Gaźnik

jest gaźnikiem dwuga-rdzielowym, opadowym dwustopniowym. Pierwszy stopień jest włączony bezpośrednio pedałem przyspieszenia, który za pomo­cą cięgieł i dźwigni porusza przepustnicę I stopnia . Włączanie II stopnia odbywa się samoczynnie.Gaźnik składa się z dwóch podstawowych części – dolnej (kadłuba), w której są umieszczone niemal wszystkie elementy regulacyjne, oraz górnej, w której znajduje się komora pływakowa, filtr paliwa i przewód wlotowy. Gaźnik ma następujące układy paliwowo-powietrzne:rozruchowy,biegu jałowego,przejściowy II stopnia,główny I stopnia,główny II stopnia,pompka przyspieszająca,sterowania przepustnicą II stopnia.Urządzenie rozruchowe ma za zadanie wzbogacić mieszankę w stopniu umożliwiającym rozruch zimnego silnika. Skład mieszanki (stopień wzbogacenia) zależy od położenia gałki sterującej urządzenia rozruchowego, która za pośrednic­twem układu cięgieł i dźwigni steruje położenie tłoczka Gdy dałem przez dyszę paliwa urządzenia rozruchowego do poprze­cznego kanału . Paliwo miesza się początkowo z powietrzem napływającym kanałem , a następnie w kanale z powietrzem napływającym kanałem Wzrost prędkości obrotowej silnika powoduje zwiększenie podciśnienia za przepustnicą, które oddziałuje przez kanał na tłoczek zaworu dozującego . Gdy podciśnienie osiągnie okre­śloną wielkość, opór sprężyny zostaje pokonany i tłoczek przesu­wa się w dół, odsłaniając otwór , przez który dopływa dodat­kowe powietrze zubożające mieszankę. W miarę nagrzewania się silnika kierowca powinien wciskając gałkę wprowadzić urzą­dzenie rozruchowe w położenie B, a następnie w położenie C.Układ biegu jałowego oparty jest na wykorzystaniu podciśnienia, które osiąga maksymalną wartość w pobliżu przydźwignia znajduje się w położeniu A, urządzenie jest całkowi­cie włączone. Wówczas tłoczek znajduje się w skrajnym górnym położeniu i paliwo pod wpływem podciśnienia panującego za zamkniętą przepustnicą przepływa z komory pływakowej kana­mkniętej przepustnicy głównej. Paliwo przepływa z komory pływakowej poprzez główną dyszę paliwa do studzienki rurki emulsyjnej . Stamtąd kanałem do dyszy paliwa 4 biegu jałowe­go, następnie miesza się z powietrzem napływającym przez dyszę i w postaci emulsji wypływa przez otwór wylotowy i . W miaręotwierania się przepustnicy pierwszego stopnia emulsja zaczyna wypływać przez otwór przejściowy , dzięki czemu zapobiega się nadmiernemu zubożeniu mieszanki i zaburzeniom w pracy silnika.Układ sterujący II stopnia działa samoczynnie. Działanie samoczynne jest rozwiązane za pomocą komory pod­ciśnieniowej , wyposażonej w przeponę , połączoną za pomocą cięgieł i dźwigni z przepustnica II stopnia . Przepustnica II stopnia zaczyna otwierać się, gdy podciśnienie w pierwszym zrywności silnika gaźnik jest wyposażony w pompkę tłoczkową, zasilającą komorę zmieszania dodatkową dawką paliwa.Podczas zamykania przepustnicy pierwszego stopnia krzyw­ka zwalnia dźwignię , która pod wpływem sprężyny unosi za pośrednictwem popychacza tłoczek , Powoduje to napływ paliwa do przestrzeni pod tłoczkiem. Podczas otwierania prze­pustnicy krzywka obraca do dołu dźwignię . Wskutek nacisku sprężyny tłoczek przesuwa się do dołu i Moczy paliwo przez zawór tłoczny rozpylacz do gardzieli I stopnia gaźnika.kanale połączonym kanałem osiągnie wielkość zdolną do pokonania oporu sprężyny utrzymującej przeponę, która za pośrednictwem cięgła porusza dźwignię , umieszczoną na wał­ku przepustnicy II stopnia . Zamykanie przepustnicy II stopnia jest sterowane mechanicznie przez urządzenie łączące osie obu i przepustnic.Urządzenie przyspieszające i wzbogacające służy do wytworzenia w krótkim czasie bogatej mieszanki, powodują­cej wzrost mocy silnika. Wskutek naciśnięcia na pedał przyspie­szenia następuje zwiększenie otwarcia przepustnicy i przyspie­szenie prędkości obrotowej silnika, a zatem i ruchu samochodu. Szybkie otwarcie przepustnicy nie spowoduje jednak natych­miastowego przyspieszenia samochodu ze względu na bezwład­ność przepływającego paliwa. W celu zapewnienia należytej Ogranicznik prędkości obrotowej zabezpiecza sil­nik przed przekroczeniem założonej przez konstruktora maksy­malnej prędkości obrotowej. Ograniczniki są stosowane najczęś­ciej w silnikach samochodów ciężarowych i terenowych. Ich działanie polega na tym, że wskutek wzrostu prędkości obroto­wej ponad określoną wartość następuje zmniejszenie ilości zasy­sanej mieszanki, a tym samym mocy silnika. Stosowane obecnie ograniczniki dzielą się w zależności od zasady działania na pneumatyczne i pneumatyezno-odśrodkowe. Częściej spotykane ograniczniki mogą być wbudowane w gaźnik lub też mogą stanowić odrębny podzespół montowany między gaźnikiem a przewodem dolotowym Zwiększenie otwarcia przepustnicy głównej gaźnika powodu­je wzrost szybkości i ilości przepływającego powietrza. Przepus-tnica ogranicznika ustawiona jest płaszczyzną pod kątem około w stosunku do osi gaźnika. Wskutek takiego ustawienia na płaszczyznę tę działa siła przepływającego powietrza, która powoduje przymykanie przepustnicy ogranicznika. Siła ta wzrasta wraz ze wzrostem przepływu powietrza.W przeciwnym kierunku na przepustnicę ogranicznika działa siła sprężyny odciągającej (połączona z osią przepustnicy za pośrednictwem dźwigienki wahadłowej), która dąży do otwarcia przepustnicy. Zamykające działanie przepływającego powietrza i otwierające działanie sprężyny stanowią więc układ dwóch przeciwnie działających sił, których równowaga jest decydują­cym czynnikiem pracy ogranicznika.W przypadku gdy silnik osiągnie graniczną prędkość obroto­wą, siła przepływającego powietrza przezwycięży napięcie sprę­żyny. Nastąpi wówczas przymknięcie przepustnicy ograniczni­ka, spadek mocy i prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec gwałtownej zmianie prędkości obrotowej silnika w chwili zamy­kania przepustnicy, zastosowano dodatkową sprężynę zderza­kową, która wzmacnia działanie sprężyny głównej.

Comments

comments