Obsługa układu hamulcowego

Obsługa układu hamulcowego przez kierowcę polega na sprawdzaniu jego stanu i działania, smarowaniu, czyszczeniu oraz regulacji.Stan układu uruchamiającego hamulce sprawdzać przed każ­dym wyjazdem, bez względu na to, kto wykonuje obsługę pojaz­du – kierowca, czy też stacja obsługi.W mechanicznym układzie uruchamiającym sprawdzić stan linek, cięgieł i dźwigni oraz ich połączeń i zabezpieczeń (zawle-. czki, przeciwnakrętki). Linkę, w której zaczęły pękać druty, natychmiast wymienić.W hydraulicznym układzie uruchamiającym sprawdzić: ilość płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnić go do wymaganego poziomu; szczelność połączeń (pod nieszczelny­mi połączeniami widać na ziemi opalizujące plamy płynu hamul­cowego); stan przewodów, zwłaszcza giętkich (przewody giętkie spuchnięte lub nadtarte natychmiast wymienić).W pneumatycznym układzie uruchamiającym sprawdzić: na­ciąg paska sprężarki i poziom w niej oleju; ciśnienie powietrza w zbiorniku (jeżeli ciśnienie powietrza w zbiorniku jest niższe od określonego w instrukcji obsługi, wyjazd może nastąpić dopiero po doładowaniu powietrza przez sprężarkę do wymaganego ciśnienia); szczelność układu sprawdzać przy ciśnieniu w zbior­niku nie niższym niż 0,45 MPa (4,5 kG/cm2) i przy zatrzymanym silniku. Układ jest szczelny, jeżeii po naciśnięciu pedału hamul­ca ciśnienie w ciągu 3 min nie spadnie poniżej 0.3 MPa (3 kG/crn-H lub bez naciskania na pedał – w ciągu 10 min nie spadnie więcej niż o 0,01 MPa (0,1 kG/cm2).Pojazd samochodowy, w którym stwierdzono niedomagania układu uruchamiającego hamulce, nie może być użyty do jazdy do czasu ich usunięcia.Działanie układu hamulcowego sprawdzać zaraz po wyjeździe z garażu na drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej, rozpędzając pojazd do prędkości 30 km/h i ha­mując aż do zatrzymania, po czym zmierzyć drogę hamowania. Jeżeli droga hamowania przekracza dopuszczalną należy przede wszystkim wyregulować mechanizm hamulcowy.Droga hamowania – odcinek drogi przebytej przez pojazd od chwili uruchomienia hamulca przez kierowcę do chwili zatrzy­mania.Droga zatrzymania – droga hamowania łącznie z odcinkiem drogi przebytym w czasie reakcji kierowcy.Maksymalne długości drogi hamowania przy prędkości 30 km/h dla poszczególnych rodzajów pojazdów samochodowych określa „Kodeks Drogowy”, z którego wyciąg podano w tablicy 4.10.Regulacja mechanizmu hamulcowego polega na ustawieniuwłaściwego luzu miedzy okładzinami ciernymi szczęk a bębnem hamulca (lub tarczą hamulca). Regulować należy ściśle według wskazań instrukcji obsługi.Mechanizm hamulcowy o mechanicznym układzie urucha­miającym -reguluje się tylko przez zmianę długości linek lub cięgieł, przy czym skrócenie ich powoduje wzmocnienie, a wy­dłużenie – osłabienie działania hamulców. Dźwignie muszą być tak ustawione, aby w położeniu spoczynkowym tworzyły kąt wykręcanie z obu łączników. Cięgła giętkie reguluje się przez przestawienie elementu oporowego, o który opiera się cięgło.Mechanizm hamulcowy z mimośrodowymi krzywkami i swo­rzniami reguluje się przez ich obrót, przy czym obraca się je pokręcając kluczem za łby . Kierunek obrotu jest zawsze odwrotny, tzn. jeżeli jedną krzywkę w celu np. zbliżenia szczęki do bębna trzeba obrócić w prawo, to w tym samym celu drugą krzywkę trzeba obrócić w lewo. Kierunek obrotu krzywek podaje instrukcja obsługi lub można to ustalić praktycznie.prosty z połączonymi z nimi cięgłami Długość cięgieł sztywnych, połączonych z dźwigniami za pomocą łączników widlastych, reguluje się przez pokręcanie cięgłami. Ponieważ cięgła takie mają na jednym końcu gwint prawy, a na drugim lewy, pokręcanie cięgłem powoduje jednoczesne wkręcanie lub Mechanizm hamulcowy z regulacyjnymi nakrętkami rozpiera­cza hydraulicznego reguluje się przez ich obrót wkrętakiem włożonym przez otwór w tarczy hamulca Dwuszczękowe bębnowe mechanizmy hamulcowe, bez wzglę­du na rodzaj konstrukcji, regulować po uprzednim sprawdzeniu i ewentualnym wyregulowaniu luzów łożysk kół. Hamulec każdego koła regulować oddzielnie, unosząc koło tak, aby nie otykało ziemi i aby można je było swobodnie obracać. Po takim Przygotowaniu:Posługując się urządzeniem regulacyjnym, doprowadzić do zahamowania koła przez regulowaną szczękę, tak aby go rękąSposób odpowietrzania hydrauliczne­go układu uruchamiającego hamulcenie można było obrócić, przy czym przez cały czas regulacji luzu szczęki przedniej obracać koło do przodu, a tylnej – d0 tyłu; po zahamowaniu koła nacisnąć kilka razy pedał hamulca w celu ułożenia się szczęki;posługując się urządzeniem regulacyjnym odsunąć szczękę od bębna, tak aby koło można było obracać ręką;w ten sam sposób wyregulować luz drugiej szczęki;w ten sam sposób wyregulować mechanizmy hamulcowe po­zostałych kół;po uruchomieniu mechanizmów hamulcowych wszystkich kół sprawdzić działanie hamulców podczas jazdy.Tarczowe i taśmowe mechanizmy hamulcowe regulować mie­rząc luz pomiędzy elementem ciernym a tarczą (bębnem) za pomocą szczelinomierza. Luz jest wówczas prawidłowy, gdy blaszkę szczelinomierza, odpowiadającą wymaganemu luzowi, można przesuwać z pewnym, wyczuwalnym oporem.Odpowietrzanie hydraulicznego układu uruchamiającego ha­mulce. Przygotować pojazd do odpowietrzania układu, tzn.: uzupełnić płyn w zbiorniku do wymaganego poziomu; wykręcić śrubę odpowietrznika na rozpieraczu hydraulicznym koła położonego najdalej od pompy hamulcowej i wkręcić na jej miejsce specjalną końcówkę z założoną na nią rurką gumową; przygoto­wać czyste naczynie szklane i napełnić je takim samym płynem hamulcowym, jaki znajduje się w układzie; w płynie tym zanu­rzyć drugi koniec rurki gumowej, po czym ustawić naczynie tak, aby koniec rurki zanurzonej w naczyniu znajdował się wyżej niż odpowietrznik (rys. 4-126).Odpowietrzanie muszą wykonywać dwie osoby, z których jedna wykonuje czynności przy odpowietrzniku, a druga na jej znak naciska na pedał hamulca.Odpowietrzanie układu rozpocząć od koła położonego najda­lej od pompy hamulcowej, a skończyć na kole jej najbliższym, wykonując następujące czynności:- nacisnąć szybko i energicznie na pedał hamulca aż do oporu1 odkręcić odpowietrznik o 3/4 obrotu; płyn popłynie rurką z układu do naczynia;zakręcić odpowietrznik i powoli, płynnie zwolnić nacisk na pedał;czynności te powtarzać dotąd, aż z rurki przestaną uchodzić pęcherzyki powietrza; co 5 do 6 naciśnięć pedału hamulca uzupełnić płyn w zbiorniku pompy; uzupełniać świeżym pły­nem, gdyż płyn wypompowany z układu zawiera niewidoczne pęcherzyki powietrza i będzie się nadawał do użytku dopiero po odstaniu przez kilka dni;po tym odpowietrzeniu zakręcić odpowietrznik przy naciśnię­tym pedale, wykręcić końcówkę z rurką gumową, wkręcić śrubę w odpowietrznik i płynnie zwolnić nacisk na pedał.Przemywanie hydraulicznego układu uruchamiającego hamulec wykonywać w przypadku wymiany płynu w układzie na płyn o innym składzie (nie wolno mieszać różnych płynów) oraz w przypadku zanieczyszczenia układu. Przemywać w następują­cy sposób:odkręcić odpowietrzniki wszystkich rozpieraczy i naciskając raz za razem na pedał hamulca wypompować z układu cały Płyn;wlewając stopniowo do zbiornika pompy alkohol skażony (tzw. spirytus denaturowany) przepompować go do czasu, aż2 odpowietrzników zacznie wypływać czysty spirytus, po czym przerwać dolewanie i wypompować cały spirytus z układu; Przemyć spirytusem lub płynem hamulcowym cylinderki i tło­czki rozpieraczy, po czym nasmarować je olejem rycynowym ub Płynem hamulcowym i złożyć rozpieracze; nie wolno dosmarowania używać innego oleju, gdyż wszystkie produkty naftowe działają niszcząco na części gumowe; – napełnić układ płynem hamulcowym, wlewając go stopniowo do zbiornika naciskając raz za razem na pedał hamulca; gdy przez odpowietrzniki zacznie płyn wypływać, zakręcić odpo­wietrzniki, dolać płynu do wymaganego poziomu i odpowie­trzyć układ.Pompę hamulcową czyścić co 10… 12 tys. km przebiegu pojaz­du. Do czyszczenia zdjąć pompę z samochodu, rozebrać i wymyć w spirytusie denaturowanym lub płynie hamulcowym. Zanie­czyszczone powierzchnie robocze oczyścić drewnianym patycz­kiem. Przed założeniem wytrzeć do sucha i nasmarować olejem rycynowym lub płynem hamulcowym.Jałowy skok pedału hamulca sprawdza się w taki sam sposób, jak jałowy skok pedału sprzęgła. Wielkość jałowego skoku peda­łu hamulca określają instrukcje obsługi, gdyż zależy on od konstrukcji układu uruchamiającego.W mechanicznym układzie uruchamiającym hamulce jałowy skok pedału reguluje się przez zmianę długości cięgła łączącego pedał z dźwignią na wałku poprzecznym.W hydraulicznym układzie uruchamiającym hamulce – przez zmianę długości popychacza tłoka pompy hamulcowej bądź to za pomocą pokręcania go po uprzednim odkręceniu przeciwnakręt-ki , bądź to przez obrót sworznia mimośrodowego łączącego popychacz z pedałem W pneumatycznym układzie uruchamiającym hamulce – przez zmianę długości cięgła łączącego pedał z dźwignią zaworu.

Comments

comments