Oszczędzanie benzyny

Obowiązkiem kierowcy jest oszczędne zużycie benzyny. Na ilość zużywanego przez silnik paliwa zasadniczy wpływ mają dwa czynniki – stan techniczny pojazdu i sposób jego prowadze­nia. Eksploatując racjonalnie sprawny technicznie pojazd przy pełnym wykorzystaniu jego wydajności oszczędność paliwa można uzyskać przez:utrzymywanie podczas jazdy stałej, tzw. ekonomicznej pręd­kości, przy której silnik zużywa najmniej paliwa, a jednocześ­nie przy tej prędkości nie następuje przyspieszone zużycie samego silnika;unikanie gwałtownego przyspieszania i hamowania;prawidłowe pokonywanie wzniesień i wykorzystywanie zjaz­dów do jazdy siłą bezwładności (jeżeli nie zagraża to bezpie­czeństwu);dojeżdżanie do przewidywanych punktów zatrzymania rozpę­dem z minimalnym użyciem hamulców;zmianę biegów we właściwej chwili, z jak największym wyko­rzystaniem możliwości jazdy na wyższych biegach, a zwłasz­cza na biegu bezpośrednim;unikanie rozlewania i zapobieganie przeciekom paliwa;używanie paliwa o właściwej liczbie oktanowej.Ogólny stan techniczny pojazdu i regulacja jego zespołów mają znaczny wpływ na ilość zużywanego paliwa. Następujące usterki silnika i podwozia stanowią przyczynę nadmiernego zużycia paliwa:zanieczyszczenie układu zasilania, przecieki na złączach tego układu, niedomagania pompy paliwa;uszkodzenie, zły stan lub niewłaściwa regulacja gaźnika;zacinanie się cięgła, dźwigni, przesłony lub tłoczka urządzenia wzbogacającego (ssania); nieprawidłowe luzy zaworów lub nieprawidłowe ustawienie faz rozrządu (nawet wskutek zużycia łańcucha napędu roz­rządu);zbyt niskie ciśnienie sprężania w cylindrach silnika;zanieczyszczenie osadami rur dolotowej i wylotowej oraz tłumika wydechu;osad (nagar) na ściankach komór spalania, denkach tłoków, zaworach i gniazdach zaworów;zanieczyszczenie filtru powietrza lub jego wkładu;uszkodzenie termostatu lub brak zasłony i wskutek tego zbyt niska temperatura cieczy chłodzącej;niewłaściwe ustawienie zapłonu, niedomaganie aparatu za­płonowego lub rozregulowanie samoczynnego regulatora wy­przedzenia zapłonu;niewłaściwa wartość cieplna świec zapłonowych, ich zanie­czyszczenie, niewłaściwe odstępy między elektrodami świec lub niewłaściwy odstęp między stykami przerywacza zapłonu;uszkodzenie cewki zapłonowej lub kondensatora;zbyt mocne dokręcenie śrub łożysk głównych wału korbowego lub łożysk korbowodów (po naprawie silnika);niewłaściwa regulacja sprzęgła, układu kierowniczego lub układu hamulcowego;niewłaściwe ustawienie kół przednich, zbyt mocne dociągnię­cie lub zużycie łożysk kół;zbyt lepki lub zbyt gęsty olej w zespołach i mechanizmach napędowych pojazdu;zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu kół.Podczas eksploatacji pojazdu jest konieczna stała kontrola zużycia paliwa. Wszelkie bowiem zwiększenie zużycia paliwa ‚ ponad podaną fabrycznie lub ustaloną praktycznie normę jest pierwszym sygnałem zaistniałych niedomagań.Niewielkie przekroczenie normy fabrycznej może być zjawi­skiem normalnym, gdyż nie wszystkie wytwórnie w jednako­wych warunkach ustalają tę normę. Na przykład wytwórnie NRD i RFN normę zużycia paliwa ustalają na podstawie normy DIN. Zgodnie z tą normą zużycie paliwa ustala się przy prędkoś­ci równej 3/4 maksymalnej prędkości samochodu obciążonego połową dopuszczalnego obciążenia, jadącego po równej, prostej drodze bez wiatru plus 10% zmierzonego zużycia paliwa. Nato­miast w ZSRR dla samochodów osobowych fabryczną normę zużycia paliwa ustala się w okresie letnim przy całkowicie nagrzanym silniku, gdy w pełni obciążony samochód porusza się po równej, prostej drodze o utwardzonej nawierzchni na biegu bezpośrednim ze stałą prędkością 80 km/h. Ponieważ podczas normalnej eksploatacji samochód porusza się w trudniejszych warunkach, normę fabryczną należy traktować jako kontrolne zużycie paliwa.W stacjach obsługi do pomiaru zużycia paliwa używa się zbiornika pomiarowego. Zbiornik jest zaopatrzony w szklaną rurkę z podziałką pomiarową, wyskalowaną w cm3. Napełniony paliwem zbiornik pomiarowy łączycie bezpośrednio z gaźni-kiem. Na podstawie liczby przejechanych kilometrów i ilości zużytego paliwa oblicza się następnie jego zużycie w 1/100 km.Prywatny użytkownik może najłatwiej i z dostateczną dokład­nością obliczyć zużycie paliwa na tzw. zasadzie pełnego zbiorni­ka. Po całkowitym napełnieniu zbiornika samochodu paliwem w stacji CPN, należy odnotować stan licznika. Po przejechaniu określonej liczby kilometrów, np. 300, należy powtórnie napeł­nić zbiornik. Jeżeli przy powtórnym napełnianiu do zbiornikawlano 27 1, to średnie zużycie paliwa wynosi 9 1/100 km.Napełnianie zbiorników i uzupełnianie paliwaWe wszystkich przypadkach, gdy to jest możliwe, pobierać paliwo w stacjach benzynowych CPN, ponieważ zapewnia to jego czystość oraz zabezpiecza przed rozlewaniem. Jeżeli jednak pobiera się paliwo z beczek, to należy:używać wyłącznie do tego celu przeznaczonych naczyń (wia­der, konewek z dzbankami, kanistrów); naczynia te należy utrzymywać we wzorowej czystości;ze względu na możliwość zanieczyszczenia i duże straty wsku­tek rozlewania przy pobieraniu paliwa wprost z beczek, do napełniania naczyń używać pomp ręcznych. Napełniając zbiornik lub uzupełniając paliwo w zbiornikupojazdu samochodowego z silnikiem o zapłonie iskrowym należy wlewać je przez lejek z sitkiem metalowym o co najmniej 400 oczkach na 1 cm2. Wskazane jest filtrowanie paliwa przez skórkę irchową, która zatrzymuje nie tylko wszelkie zanieczyszczenia, lecz również ma własności meprzepuszczania wody znajdującej się ewentualnie w paliwie. Nie wolno używać irchy do filtrowa­nia etyliny, ze względu na jej własności trujące.Aby uniknąć zanieczyszczenia i zapowietrzenia układu zasila­nia, nie powinno się zużywać więcej paliwa niż 3/4 zbiornika i z chwilą, gdy w zbiorniku pozostanie 1/4 jego zawartości, natychmiast uzupełnić paliwo.Bezpieczeństwo i higiena pracyPodczas wszelkich prac, w czasie których ma się styczność z benzyną i jej mieszankami, a zwłaszcza podczas pobierania i uzupełniania paliwa należy zachować wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa przeciwpożaro­wego.Należy pamiętać, że pary benzyny, zwłaszcza etyliny, są trują ce i wdychanie ich może spowodować ciężkie zatrucie, a na’ śmierć. Chroniczne zatrucie parami benzyny objawia się bólem głowy, apatią, rozdrażnieniem, sennością lub bezsennością i sto­pniowym chudnięciem.Nie tylko pary benzyny są szkodliwe dla zdrowia, lecz również sama benzyna, gdyż działa szkodliwie na skórę, powodując podrażnienia i ostre zapalenia w miejscach oblewanych nią, a w końcowym wyniku wywołuje egzemę. Trzeba więc uważać, aby nie oblewać ciała benzyną i nie wdychać jej par.Specjalnie trująca jest etylina, gdyż zawarty w niej czteroety­lek ołowiu łatwo przedostaje się do organizmu przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i przez skórę, co wskutek zdolnoś­ci kumulowania się ołowiu we krwi wywołuje ciężką chorobę, zwaną ołowicą.Stosując benzynę etylizowana, należy pamiętać, że:podczas pobierania lub uzupełniania trzeba stać od strony wiatru, aby nie wdychać jej par (dotyczy to również benzyny czystej);nie wolno jej używać do mycia rąk, czyszczenia lub prania odzieży, do zapalniczek itp.;przed każdym jedzeniem trzeba umyć ręce i twarz gorącą wodą z mydłem;w razie rozlania etyliny w zamkniętym pomieszczeniu, trzeba natychmiast oblane miejsce wytrzeć suchą szmatą, a następnie szmatą umoczoną w nafcie;ubranie oblane etyliną trzeba natychmiast zdjąć, wyprać w czystej benzynie lub nafcie, wypłukać w gorącej wodzie i dobrze wywietrzyć;ciało oblane etyliną trzeba natychmiast przemyć czystą ben­zyną lub naftą, nie dopuszczając, aby etylina sama na nim wyschła; w razie braku nafty lub czystej benzyny, oblane miejsce wytrzeć do sucha, a następnie jak najprędzej umyć ciepłą wodą z mydłem;nie wolno palić tytoniu, jeść i pić w pomieszczeniach, w któ­rych przemywa się i naprawia silniki zasilane etyliną;przy wszystkich czynnościach, przy których ma się do czynie­nia z etyliną, należy używać gumowych rękawiczek i gumowe­go fartucha:- benzynę i naftę, użyte do przemywania części, trzeba zlewać do naczyń specjalnie do tego przeznaczonych, a szmaty użyte do wycierania etyliny składać do szczelnych pojemników. Ponieważ pary,benzyny zmieszane w odpowiednim stosunkuz powietrzem tworzą mieszankę wybuchową która może wybu­chnąć nie tylko przy zetknięciu z otwartym ogniem, lecz nawet od najmniejszej iskry, nie wolno:posługiwać się otwartym światłem i palić tytoniu podczas pobierania paliwa, w garażu; w magazynie paliw, na terenie stacji benzynowej itp.;pobierać paliwa, gdy silnik pracuje;oblewać paliwem rozgrzanych części silnika.Zatrutego parami paliwa trzeba jak najszybciej wynieść na świeże powietrze, po czym:okryć kocem w celu zabezpieczenia przed przeziębieniem;podać środek cucący (np. amoniak do wąchania lub inne);podać środek uspokajający (np. krople walerianowe);zastosować sztuczne oddychanie (nie czekając na przybycie lekarza), jeżeli zatruty nie oddycha; zabiegu tego nie przery­wać do czasu odzyskania przytomności przez zatrutego lub CU8U wydania innych poleceń przez lekarza;ocuconemu podać mocną kawę lub herbatę i odwieźć szpitala.

Comments

comments