Regulacja przerywacza

W przypadku zbyt dużego odstępu styczek przerywacza, wsku­tek zbyt krótkiego czasu ich zwierania się, napięcie wytwarzane­go przez cewkę zapłonową prądu będzie niedostateczne i przy dużej prędkości obrotowej silnik będzie przerywać. Oprócz tego, wskutek silnych uderzeń młoteczka o kowadełko, styczki będą się nadmiernie zużywać. Natomiast w przypadku zbyt małego odstępu styczek silnik będzie przerywać na całym zakresie obrotów, a w skrajnym przypadku prąd w uzwojeniu pierwo­tnym nie będzie przerywany, co spowoduje grzanie cewki i brak zapłonu.Regulacja odstępu styczek przerywacza Zdjąć kopułkę aparatu zapłonowego i ustawić krzywkę wałka tak, aby styk ruchomy znalazł się w położeniu największego odchylenia. Zluzować wkręt mocujący styk nieruchomy, między styczkiwłożyć blaszkę szczelinomierza o odpowiedniej grubości, po czym pokręcając wkrętakiem wkręt mimośrodowy ustawić styk nieruchomy tak-v aby wyciągana spomiędzy styczek blaszka szczelinomiei-za stawiała pewien opór. Dokręcić wkręt mocu­jący.Sprawdzenie kondensatora. Odłączyć przewód kondensatora od kadłuba aparatu zapłonowego i połączyć go z przewodem wysokiego napięcia cewki zapłonowej. Włączyć zapłon i 2 lub 3razy rozewrzeć ręcznie styki przerywacza, po czym zbliżyć koniec przewodu kondensatora do jego osłony. Przeskoczenie wyraźnej iskry świadczy o tym, że kondensator jest w porządku.Ustawianie zapłonu silnika czterosuwowego. Ustawić tłok pierwszego cylindra w ZZ odpowiadającym końcowi suwu sprę­żania. Koniec suwu sprężania można wyczuć, zatykając otwór do wkręcania świecy palcem. Do dokładnego ustawienia służą od­powiednie wskaźniki, umieszczone bądź na kole pasowym wału korbowego (np. SKODA , bądź na kole zamachowym silnika i obudowie sprzęgła, bądź też wskaźnik wkręcony w obu­dowę sprzęgła, który po wykręceniu i po odwróceniu włożony do otworu opiera się o koło zamachowe silnika i w miejscu odpowia­dającym GMP pierwszego tłoka po suwie sprężania natrafia na łatwo wyczuwalne wycięcie na kole zamachowym.koło zamachowe tak, aby wskaźnik wskazywał właściwe wy­przedzenie zapłonu; upraszcza to bowiem dalsze ustawienie zapłonu.Po ustawieniu tłoka pierwszego cylindra połączyć lampkę kontrolną jednym przewodem ze stykiem ruchomym (młotecz­kiem) przerywacza, a drugim przewodem – z jednym z biegunów bateryjki elektrycznej. Drugi biegun bateryjki połączyć przewo­dem ze stykiem nieruchomym (kowadełkiem) przerywacza , po czym obracając kadłubem aparatu zapłonowego ustalić chwilę początku rozwierania się styków przerywacza (lampka zgaśnie). W tym położeniu zamocować kadłub rozdzielacza. Jeżeli na kole zamachowym było od razu ustawione wyprzedze­nie zapłonu, zapłon jest już ustawiony, jeżeli zaś tłok był usta­wiony w GMP (SKODA, STAR), to za pomocą ręcznego regulatoJeżeli na kole zamachowym oprócz znaku oznaczającego poło­żenie tłoka pierwszego cylindra w GMP znajduje się znak wska­zujący położenie tłoka w chwili zapłonu lub podziałka wyprzedzenia zapłonu ustawićra ustawić wymagane wyprzedzenie zapłonu, pamiętając że obracanie kadłuba rozdzielacza zgodnie z kierunkiem obrotów opóźnia, a odwrotnie – przyspiesza zapłon.Po ustawieniu zapłonu założyć kopułkę i przewód znajdujący się w gnieździe odpowiadającym stykowi, w kierunku którego jest skierowany palec rozdzielacza, połączyć ze świecą pierwsze­go cylindra. Resztę przewodów połączyć z poszczególnymi świe­cami w kolejności pracy cylindrów, uwzględniając przy tym kierunek obracania się palca rozdzielacza.Sprawdzanie ustawienia zapłonu podczas jazdy. Samochód 2 bobrze nagrzanym silnikiem rozpędzić na biegu bezpośrednim do prędkości 25…35 km/h, po czym szybko nacisnąć pedał przyspieszenia do oporu. Jeżeli w silniku wystąpią nieznaczne szybko zanikające stuki, zapłon jest ustawiony prawidłowo. Stałe nie zanikające stuki świadczą o zbyt dużym wyprzedzeniu zapłonu (zbyt wczesnym zapłonie), a brak stuków – o zbyt małym wyprzedzeniu zapłonu (zbyt późnym zapłonie). W pierwszym przypadku za pomocą ręcznego regulatora obrócić kadłub roz­dzielacza o 1 działkę w kierunku obrotu palca rozdzielacza, a w drugim – w kierunku przeciwnym.Ustawianie zapłonu silnika dwusuwowego – podobne do po­przednio opisanego z tym, że zapłon każdego cylindra ustawia się oddzielnie (oddzielne przerywacze). Tłok ustawia się w ZZ za pomocą czujnika lub suwmiarki (np. FSO Syrena) albo za pomo­cą znaków na kole pasowym, oddzielnych dla każdego cylindra (np. SACHSENRING Trabant).Smarowanie aparatu zapłonowego. Wałek aparatu zapłono­wego nasmarować przez obrót smarowniczki kapturkowej, oś ruchomego styku przerywacza – przez wpuszczenie kropli oleju, a krzywki wałka – przez nasycenie paru kroplami poduszeczki filcowej.Sprawdzanie świec zapłonowych. Co ok. 5 tys. km przebieguw silnikach czterosuwowych, a co 3 tys. km – w dwusuwowych, wykręcić świece i sprawdzić ich stan. Stan świec rozpoznaje się po wyglądzie stożka izolatora wewnątrz komory cieplnej świecy.Izolator czysty, brązowy lub czerwonobrązowy (w silnikach zasilanych etyliną – żółtobrązowy) – świeca dobrana prawidło­wo, pracuje w normalnych warunkach.Izolator pokryty czarnym, suchym osadem – mieszanka pali-wowo-powietrzna zbyt bogata.Izolator pokryty czarnym, tłustym osadem – świeca ma zbyt dużą wartość cieplną (jest zbyt zimna). Wymienić na świecę o mniejszej wartości cieplnej.Izolator biały ze śladami nadtopienia (perełki) i opalone elek­trody – świeca ma za małą wartość cieplną (jest za gorąca). / Wymienić na świecę o większej wartości cieplnej.Przed wkręceniem trzeba świecę oczyścić w dalej podany sposób.Po 15 tys. km przebiegu wymienić świece na nowe, bez wzglę­du na ich stan, aby silnik pracował niezawodnie i oszczędnie.Czyszczenie świec. Wypłukać w benzynie, wysuszyć i wyskro­bać osad szczotką drucianą lub drewnianą pałeczką Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie. Można również oczyścić świece w specjalnym aparacie przez piaskowanie, pamiętając że dwu- lub trzykrotne piaskowanie powoduje zmianę kształtu izolatora, a więc zmianę jej wartości cieplnej. Wystającą na zewnątrz część izolatora przetrzeć szmatką zamoczoną w czystej (nieetylizowanej) benzynie.Czyszczenie świec za pomocą wypalania osadów lampą lutow­niczą jest niedopuszczalne ze względu na możliwość uszkodze­nia świecy.Sprawdzanie odstępu elektrod i jego regulacja. Odstęp elek­trod (przerwę iskrową) mierzyć szczelinomierzem drucikowym W razie potrzeby dogiąć elektrodę boczną (nigdy środkową) za pomocą szczypiec na wymaganą odległość.Obsługa cewki zapłonowej polega jedynie na utrzymaniu jej w czystości, sprawdzaniu połączeń przewodów oraz na zabez­pieczeniu jej przed zamoknięciem (zwłaszcza podczas mycia samochodu).Zapłon iskrownikowy jest obecnie stosowany bardzo rzadko głównie w pojazdach nie mających rozrusznika elektrycznego (np. niektóre silniki ciągników, pojazdy jednośladowe) lub w po­jazdach, których silniki muszą mieć zapłon uniezależniony od stanu akumulatora (np. motocykle i samochody wyścigowe, niektóre samochody specjalne).Cewka zapłonowa iskrownika składa się z dwóch uzwojeń: Pierwotnego i wtórnego nawiniętych na wspólnym rdzeniu z pa­kietu blach stalowych. Rdzeń cewki jest umieszczony pomiędzy nabiegunnikami.Magnes trwały osadzony jest na wirniku między nabiegunni­kami. Wszystkie odmiany nowoczesnych iskrowników mają ma­gnesy wirujące.Iskrownik urządzenie do wytwarzania impulsów prądu wysokiego napięcia i doprowadzania ich w odpowiednim czasie do świec poszczególnych cylindrów silnika w celu wywo­łania iskrzenia na elektrodach świec. Iskrownik składa się z cew­ki zapłonowej, magnesu trwałego, przerywacza z kondensato­rem, rozdzielacza (jeśli iskrownik jest przeznaczony do silnika wielocylindrowego), regulatora wyprzedzenia zapłonu, iskierni-ka oraz sprzęgła. Iskrownik jest napędzany przez wał korbowy silnika.Przerywacz z kondensatorem wykonany jest tak samo, jak w aparacie zapłonowym. Styk ruchomy przerywacza jest odchy­lany przez krzywkę na wałku wirnika.Rozdzielacz wykonany tak samo, jak w aparacie zapłonowym, jest napędzany od wałka wirnika za pośrednictwem przekładni zębatej.Regulator ręczny służy do ręcznego ustawiania wyprzedzenia zapłonu przez odpowiednie obrócenie płytki przerywacza.Regulator odśrodkowy wyprzedzenia zapłonu, zbudowany na tej samej zasadzie co regulator w aparacie zapłonowym, przesta­wia albo krzywkę przerywacza, albo cewkę zapłonową, albo też wirujący magnes trwały.Iskiernik w kształcie dwóch umieszczonych naprzeciwko ele-trod, z których jedna połączona jest z uzwojeniem wtórnym cewki, a druga z masą, służy do zabezpieczenia cewki przed Światła do oświetlania drogi przed pojazdemDo świateł tych należą światła drogowe i mijania, które są światłami głównymi samochodu oraz światła przeciwmgłowe, światła cofania i światła kierowane, które są światłami pomocni­czymi.Źródłem świateł głównych samochodu są reflektory, które powinny dawać światła drogowe oświetlające drogę przed samo­chodem na odległość co najmniej 100 m, oraz światła mijania oświetlające drogę na odległość co najmniej 40 m, jednak niepowstawaniem w jej uzwojeniu wtórnym zbyt wysokiego napięjł cia. Na przykład w przypadku odłączenia się przewodu od świecy wyładowanie iskrowe następuje przez iskiernik.Sprzęgło – służy do łączenia iskrownika z napędem.Wyłącznik zapłonu – służy do zwierania przerywacza, przez co uniemożliwia się przerywanie prądu w uzwojeniu pierwotn cewki, a tym samym indukowanie prądu w jej uzwojeni wtórnym.Działanie iskrownikowego układu zapłonuMagnes, nabiegunniki i rdzeń cewki stanowią obwód maj; tyczny iskrownika. Wskutek obracania się magnesu sti magnetyczny zmienia kierunek dwukrotnie na każdy obrót.1 strumień magnetyczny osiąga największą wartość, styki przery­wacza zwierają się i w uzwojeniu pierwotnym zaczyna pł prąd. W chwili osiągnięcia przez ten prąd największego natęże­nia styki przerywacza rozwierają się, przepływ prądu w uzwoje­niu pierwotnym zostaje przerwany i w uzwojeniu wtórnym zostaje zaindukowany prąd wysokiego napięcia. Prąd ten płynie przez styk sprężysty i wałek rozdzielacza do obracającej siei elektrody rozdzielczej, która rozdziela go na poszczególne świe-j ce w kolejności pracy cylindrów.Obsługa powinna być wykonywana tak samo jak obs akumulatorowego układu zapłonu z tym, że przy ustawianiu zapłonu nie wolno używać lampki kontrolnej do ustalania chwili rozwarcia styków przerywacza, gdyż powoduje to natychmias­towe rozmagnesowanie magnesów trwałych. Oprócz tego nie wolno czyścić styczek przerywacza ani pilnikiem, ani papierem ściernym. Nadmiernie opalone styczki należy wymienić na nowe.

Comments

comments