Rodzaje biegunowość masy

Rodzaje biegunowość masyInstalacja dwuprzewodowa – źródło prądu jest połączone z odbiornikiem dwoma przewodami. Jednym prąd dopływa ze źródła do odbiornika, a drugim powraca z odbiornika do źródła. Tego typu instalacja jest stosowana w pojazdach samochodo­wych wyjątkowo, przeważnie w pojazdach o specjalnym prze­znaczeniu.W instalacjach dwuprzewodowych łączy się bieguny źródła prądu z zaciskami odbiorników Instalacja jednoprzewodowa – jeden biegun źródła prądu jest połączony przewodem z jednym z zacisków odbiornika, a drugi biegun źródła i drugi zacisk odbiornika są połączone z metalo­wymi częściami pojazdu (tzw. masą), które stanowią drugi prze­wód. Ze względu na uproszczenie połączeń i oszczędność prze­wodów, w pojazdach samochodowych z zasady stosuje się instalacje tego typu W instalacjach jednoprzewodowych źródła prądu łączy się z masą biegunami tego samego znaku, przy czym w niektórych typach pojazdów łączy się z masą bieguny dodatnie (+), a w in­nym ujemne (-).Biegunowość masy dodatnia – z masą połączone są bieguny dodatnie. Wpływa to korzystnie na pracę świec zapłonowych, gdyż obniża nieco napięcie przebicia konieczne do wywołania iskrzenia między elektrodami świec i zapobiega niszczeniu ich środkowych elektrod. Oprócz tego nieznacznie zmniejsza elek-troerozję styczek przerywaczy, regulatorów, przekaźników itp. oraz zwalnia szybkość zanieczyszczania się i korodowania do­datnich biegunów i zacisków akumulatora. Biegunowość dodat­nia stosowana jest w dawniej produkowanych pojazdach pol­skich, radzieckich, czeskich i do 1957 r. była stosowana w pojaz­dach amerykańskich.Biegunowość masy ujemna – z masą połączone są bieguny ujemne. Wpływa to na poprawienie warunków odbioru radiowe­go w pojazdach samochodowych, gdyż zmniejsza nasilenie oraz eliminuje niektóre zakłócenia występujące w przypadku dodat­niej biegunowości masy. Biegunowość ujemna masy jest stoso­waną prawie we wszystkich europejskich pojazdach samocho­dowych, od 1957 r. we wszystkich amerykańskich, a ostatnio jest oprowadzana w ZSRR i w Polsce. Biegunowość masy jest zawsze podana w instrukcji obsługipojazdu.Zmiana biegunowości masy może spowodować poważne uszkodzenia niektórych urządzeń elektrycznych pojazdu.Sposoby łączenia źródeł prąduZarówno źródła prądu, jak i odbiorniki mogą być połączone w obwodzie szeregowo lub równolegle.Połączenie szeregowe źródeł prądu – biegun dodatni ( + ) jed­nego źródła jest połączony z biegunem ujemnym (-) drugiego źródła, biegun dodatni drugiego źródła z biegunem ujemnym trzeciego itd. (rys. 3-9). Przy takim połączeniu siła elektromoto­ryczna wszystkich połączonych źródeł prądu równa się sumie sił elektromotorycznych poszczególnych źródeł. W ten sposób są połączone ogniwa akumulatora. Jeżeli więc połączymy szerego­wo trzy ogniwa 2-woltowe, to otrzymamy akumulator 6-wolto-wy, a łącząc sześć takich ogniw – akumulator 12-woltowy.Połączenie równoległe źródeł prądu – bieguny dodatnie źródeł są połączone jednym przewodem, a ujemne drugim Siła elektromotoryczna źródeł prądu połączonych równolegle jest taka sama jak jednego źródła, natomiast maksymalna war­tość dostarczanego przez nie prądu równa się sumie prądów, które mogą dostarczyć poszczególne źródła. W samochodach równolegle są połączone ze sobą prądnica i akumulator.Połączenie szeregowe odbiorników – odbiorniki są włączone w obwód jeden za drugim, tworząc jedną nie rozgałę­ziającą się drogę dla przepływającego prądu. W miarę zwiększa­nia liczby odbiorników w obwodzie, rezystancja obwodu będzie się zwiększać, natomiast prąd płynący w obwodzie – zmniejszać, lecz w każdym z odbiorników będzie mieć tę samą wartość.Połączenie równoległe odbiorników – jedne zaciski odbiorników są połączone z biegunem dodatnim (+), a drugie z ujemnym (-) źródła prądu. Przy takim połączeniu droga prądu rozchodzi się na dwa lub więcej rozgałęzień utworzonych przez różne przewody, które z kolei znów się łączą w jeden przewód. W miarę zwiększania liczby włączonych równolegle odbiorni­ków, rezystancja obwodu maleje, a prąd dostarczany przez źródło prądu zwiększa się.Schemat wyposażenia elektrycznego – rysunek, na którym pokazano układ połączeń elektrycznych. Rozróżniamy schematy ideowe i schematy montażowe.Schemat ideowy – rysunek uproszczony, używany w zasadzie w instrukcjach obsługi pojazdów, podręcznikach itp., na którym przewody są oznaczone liniami, a urządzenia elektryczne i sprzęt instalacyjny umownymi znakami, czyli symbolami. Czasami jednak, w celu ułatwienia korzystania ze schematu, urządzenia i sprzęt instalacyjny są tak narysowane, jak wyglądają w rzeczy­wistości. Cechą charakterystyczną schematu ideowego jest to, że nie uwzględnia on rzeczywistego położenia w pojeździe poszcze­gólnych urządzeń.Schemat montażowy – rysunek używany w fabrykach samo­chodów i warsztatach elektrotechnicznych, na którym pokazano rzeczywiste rozmieszczenie poszczególnych elementów w pojeź­dzie oraz przyjęte ich oznaczenia.Ze względu na duże nagromadzenie różnych urządzeń elektry­cznych we współczesnym samochodzie, schemat wyposażenia elektrycznego wydaje się bardzo trudny do zrozumienia. Wysta­rczy jednak rozbić go na poszczególne obwody, a okaże się, że uprości to zrozumienie tego, tak bardzo na pozór złożonego rysunku.W schematach wyposażenia elektrycznego różnych pojazdów samochodowych występują następujące, zupełnie podobne obwody:obwód zasilania, – obwody sygnalizacji,obwód zapłonu, – obwody wskaźników,obwód rozruchu, – obwody wyposażeniaobwody oświetlenia, dodatkowego. Rozpatrując obwód elektryczny, należy przechodzić kolejno:w instalacjach z dodatnią biegunowością masy od źródła prądu przez masę, odbiornik i przewód z powrotem do źródła prądu,w instalacjach z ujemną biegunowością masv – odwrotnie.

Comments

comments