowego przez dolną krawędź jfoka następuje zassanie mieszanki z rury dolotowej do wnętrza komory korbowej. Nad tłokiem następuje zapłon mieszankiwskutek wyładowania iskrowego pomiędzy elektrodami świafl zapłonowej i rozpoczyna się suw pracy JednocześnB przesuwający się tłok zasłania okno kanału wlotowego, dziel czemu następuje tzw. wstępne sprężanie w skrzyni korbowa Dalsze przesunięcie tłoka w dół powoduje odsłonięcie okna kanału wylotowego, przez który spaliny uchodzą na zfl wnątrz pod własnym ciśnieniem. Ciśnienie w cylindrze wówczas maleje i tylko nieznacznie przewyższa ciśnienie atmosferyczne. Gdy tłok osiągnie skrajne dolne położenie, zostaje odsłonięte okno kanału przelotowego Wstępnie sprężona mie-szanka ma większe ciśnienie niż spaliny pozostałe jeszcze w cyli-ndrze i dlatego też przedostaje się ona kanałem przelotowym do cylindra, wypychając jednocześnie spaliny. Według omówionego obiegu może również pracować silna wysokoprężny wyposażony zwykle w dmuchawę. Różnica polega głównie na tym, że tłok zasysa czyste powietrze, a dopiero pod koniec suwu sprężania wtryśnięta zostaje do cylindra dawka ciekłego paliwa. W przestrzeni roboczej powstaje mieszanka, która samoczynnie zapala się i spala, podobnie jak w silniku czterosuwo wym.

Comments

comments