MOC I SPRAWNOŚĆ SILNIKA

Moc – praca wykonana w jednostce czasu. Silnik napędzający samochód wykonuje pewną określoną pracę. Wielkość tej pracy, wykonanej w pewnym określonym czasie, zależy od mocy silnika. Moc silników mierzona jest w koniach mechanicznych, przy czym 1 koń mechaniczny (KM) równy jest 75 kilogramometrom (kGm) pracy wykonanej w ciągu 1 sekundy (s): 1 KM = 75 kGm/s = 0,735 kW Oznacza to, że silnik o mocy 1 KM może podnieść masę 7 5 kg na wysokość 1 m w ciągu 1 s. Zgodnie z obowiązującym obecnie międzynarodowym układem jednostek SI moc należy wyrażać w kW. Jednak ze względu na wieloletnie tradycje większość wytwórni podaje moc silników w kW i w KM. Moc użyteczna (efektywna) – moc na wale silnika wyposażonego we własny układ dolotowo-wylotowy, wentylator i pompę wody lub dmuchawę powietrza, pompę oleju, rozdzielacz zapłopompę paliwa i wtryskową oraz nieobciążoną prądnicę, pracującego w normalnych warunkach eksploatacyjnych (odpo­wiada określeniu mocy wg norm DIN). Za normalne warunki eksploatacyjne należy uważać: zgodne z instrukcją fabryczną nastawienie gaźnika (lub pompy wtryskowej) i zapłonu, _ zastosowanie paliwa przewidzianego w instrukcji obsługi pojazdu danego typu, – utrzymanie ustalonej temperatury środka chłodzącego i oleju. Moc użyteczna powinna być podana w odniesieniu do normalnych warunków atmosferycznych, tj. ciśnienia barometrycznego 760 mm Hg i temperatury 15 C. Moc użyteczna powinna być podawana łącznie z odpowiadającą jej liczbą obrotów wału korbowego silnika na minutę. Największa moc użyteczna – największa wartość mocy użytecznej, którą silnik może dawać sposobem ciągłym, nie przekraczając dopuszczalnego dla jego elementów natężenia cieplnego. Moc pełna – największa moc na wale silnika wyposażonego tylko w urządzenia niezbędne do jego ruchu w czasie badań na stanowisku, tj. w pompę oleju i rozdzielacz zapłonu dla silników gaźnikowych lub w pompę oleju i urządzenie wtryskowe paliwa dla silników wysokoprężnych (odpowiada określeniu mocy wg norm SAE). Pojemnościowy wskaźnik mocy – stosunek największej mocy użytecznej do pojemności skokowej silnika wyrażonej w litrach. Ciężarowy wskaźnik mocy – stosunek największej mocy użytecznej do całkowitego ciężaru silnika suchego wyrażonego w kilogramach. Moce współczesnych silników samochodowych zawierają się w bardzo szerokich granicach: od kilkunastu KM w małych samochodach osobowych do 300 KM (220 KW) w dużych luksusowych samochodach osobowych oraz samochodach ciężarowych. Moc silników niektórych specjalnych samochodów ciężarowych dochodzi nawet do 600 KM (440 KW). Podczas pracy silnika jego wał korbowy obraca się zmuszając do obrotu wał ^Spędowy samochodu i wykonuje tym samym Pracę użyteczn^f Aby określić obciążenie na wale przekazującym napęd, wprowadzono umowną wielkość, tzw. moment obr to wy. Moment obrotowy (moment sił lub moment) – iloczyn sfj przez ramię siły, przy czym ramię siły mierzy się prostopadle jej kierunku. Moment obrotowy jest zatem miernikiem zdolno do przezwyciężania oporów przeciwstawiających się obracar wału. W tłokowym silniku spalinowym następuje zamiana ener’ cieplnej zawartej w paliwie na pracę mechaniczną. Miarą jako tej zamiany jest tzw. sprawność silnika. Sprawność teoretyczna – stosunek ilości ciepła przetwarza go na pracę mechaniczną zgodnie z teoretycznym obiegi termodynamicznym do całkowitej ilości dostarczonego pr paliwo ciepła. Sprawność mechaniczna – stosunek ilości ciepła przetwor-nego na użyteczną pracę mechaniczną do ilości ciepła przetw” rzonego na pracę w przestrzeni roboczej cylindrów silnika. Sprawność ogólna (efektywna) – stosunek ilości ciepła pr tworzonego na użyteczną pracę mechaniczną do całkowitej ilo dostarczonego przez paliwo ciepła. Sprawność współczesnych silników o zapłonie iskrowym ha się w granicach od 22 do 28%, a w silnikach o zapło samoczynnym od 30 do 38% (niekiedy nawet do 42%). Pozos energia cieplna paliwa stanowi straty obiegu silnika. Znac część ciepła uchodzi z gorącymi spalinami, część ciepła pocL nia woda chłodząca silnik, część zaś energii zużyta zostaje pokonanie oporów mechanicznych samego silnika. Jednostkowe zużycie paliwa – wskaźnik określający ciężar. wo ilość paliwa zużywanego przez silnik w ciągu godziny t_ każdego konia mechanicznego rozwijanej mocy użytecznej. Wskaźnik ten jest również bardzo wygodnym miernikiem sprawności silnika, gdyż umożliwia porównanie ekonomii pracy rdr maitych silników, bez względu na ich roćzaj, kons«TukcjęvB wielkość. Jednostkowe zużycie paliwa wynosi w silnikach czterosuwo* wych o zapłonie iskrowym od 0,24 do 0,2P. ‚tg/KMh, zaś w dwusuwowych od 0,3 do 0,4 kg/KMh. W silnikach o zapłonie samoczynnym od 0,16 do 0,22 kg/KMh wartości te dotyczą zużycia paliwa przez silnik pracujący w najkorzystniejszych warunkach. Zużycie eksploatacyjne paliwa przez silnik może zmieniać się w szerokim zakresie odpowiednio do warunków jego pracy, a zwłaszcza obciążenia oraz prędkości obrotowej. Ponadto bardzo istotny wpływ na zużycie paliwa ma stan techniczny silnika oraz prawidłowość regulacji lub ustawienia jego mechanizmów i osprzętu. Sprawność silnika, a zatem i jednostkowe zużycie paliwa, zależą od stopnia sprężania. Im stopień sprężania jest większy, tym większa jest również sprawność silnika. Masa całkowita pojazdu – suma masy pojazdu gotowego do jazdy i ładowności. Masa pojazdu gotowego do jazdy – suma masy własnej pojazdu i masy obsługi. Ładowność – największa dopuszczalna masa ładunku, jaki może przewozić pojazd gotowy do jazdy. Masa własna – masa kompletnego pojazdu łącznie z masą paliwa, olejów, smarów i cieczy w ilości nominalnej oraz normalnego wyposażenia, bez masy obsługi. Masa obsługi – masa osób niezbędnych do utrzymania pojazdu w ruchu. Masa pojazdu w stanie suchym – różnica między masą własną pojazdu a sumą masy paliwa, olejów, cieczy w układzie chłodzenia i normalnego wyposażenia. Masę cieczy i smarów występujących w małych ilościach, jak płynu hamulcowego, smaru w piastach kół itp., włącza się do masy pojazdu w stanie suchym. Masa podwozia w stanie suchym – różnica między masą pojazdu w stanie suchym a masą nadwozia i wyposażenia specjalnego, jak np. mechanizmu wywrotu skrzyni ładunkowej, pompy cysterny itp. Nośność podwozia – suma masy nadwozia, obsługi i ładowności. Masa nadwozia – masa nadwozia kompletnie wyposażonego zgodnie z wymaganiami technicznymi łącznie z masą wszystkich elementów służących do połączenia nadwozia z podwoziem lub zespołów pojazdu z nadwoziem samoniosącym. Nacisk osi – część masy pojazdu przekazywana przez koła osi na poziomą powierzchnię jezdni. Wskaźnik ładowności – stosunek ładowności do masy własnej Pojazdu. Masa jednostkowa pojazdu w stanę suchym – stosunek masy pojazdu w stanie suchym do największej mocy użyteczne silnika. Masa całkowita na jednostkę mocy – stosunek masy całkowit pojazdu do największej mocy użytecznej silnika.

Comments

comments