regulacji ciśnienia w ogumieniu

służy do zwiększania zdolności samochodu do jazdy t dnym do przebycia terenie przez zmniejszenie ciśnienia W ‚ umieniu (dzięki spłaszczeniu opony, wskutek obniżonego W nia, przylega ona większą powierzchnią bieżnika do podłoża oprocz’tego umożliwia w przypadku przebicia dętki powrót d bazy bez zmiany koła oraz stałą obserwację ciśnienia w ogu­mieniu i zwiększanie lub zmniejszanie go w przypadkach odchy­leń od ustalonej wartości.Budowa układu regulacji ciśnieniaSchemat układu regulacji ciśnienia w ogumieniu. Składa sic on z zawon sterującego 1, sześciu głowic U doprowadzających sprężorie powietrze do ogumienia kół (zamontowanych na poszczególny półosiach), sześciu zaworów ogumienia lii, manometru 6 oraz przewodów powietrza.Powietrze jest doprawadzane do ogumienia przez zawór steru­jący, trójnik i przewody z układu pneumatycznego uruchamiają, cego hamulce.Zawór sterujący składa się z korpusu zamkniętegoz jednej strony za pomocą zaworu ogranicznika, a z drugiej prowadnicą suwaka rozdzielczego. Suwak przesuwający się owadnicy otwiera i zamyka wymaganą drogę przepływu W wietrzą. Budowę i działanie zaworu sterującego wyjaśnia wór sterujący powinien zapewnić szczelność w zakresie rueń 0,05…0,08 MPa (0.5…0.8 kG/cm2). Upływ powietrza 1S z uszczelnienia i pory w ściankach części jest niedopuszczal- r Trójniki, króćce i kolanka o gwincie stożkowym wolno łączyć biel cynkową, pod warunkiem że biel cynkowa nie przedosta­nie się do wnętrza zaworu. W przypadku zużycia lub uszkodze­nia zaworu sterującego lub uszkodzenia więcej niż dwóch nitek gwintu, elementy te należy wymienić.Zawór sterujący wolno rozbierać tylko w przypadku utraty szczelności.Zawór ogumienia pełni taką samą funkcję jak zwykły zawór ogumienia, z tym że można go dowolnie otwierać i zamykać. Sposób doprowadzenia powietrza do ogumienia koła pokazano na rysunku 4-92. Zawór ten powinien zapo­biegać wypływowi powietrza z ogumienia przy ciśnieniu 0,5 MPa (5 kG/cm2).Zawór wolno rozbierać wyłącznie w przypadku stwierdzenia wypływu powietrza przez jego połączenia.Sposób użytkowania układu regulacji ciśnieniaCiśnienie w ogumieniu należy obniżać tylko w trudnych wa runkach jazdy, przy czym ładunek w skrzyni ładunkowej ni może przekraczać 3500 kg.Podczas jazdy zawory ogumienia powinny być otwarte. Trze­ba je zamykać tylko na czas dłuższego postoju w celu uniknięcia nadmiernego ubytku powietrza. W takim przypadku przed roz­poczęciem jazdy zawory należy zamknąć i dopompować powie­trze w ogumieniu do wymaganej wartości.Do zamykania i otwierania zaworów służy specjalny klucz o krótkiej rękojeści, stanowiący wyposażenie samochodu. Ręko­jeści klucza nie wolno przy dokręcaniu przedłużać, aby nie zerwać gwintu zaworu.Jeżeli sprężarka nie kompensuje ubytku powietrza w ogumie­niu, należy zawory ogumienia zamknąć, a zawór sterujący ciś­nieniem ustawić w środkowym położeniu. W razie uszkodzenia zaworów ogumienia, należy odłączyć koła od układu pneumaty­cznego, odkręcając od zaworów powietrza przewód giętki Włożyć do zaworów powietrza wkładki zawo­rowe i nakręcić kapturki ochronne. W takim przypadku powie­trze pompuje się w zwykły sposób.Nie wolno odłączać od układu jednego lub paru kół, a w pozos­tałych stosować regulację ciśnienia.Przy pokonywaniu ciężkich odcinków drogi o miękkiej na­wierzchni trzeba obniżyć ciśnienie w ogumieniu, przy czym należy to robić odpowiednio do rodzaju nawierzchni i tylko w razie konieczności. Nie wolno bez potrzeby obniżać ciśnienia więcej niż tego wymagają warunki drogowe (terenowe).Nie wolno jeździć z obniżonym ciśnieniem po drogach wybois­tych w celu zwiększenia płynności i miękkości jazdy.Opuszczając odcinek, na którym jechało się z obniżonym ciśnieniem, należy zatrzymać się, doprowadzić ciśnienie w ogu­mieniu do min 0,1 MPa (1 kG/cm2), po czym można dalsze podnoszenie ciśnienia do wymaganej wartości wykonać podczas jazdy z prędkością 30 km/h.W przypadku jazdy na pokrywie śnieżnej, na torf owiskach itp-stosować ciśnienie w ogumieniu wynoszące 0,050…0,075 a prędkość jazdy nie powinna przekra-M?a o’ km/h- na sypkim piasku, miękkim i sypkim gruncie oraz °ZaC okrvch łąkach – 0,075…0,15 MPa (0,75…1,5 kG/cm2) i 20 03 !h na drogach wszelkich typów w okresie dopompowywania pienia do wymaganego ciśnienia – 0.13…0.30 MPa (1.3…3.0 kcW) i 30 km/h. Obsługa układu regulacji ciśnieniaObsługa układu regulacji ciśnienia przez kierowcę polega na utrzymaniu go w czystości oraz otwieraniu i zamykaniu zawo­rów ogumienia w wymaganych momentach.Wszelkie czynności naprawcze i regulacyjne należy powierzać stacji obsługi.UKŁAD ZASILANIA SILNIKÓW NAPĘDZANYCH GAZEMPaliwa gazowe stosowane są z reguły do napędu silników o zapłonie iskrowym. Zastąpienie benzyny gazem powoduje zmniejszenie zużycia silnika oraz obniża koszty eksploatacji prawie dwukrotnie. Jednak zmniejszenie przydatności eksploa­tacyjnej samochodu z silnikiem o zasilaniu gazowym ma bardzo istotny wpływ na ograniczony zakres paliw gazowych jako materiału pędnego.W samochodach, których silniki napędzane są gazem, stoso­wane są trzy zasadnicze rodzaje instalacji: gazu wysokosprężo-nego, gazu ciekłego i gazogeneratorowa.Spotykane instalacje zasilania gazem wysokosprężonym róż­nią się od siebie zwykle tylko typem reduktorów i mieszalników oraz liczbą i sposobem połączenia butli z głównym przewodem.Instalacja gazu skroplonego jest podobna do instalacji gazu wysokosprężonego. Istotne różnice polegają jedynie na zastoso­waniu dodatkowo podgrzewacza gazu skroplonego oraz na zna­cznym obniżeniu jego ciśnienia.Gaz generatorowy wytwarzany jest z paliw stałych w specjal­nych urządzeniach tzw. generatorach zainstalowanych na samo­chodach. Obsługa instalacji gazu generatorowego jest dość kło­potliwa i pracochłonna, co poważnie wpływa na ograniczenie jej zastosowania. Jako paliwo do wytwarzania gazu mogą być użyte: węgiel, koks, torf lub drewno. W Polsce gaz generatorowy do napędu samochodów używany jest bardzo rzadko, przy czym jako paliwo stosowane jest drewno odpadowe.Samochód z silnikiem przystosowanym do napędu gazem powinien mieć tzw. „Kartę przystosowania”, w której odnoto­wane są numery silnika, podwozia i numer rejestracyjny samo­chodu, wpisane jest zaświadczenie zakładu przystosowującego, że instalacja jest pełnosprawna i nadaje się do eksploatacji, znajdują się rubryki do wpisywania dat i wyników przeprowa­dzonych kontroli technicznych instalacji oraz podana jest krótka instrukcja dla kierowcy.Samochód z silnikiem przystosowanym do napędu gazem może być prowadzony wyłącznie przez kierowcę, który został odpowiednio przeszkolony i posiada o tym adnotację wpisaną do prawa jazdy.W związku z tym, że Podręcznik niniejszy jest dostosowany do zwykłego programu szkolenia kierowców, problem zasilania silników gazem nie będzie szerzej omawiany. Został on jedynie „zasygnalizowany” dla tych, którzy ewentualnie zechcą przejść dodatkowe przeszkolenie. Tematyce tej poświęcone są oddzielne publikacje.tryskiwacze, przewody wysokiego ciśnienia, wtryski-wacze oraz przewody nadmiarowe.Doprowadzenie powietrza: filtr powietrza i przewód doloto­wy silnika.W celu umożliwienia prawidłowej pracy silnika układ zasila­nia powinien zapewniać: doprowadzenie paliwa do cylindrów w ustalonej kolejności, w jednakowych dawkach, odpowiadających ilościowo chwilo­wemu obciążeniu silnika;dostarczenie paliwa w ściśle określonym czasie;dokładne rozpylenie paliwa;dostosowanie strugi rozpylanego paliwa do kształtu komory spalania.nie wskutek czego otwiera się zaworek odcinający i paliwo wwa do przewodu. Tłoczenie paliwa trwa do momentu-tonięcia przez krawędź sterującą na główce tłoczka wlotu do kanalika zasilającego. Wskutek spadku ciśnienia zaworek odci­nający natychmiast zamyka się.

Comments

comments