Niedomagania i obsługa układu smarowania

Niedomagania Najczęściej występujące niedomagania układu smarowania, ich objawy i przyczyny oraz sposób usuwania b. Obsługa Obsługa układu smarowania polega na sprawdzaniu stanu ilościowego i jakościowego oleju, dolewaniu oleju, okresowej wymianie oleju oraz czyszczeniu filtrów lub wymianie wkładów filtrujących. Poziom oleju należy sprawdzać przy nie pracującym silniku codziennie przed vyjazdem w drogę. Poziom oleju powinien utrzymywać się między dolnym a górnym znakiem na miarce poziomu oleju. Ilość oleju należy uzupełnić natychmiast po zauważeniu, że poziom jego obniżył się do znaku „0″ lub „min” . Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się po określonym przebiegu samochodu, zgodnie z instrukcją fabryczną. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, kiedy jest on jeszcze nagrzany. Jeżeli do smarowania silnika jest używany olej typu HD (np. Selektol Special SD), to układu smarowania nie trzeba płukać. Jeżeli natomiast do smarowania silnika jest stosowany olej typu Lux lub Extra, to zaleca się co drugą lub co trzecią wymianę (zależnie od warunków eksploatacji) przepłukać układ smarowania tym samym gatunkiem oleju. W tym celu należy wlać ok. 70% normalnej ilości oleju i uruchomić silnik na kilka minut. Ze względów ekonomicznych bardziej celowe jest płukanie silnika olejem wrzecionowym. Decydować o tym jednak powinna zawsze wytwórnia w instrukcji obsługi pojazdu. Układ smarowania należy również płukać w przypadku zastąpienia oleju Lux lub Extra olejem Selektol Special SD. Wymieniając olej należy jednocześnie oczyścić osadnik filtru oleju i przemyć lub wymienić wkład filtrujący, albo też cały filtr.Sposób usunięcia Uzupełnić niedobór oleju, a w razie wykrycia nieszczelności powodujących wyciek oleju dokręcić nakrętki lub śruby albo wymienić uszkodzone uszczelki Ciśnienie oleju w układzie smarowania powinno utrzymywać się w granicach przewidzianych instrukcją, zwykle 0,2.. .0,5 MPa (2…5 kG/cm2). W przypadku, gdy ciśnienie obniży się poniżej dopuszczalnego minimum, należy natychmiast zatrzymać silnik i ustalić przyczynę spadku ciśnienia. Oprócz tego należy sprawdzać szczelność układu smarowania, kontrolować zużycie oleju i jego jakość oraz czyścić powierzchnię zewnętrzną miski olejowej w celu ułatwienia odprowadzania ciepła. Przed wymianą wkładu filtrującego należy zaznaczyć wzajemne położenie pokrywy i obudowy wkładu w celu zapewnienia dobrego przylegania i szczelności tej części układu, w której panuje największe ciśnienie oleju. Spadek ciśnienia oleju; zmniejszenie się lepkości oleju, przy czym może być wy­czuwalny zapach benzyny lub widoczne sczernienie oleju Nadmierne zużycie oleju; nadmierne dymienie z rury wylotowej (dym stalowo-błę-kitny) Przyspieszone pogarszanie się jakości i czernienie oleju Spadek ciśnienia oleju podczas pracy silnika poniżej 0,2 MPa (2 kG/cm3) przy średniej prędkości obrotowej Zbyt wysokie ciśnienie w u-kładzie smarbwania powyżej 0,5 MPa (5 kG/cm2) przy średniej prędkości obrotowej Rozcieńczanie się i przedwczesne zużywanie oleju wskutek wytwarzania przez gaźnik zbyt bogatej mieszanki lub wskutek przedmuchów spalin do skrzyni korbowej Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej, przegrzewanie się silnika, niewłaściwy stan techniczny silnika Zanieczyszczenie filtrów oleju lub wadliwe przewietrzanie skrzyni korbowej Uszkodzenie pompy oleju lub nadmierne zużycie jej części, wadliwa regulacja zaworu redukcyjnego, nieszczelności w układzie smarowania Zanieczyszczenie się kanałów lub przewodów oleju; niewłaściwa regulacja zaworu redukcyjnego Wymienić zużyty olej, oczyścić osadnik filtru oleju i przemyć lub wymienić wkłady filtrujące; jeżeli powodem zużywania się oleju jest zły stan silnika, oddać silnik do naprawy Sprawdzić poziom oleju, usunąć wszelkie nieszczelności lub przyczyny przegrzewania się silnika, a w razie złego stanu technicznego silnika -przekazać go do naprawy Wymienić olej i oczyścić filtry oleju; usunąć nieszczelności lub zanieczyszczenia instalacji przewietrzania Wybudować pompę, a po stwierdzeniu poważnych uszkodzeń wymienić na nową; wymienić uszczelkę między pompą a kadłubem; wyregulować zawór redukcyjny; u-sunąć nieszczelności Sprawdzić i oczyścić przewody oraz kanały oleju, ewentualnie wyregulować zawór redukcyjny

Comments

comments