Podział

Limuzyna nadwozie zamknięte, czte­rodrzwiowe o sześciu lub więcej miejscach siedzą­cych, zwykle dwa lub trzy składane siedzenia dodat­kowe; niekiedy przednie siedzenie oddzielone szybą od pomieszczenia dla pasa­żerów, wnętrze nadwozia bardzo obszerne i komfor­towo wyposażone.Station wagon lub kombi – jak sedan, lecz zwykle z trzema rzędami siedzeń, przy czym przyna­jmniej tylne siedzenia mają odchylane oparcia; po zło­żeniu lub wyjęciu tylnych siedzeń uzyskuje się wolną przestrzeń do spania lub przewozu ładunków; zwy­kle w tylnej ścianie znajdu­ją się dodatkowe drzwi.Mikrosamochód – nadwozie zamknięte jedno- lub dwudrzwiowe, dwa do czterech stałych miejsc siedzących, nadwo­zie o bardzo lekkiej kon­strukcji i ograniczonych do minimum wymiarach; wnętrze niskie, ciasne i nie­wygodne.Kabriolet – nadwozie otwarte, najczęściej dwu-,4r-7wiowe o czterech do sześciu stałych miejscach siedzących, iany lub składany miękki dach; drzwi bez szyb okiennych lub opuszczane szyby w drzwiach; wnętrze nadwozia zwykle dość obszerne.Sportowe lub roadster – nadwozie otwarte, bez fazwi, jedno-lub dwudrzwiowe; dwa lub trzy miejsca siedzące, a niekiedy z tyłu dodatkowe siedzenie zakrywane; zwijany lub składany dach miękki albo też odejmowalny dach stały; odejmo­walne lub składane górne części ścian bocznych; drzwi bez szyb okiennych lub częściej opuszczane szyby w drzwiach; wnętrze zwykle dość ciasne i niezbyt wygodne.Wyścigowe – nadwozie otwarte, bez dachu i drzwi, jedno siedzenie stałe; szczątkowa szyba przednia lub w ogóle bez szyby przedniej; koła nie osłonięte błotnikami, lekkie i mocne nadwozie często o szkielecie rurowym.Kabrio-coach – nadwozie mieszane, najczęściej dwudrzwiowe, dwa do pięciu stałych miejsc siedzących, niekie­dy z tyłu dodatkowe siedzenie zakrywane; dwa lub cztery boczneokna o obramowanych i całkowicie opuszczanych szybach; opu­szczany lub zwijany dach z górnymi i bocznymi uszczelkami okien, wnętrze nadwozia dość obszerne i po założeniu dachu w pełni zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.Nadwozia autobusówNadwozia autobusów klasyfikuje się ze względu na ich prze­znaczenie (miejski, podmiejski, dalekobieżny i turystyczny), wielkość (liczbę przewożonych pasażerów) oraz układ konstruk- ny (piętrowy, członowy, wagonowy itp.).Nadwozia autobusów miejskich dostosowane są do przewo pasażerów na odległość nie przekraczającą 20 km. Nadwozjrf odznaczają się niewielką liczbą miejsc siedzących w stosunkudo ładowności, mają co najmniej dwoje szerokich drzwi, duj pomosty wejściowe i wyjściowe, szerokie przejścia Siedzenia zwykle twarde. Do tego rodzaju autobusów zalicza się: – trainbus ma uniwersalne nadwozie autobusu miej. skiego do masowego przewozu osób na krótkie odległości, niewielka liczba miejsc siedzących (15 do 25) i duża liczba miejsc do stania (do 35 lub więcej); zwykle wydzielone pomie­szczenie kierowcy;piętrobus ma dwupoziomowe nadwozie autobusu miejskiego z dojściem do górnego poziomu po schodach; duża liczba miejsc siedzących i do stania (łącznie ponad 100);wydzielone pomieszczenie kierowcy;autobus członowy składa się z dwóch członów połączonych ze sobą przegubowo miechem, przystosowany jest do przewozu 200 lub więcej osób;mikrobus ma niewielkie, lecz wygodne nadwozie na podwoziu samochodu osobowego; zwykle 8 do 15 indywidual­nych miejsc siedzących, czasem niektóre siedzenia podwójne, niekiedy wydzielone pomieszczenie kierowcy; dość często do­datkowe drzwi w tylnej ścianie nadwozia.Nadwoziu autobusów podmiejskich dostosowane są do prze­wożenia pasażerów na odległość do około 40 km poza miasto. Pomosty wejściowe są mniejsze niż w autobusach miejskich. Nadwozia tych autobusów są zwykle dwudrzwiowe, a niekiedy mają jedne szerokie drzwi środkowe. Zewnętrzna sylwetka nad­wozia, jak omnibus.Nadwozia autobusów dalekobieżnych dostosowane są do przewożenia pasażerów na odległość około 200 km. Różnią się od podmiejskich przede wszystkim lepszym wykończeniem wnętrza oraz bardziej wygodnymi siedzeniami. Z reguły mają tylko miejsca siedzące (15 do 45, niekiedy więcej), często dodat­kowo siedzenia składane w przejściach. Na ogół dość ciasne przejścia i niezbyt wygodne wejścia. Do przewożenia bagażuod 8 lub 15 pasażerów, od 15 do 30 pasażerów, do 40 pasażerów,od 31 do 45 pasażerów, od 41 do 60 pasażerów, od 46 do 60 pasażerów, od 61 do 81 pasażerów,powyżej 80 pasażerów.przewidziane są schowki podpodłogowe oraz bagażniki dac we. Autobus tego typu nazywany jest omnibusem.Nadwozia autobusów turystycznych (rys. 5-24) są z reguły wykonane i wykończone bardzo starannie. Często wyposażone są w toaletę, klimatyzację, radio, kuchenkę itp. Mają bardzo staranną izolację akustyczną i termiczną. Umiarkowana liczba miejsc wyłącznie siedzących, często indywidualne siedzenia ty. pu lotniczego o odchylanych oparciach. Boczne części dachu oszklone lub wykonane z przezroczystych mas plastycznych. Pomieszczenie kierowcy i obsługi jest z reguły wydzielone. Obszerne bagażniki podpodłogowe i dachowe. Autobus tego typu nazywany jest autokarem.Ze względu na liczbę przewożonych pasażerów nadwozia autobusów klasyfikowane są następująco:mikrobusy autobusy małe dalekobieżne autobusy małe miejskie autobusy średnie dalekobieżne autobusy średnie miejskie autobusy duże dalekobieżne autobusy duże miejskie autobusy bardzo duże miejskietypy nadwozi autobusów: klasj cą), obecnie spotykane niema|yczne (zsilnikiem przed kierowni-wyłącznie w starszych modelach,Ze względu na układ konstrukcyjny rozróżnia się następującewagonowe z silnikiem umieszczonym obok laerownicy lub z tyłu nadwozia; półtorapokładowe (rozwiązanie pośrednie między jedno i dwupokładowym, przy czym z reguły dwa pokłady mieszczą się w tylnej części nadwozia); dwupokła-dowe i członowe Najbardziej rozpowszech­nione są obecnie nadwozia wagonowe ze względu na korzystne własności aerodynamiczne, prawidłowy stosunek powierzchni użytkowej do całkowitej oraz możliwość tworzenia odmian po­chodnych.Nadwozia tych samochodów przeznaczone są do przewozu ładunków. W związku z tym nadwozia samochodów ciężaro­wych odznaczają się prostotą budowy i dużą wytrzymało? Składają się one zwykle z dwóch oddzielnych członów, tj. kab; kierowcy i pomieszczenia ładunkowego. Kabina kierowcy”nh ogół stanowi oddzielne, zamknięte pomieszczenie, niezależni zawieszone na ramie. Pomieszczenie ładunkowe wykonane jest i wyposażone w zależności od przeznaczeni;; samo, hodu. Na obój I różne odmiany podstawowego modelu samochodu ciężarowS’1 mają takie same podwozie i kabiny kierowcy SaittH chody te różnią się między sobą jedynie wykonaniem potniesz? czenia ładunkowego. W związku z tym typowe nadwozia samo­chodów ciężarowych podzielić można ogólnie na dwie odmiany: zamknięte (furgony) i otwarte (skrzyniowe).Nadwozie furgonowe jest to zamknięte, jednolite! pomieszczenie, w którym kabina kierowcy jest oddzielona od pomieszczenia ładunkowego cienką ścianką. Drzwi, zaopatrzo­ne w niewielkie okienko, umieszczone są na tylnej ścianie. Nadwozia furgonów zbudowane są podobnie do nadwozi samo­chodów osobowych i autobusów. Są one zwykle samoniosące lub półniosące. Rzadziej spotykane nadwozia nieniosące osadzone są z reguły na ramie, oddzielnie od kabiny kierowcy.Nadwozie skrzyniowe uniwersalnego samochodu ciężarowego stanowi otwarte pomieszczenie ładunkowe o sztyw­nym, najczęściej prostokątnym spodzie zaopatrzonym w ściany Ściany mogą mieć różną wysokość. Tylne i boczne ściany zwyWj| zawieszone są na zawiasach, dzięki czemu można je łatwoopuszczać. W samochodach przystosowanych do przewożenia ładunków przestrzennych ściany są zdejmowane.Nadwozie skrzyniowe może być zaopatrzone w pałąki, na których rozpina się opończę, chroniącą przewożone ładunki przed wpływami atmosferycznymi. W zależności od konkret­nych potrzeb nadwozie może być wyposażone w dodatkowe elementy.Skrzynie ładunkowe starszych modeli samochodów ciężaro­wych wykonywane były na ogół jako konstrukcje drewniane, wzmocnione jedynie metalowymi okuciami. Obecnie coraz częś­ciej wykonuje się skrzynie stalowe lub ze stopów lekkich. Dość rozpowszechnione są również konstrukcje metalowo-drewniane o stalowym szkielecie i poszyciu z desek.Kabina kierowcystanowi pomieszczenie dla pro­wadzącego samochód i osób towarzyszących. Ze względu na ukształtowanie rozróżnia się kabiny zwykłe i wagonowe. Kabina zwykła (klasyczna) umieszczona jest za silnikiem. Zaletą takiei kabiny jest przede wszystkim łatwy dostęp do silnika oraz doJ dobre zabezpieczenie jadących przed skutkami wypadku drogo, wego. Do wad natomiast należy zaliczyć ograniczoną widocz­ność z siedzenia kierowcy oraz niekorzystny stosunek użytecznej długości ramy do całkowitej długości samochodu.Kabina wagonowa na ogół zawieszona jest nad przednimi kołami samochodu. Silnik jest wbudowany w kabinie, poza kabiną lub w ramie. Zastosowanie kabiny wagonowej wpływa na zmniejszenie długości samochodu i rozstawu osi, dzięki cze­mu polepsza się zwrotność. Bardzo istotną zaletą jest dobra widoczność z miejsca kierowcy. Dzięki tym zaletom większość współczesnych samochodów ciężarowych wyposażona jest w ka­biny wagonowe.Ze względu na ładowność rozróżnia się następujące rodzaje samochodów ciężarowych.dostawczy do 0,75 tony,ciężarowy lekki od 0,75 do 2,0 ton,ciężarowy średni od 2,0 do 5,0 ton,ciężarowy duży od 5,0 do 10,0 ton,ciężarowy wielki ponad 10,0 ton,zespół pojazdów od 6,0 do 30 lub więcej ton. Samochody ciężarowe specjalizowane stanowią odrębną gru­pę. Nadwozia tych samochodów są ściśle dostosowane do prze­wozu określonego ładunku. Są to najczęściej różnego rodzaju cysterny lub pojemniki. Mogą być również specjalizowane nad­wozia zamknięte, jak np. chłodnie, do przewozu mebli.Nadwozia samochodów specjalnychSamochody specjalne budowane są do ścisłe określonych celów. W zależności od obciążenia oraz przeznaczenia samocho­du do jego budowy może być wykorzystane podwozie samochodu osobowego lub ciężarowego. Rodzaj i wyposażenie nadwozia zależą jedynie od przeznaczenia samochodu. Ze względu na dużą różnorodność nadwozia te nie są klasyfikowane szczegółowo.Do samochodów specjalnych zalicza się między innymi: sani-ki ruchome punkty pomocy lekarskiej, samochody pożarni-ze warsztatowe, pogotowia ratunkowego, gospodarcze (kuch­nia pralnia), ruchome radiostacje, kina itp.

Comments

comments