OBSŁUGA NADWOZIA

nadwozi mogą mieć różną liczbę i usytuowanie punktów smaro­wania. Jako przykład podano ich rozmieszczenie w nowoczes­nym nadwoziu samochodu osobowego NiedomaganiaUszkodzenie nadwozia, szczególnie samoniosącego, może mieć istotny wpływ na własności ruchowe samochodu. Ze wzglę­du na to, że w nadwoziu tym obciążenia przenoszą niemal wszystkie elementy, nawet drobne pęknięcie, uszkodzenie połą­czenia lub zmiana wymiarów jednej części może być przyczyną poważnego uszkodzenia innych części. Typowe uszkodzenia nadwozi metalowych są następujące:skrzywienia i wygięcia zespołów lub części,uszkodzenia połączeń spawanych lub nitowanych,rozciągnięcie blach nadwozia,oderwanie się blach poszycia od kadłuba,pęknięcie, rozerwanie lub przebicie blach,wybrzuszenie lub wgłębienie blach,korozja blach i kształtowników.Uszkodzenia te mogą być wynikiem wypadku drogowego, niewłaściwej eksploatacji samochodu (przeciążanie pojazdu, niesprawne amortyzatory lub resory) oraz braku należytegozabezpieczenia ikonserwacji nadwozia.Naprawę wszelkich uszkodzeń powinien wykonywać specja-listyczny zakładblacharski.Obsługa nac wozia przez kierowcęMechanizmy i osprzęt nadwozia powinny być okresowo sma­rowane. Jeżeli instrukcja obsługi samochodu nie zawiera odpo­wiednich wskazówek, to należy smarować zamki i zawiasy co 6000 km przebiegu, a pozostałe punkty – co 12 000 km.Punkty smarowania zaopatrzone w smarowniczki smaruje się smarem stałym, takim samym jak punkty sman wania podwozia, natomiast wszystkie inne – olejem silnikowym. Różne typyDo czynności obsługowych należy także mycie nadwozia oraz konserwacja i polerowanie powłoki lakierowej. Jest to konieczne nie tylko ze względów estetycznych, lecz również ze względu na trwałość powłoki lakierowej. Na nadwoziu nie wolno przez dłuższy czas zostawiać zaschniętego błota. Nadwozie należy chronić przed zalaniem olejem, paliwem lub kwasem. Nie należy myć nadwozia w temperaturze poniżej 0°C. W miarę możliwości trzeba unikać postojów w miejscach nasłonecznionych, gdyż promieniem słoneczne powodują starzenie lakieru.Mycie nadwozia powinno odbywać się bezpośrednio po jeź­dzie, kiedy błoto jeszcze nie zaschnie. Najlepiej wodą bieżącą z węża gumowego przy użyciu gąbki lub szczotki o miękkim włosiu. Zaczyna się mycie od dachu, a kończy u dołu nadwozia. Ponieważ zwykle powłoka lakierowa pokryta jest nie tylko błotem lub kurzem, ale również tłustymi plamami, lepiej jest używać ciepłej wody. Można również do mycia użyć szamponu.Po umyciu nadwozie wyciera się miękką flanelą lub irchą. Należy przy tym flanelę lub irchę często płukać, aby pozostałe cząstki piasku lub brudu nie zarysowały powłoki lakierowej.Szyby myje się z zewnątrz wodą, a od wewnątrz przeciera wilgotną flanelą. Można dobry efekt uzyskać, przemywając szyby spirytusem denaturowanym, należy jednak uważać przy tym, aby nie spłynął on na powłokę lakierową. Błota lub lodu nie należy z szyb zeskrobywać metalowym przedmiotem, gdyż moż­na je łatwo porysować.Konserwacja powłoki lakierowej polega na polerowaniu jej przy użyciu ciekłej emulsji lub gęstej pasty. Płyny do polerowa­nia są emulsjami wodnymi wosków z dodatkiem środków pole­rujących i rozpuszczalników. Wosk zapełnia pory powłoki i wy-rugowuje resztki tłuszczów i innych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte podczas mycia.Niektóre pasty polerujące zawierają ziemię okrzemkową, kao­lin lub sproszkowany pumeks, których zadaniem jest szlifowanie powłoki. Powłoki nitrocelulozowe zaleca się co kilka miesięcy spolerować taką pastą (zwłaszcza po utracie połysku), a nastę­pnie płynem. Nie wolno natomiast polerować powłoki z emalii syntetycznej termoutwardzalnej (piecowej) pastą, która zawiera ścierniwo. Powłoka piecowa ma tylko powierzchniowy połysk, którego po starciu nie można odtworzyć.Części chromowane i aluminiowe poleruje się specjalną pastą lub płynem. W okresie zimowym, kiedy ulice posypywane są solą, części chromowane narażone są na szczególnie aktywną korozję-W większości samochodów, poza radzieckimi i amerykańskimi, powłoka chromu jest bardzo cienka i dlatego na okres zimy zale­ca się pokryć ją warstwą ochronną specjalnego płynu lub bez­barwnego lakieru.Utrzymanie pojazdów samochodowych we właściwym stanie technicznym, a tym samym w gotowości do eksploatacji, wyma­ga wykonywania przy nich określonych zabiegów technicznych, do których z kolei potrzebne są odpowiednie narzędzia, przyrzą­dy i urządzenia oraz odpowiednio wyszkolony personel.Gospodarką techniczną pojazdami samochodowymi nazywa­my całość czynności obejmujących utrzymanie pojazdów we właściwym stanie technicznym i gotowości do eksploatacji. Należą tu: obsługa techniczna, naprawy, konserwacja oraz gara­żowanie (lub parkowanie) pojazdów.Zapleczem technicznym nazywamy całość środków służących do właściwego prowadzenia gospodarki technicznej.Przebieg zużywania się częściiWarunkiem właściwej współpracy dwóch części jest istnienie między nimi pewnego, określonego luzu. Wieli- ość luzu musi być zachowana we właściwych granicach.Luz początkowy, zwany luzem montażów yn i, określa fabryka. Luz ten z biegiem czasu, wskutek naturalni go zużycia części współpracujących, stopniowo się powiększa.Luz graniczny określa największe dopuszczalne zużycie. Po przekroczeniu tego luzu występują zaburzenia w smarowaniu, co pogarsza warunki współpracy części, a oprócz tego, wskutek uderzania o siebie części, praca ich staje się hałaśliwa, a zużycie gwałtownie wzrasta. Dalsze użytkowanie mechanizmu po prze-Okres docierania (wstępnego zużycia części) – okres, podczas którego powierzchnie współpracujących części docierają się wzajemnie i wygładzają, a zużycie części powiększa się stosun­kowo szybko. Stopień i intensywność wstępnego zużycia zależą °d jakości powierzchni części. Zużycie wstępne jest tym mniej­sze, im lepiej są obrobione i dopasowane współpracujące powie­rzchnie. Okres docierania jest zwykle bardzo krótki.Okres normalnej pracy części – okres, podczas którego zużycie części wzrasta stopniowo i w zasadzie proporcjonalnie do przebiegu wykonanego przez samochód. Okres ten trwa od chwili ukończenia okresu docierania do chwili, gdy zużycie części osiągnie wartość dopuszczalną (luz graniczny).Okres przyspieszonego zużycia części – okres intensywnego wzrostu zużycia, przy którym luzy gwałtownie powiększają się i dalsze użytkowanie pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń jego zespołów.Przebieg samochodu wykonany w czasie pierwszego i drugie­go okresu nazywamy przebiegiem międzynaprawczym.Przebieg międzynaprawczy – przebieg w kilometrach do pierwszej naprawy głównej albo pomiędzy dwiema kolejnymi naprawami głównymi.Wielkość przebiegów międzynaprawczych dla pojazdów sa­mochodowych określają zarządzenia Ministra Komunikacji.akość i terminowość wykonywania obsługi technicznej jest podstawowym warunkiem utrzymania pojazdu samochodowego we właściwym stanie technicznym. Staranne przeprowadzenie przeglądu technicznego podczas obsługi technicznej oraz do­kładne wykonanie czynności porządkowych, monterskich, elek-tromonterskich i smarowniczych zapobiega zbyt szybkiemu zu­żywaniu się części oraz umożliwia wykrycie i usunięcie na czas drobnych uszkodzeń i niedomagań oraz ich przyczyn, które w Przypadku zaniedbania mogłyby przerodzić się w poważne uszkodzenia.Właściwie wykonywana obsługa techniczna wpływa na zwię­kszenie przebiegów międzynaprawczych i całkowite wyeliminonie lub poważne skrócenie przestojów w naprawach nieplanowych, a tym samym na zwiększenie gotowości pojazdów do eksploatacji.

Comments

comments