Rozdzielacz zapłonu

Rozdzielacz zapłonuRozdzielacz zapłonu – połączenie dwóch urządzeń, wykrvwacza i rozdzielacza, umieszczonych we wspólnym kadłubie i maiacych wspólny napęd. Rozdzielacz zapłonu służy do nrzerywania przepływu prądu niskiego napięcia w uzwojeniu pierwotnym i odprowadzaniu impulsów prądu wysokiego napię-cia wytworzonego w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej do świec.Rozdzielacz zapłonu jest umieszczony zwykle na głowicy cyli­ndrów lub z boku kadłuba silnika. Budowę rozdzielacza zapłonu pokazano naKadłub rozdzielacza zapłonu – wykonany w kształcie tulei metalowej – stanowi obudowę wszystkich urządzeń wchodzą­cych w skład aparatu. Od góry zakryty jest kopułką rozdzielacza mocowaną zatrzaskami sprężynowymi.Przerywacz – zestyk złożony z dwóch styków: nieruchomego (tzw. kowadełka) i ruchomego (tzw. młoteczka) – służy do prze­rywania w odpowiednich chwilach prądu w obwodzie niskiego napięcia układu zapłonu. Oba styki są zakończone styczkami wykonanymi z trudno topliwego metalu. Przerywacz jest umie­szczony na ruchomej podstawie metalowej, przy czym styk nieruchomy – osadzony na niej na stałe (lecz z możliwością regulowania jego położenia) – łączy się bezpośrednio z masą, a styk ruchomy – osadzony wahliwie na ośce – jest połączony z uzwojeniem pierwotnym cewki i dokładnie odizolowany od masy.Styk ruchomy, dociskany przez sprężynę w kierunku styku nieruchomego, opiera się fibrowym lub turbaksowym zderza­kiem o krzywkę wałka aparatu zapłonowego.Podstawa ruchoma z umieszczonym na niej przerywaczem jest osadzona na płytce nieruchomej na łożysku i może w stosunku do niej zmieniać swe położenie.Kondensator składa się z dwóch taśm (tzw. okładek kondensatora) z folii metalowej, odizolowanych od siebie papierem parafinowanym. Obie taśmy zwinięte w rulonik są umieszczone w metalowej osłonie. Kondensator jest połączo­ny równolegle do styków przerywacza, tzn. że jedna okładka jest połączona z osłoną.kondensatora i przez nią z masą i stykiem nieruchomym (kowadełkiem) przerywacza, a druga – wypro­wadzona izolowanym przewodem na zewnątrz obudowy kon­densatora – jest połączona z izolowanym zaciskiem styku rucho­mego (młoteczka) przerywacza.Kondensator ładuje się w chwili rozwarcia styków, a rozłado­ie w chwili ich zamknięcia i w ten sposób zapobiega iskrzeniu styczkach w chwili rozwierania styków oraz hamowaniu zanikania pola magnetycznego uzwojenia pierwotnego cewki wywoływanego przez prąd samoindukcji powstający w tym uzwojeniu.Kondensator powinien mieć pojemność 0,17..0,25 mikrofara-da W przypadku mniejszej pojemności na styczkach wystąpi silne iskrzenie, a w przypadku zbyt dużej pojemności – zmniejszy się napięcie w obwodzie wysokiego napięcia.Wałek aparatu zapłonowego od dołu zakończony jest płetwą, która służy do ustalenia zawsze takiego samego położenia w sto­sunku do napędzającego go wałka (najczęściej rozrządu). W gór­nej części na wałku jest osadzona tulejka z krzywkami, które służą do unoszenia ruchomego styku przerywacza, a więc do rozwierania styków. Tulejka jest osadzona na wałku wahliwie, co umożliwia zmiany jej położenia w stosunku do wałka w grani­cach niewielkiego kąta. Liczba krzywek zależy od liczby cylin­drów, które aparat zapłonowy obsługuje. Górny koniec tulejki ma ścięcie, dzięki któremu można na nim osadzać palec rozdzie­lacza zawsze w tym samym położeniu.Rozdzielacz służy do rozdzielania w odpo­wiednich momentach impulsów prądu wysokiego napięcia na poszczególne świece. Składa się z palca rozdzielacza i kopułki.Palec rozdzielacza, osadzony na tulejce z krzywkami i razem z nią obracający się, wykonany jest z fibry, ebonitu lub innegotworzywa sztucznego będącego dobrym izolatorem. Na górnej powierzchni palca rozdzielacza znajduje się płytka metalowa, która jednym końcem styka się stale ze stykiem środkowym kopułki, a drugim kolejno, w miarę obracania się, ze stykami symetrycznie rozmieszczonymi wewnątrz niej na obwodzie w li­czbie odpowiadającej liczbie cylindrów obsługiwanego przez rozdzielacz silnika.Kopułka rozdzielacza (zwana również głowiczką lub pokry­wą), ze względu na występujące tu bardzo wysokie napięcia, jest wykonana również z materiału izolacyjnego, a więc z ebonitu, bakelitu lub innego tworzywa sztucznego. Wewnątrz kopułki na jej obwodzie są rozmieszczone styki, z którymi kolejno styka się palec rozdzielacza. Styki te są wyprowadzone na zewnątrz kopułki do gniazd, w których osadza się przewody wysokiego napięcia łączące rozdzielacz z poszczególnymi świecami zapło­nowymi. Pośrodku kopułki (na przedłużeniu osi aparatu zapło­nowego) znajduje się jeszcze jeden styk, który styka się z palcem rozdzielacza za pośrednictwem osadzonego na sprężynce pręci­ka grafitowego. Styk ten również jest wyprowadzony na ze­wnątrz do gniazda, w którym osadza się przewód wysokiego napięcia prowadzący do uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej.Przewody wysokiego napięcia łączą uzwojenie wtórne cewki zapłonowej ze środkowym gniazdem kopułki rozdzielacza oraz boczne jej gniazda ze świecami. Ze względu na przewodzenie prądu o bardzo wysokim napięciu mają one izolację starannie wykonaną i bardzo odporną na przebicie.Ponieważ do spalania mieszanki paliwowo-powietrznej sprę­żonej w cylindrze potrzebny jest pewien czas, chwila jej zapale­nia (tzn. chwila przeskoku iskry między elektrodami świecy) ma duży wpływ na pracę silnika. Mieszanka powinna być zapalona przy końcu suwu sprężania przed dojściem tłoka do ZZ. Zapłon powinien nastąpić tym wcześniej, im prędzej obraca się wał korbowy silnika, im mniejsze jest obciążenie silnika i im większą LO ma paliwo.Do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu służą regulatory: ręczny, odśrodkowy i podciśnieniowy.Ręczny regulator wyprzedzenia zapłonu, tzw. oktanokorektor służy do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu, odpowiednio do LO paliwa, podczas regulacji zapłonu. Składa się z dźwigni sztywno połączonej z kadłubem aparatu zapłono­wego, podziałki w stopniach oraz śruby zaciskowej. Przesunięcie dźwigni powoduje obrót kadłuba, a wraz z nim obrót podstawy przerywacza w stosunku do krzywek wałka. Obrót kadłuba w kierunku obrotu palca rozdzielacza zmniejsza kąt wyprzedze­nia zapłonu, czyli opóźnia zapłon, a obrót kadłuba w kierunku odwrotnym do obrotu palca rozdzielacza zwiększa kąt wyprze­dzenia zapłonu, czyli przyspiesza zapłon.Odśrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu służy do samoczynnego regulowania kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego silnika, a niezależnie od obciążenia silnika. Regulator ten jest umieszczony wewnątrz aparatu zapłonowego, poniżej przerywacza. Składa się z podstawy z dwoma trzpieniami zamocowanej na wałku napędowym i razem z nim obracającej się; dwóch ciężar­ków osadzonych luźno na trzpieniach podstawy i ściąganych ku sobie sprężynkami; dźwigni dwuramiennej z podłużnymi wycię­ciami zamocowanej na tulejce z krzywkami (w wycięcia dźwigni wchodzą trzpienie znajdujące się mniej więcej pośrodku cię­żarków).Z chwilą zwiększenia prędkości obrotowej wału korbowego silnika zwiększa się również prędkość obrotowa wałka napędo­wego aparatu zapłonowego. Ciężarki, pod działaniem siły od­środkowej, rozchodzą się i swymi trzpieniami obracają dźwignię dwuramienną, a z nią razem tulejkę z krzywkami w kierunku zgodnym z obrotami palca rozdzielacza, wskutek czego styki przerywacza rozwierają się wcześniej, a więc zapłon jest przy­spieszony.Gdy prędkość obrotowa wału korbowego silnika zmniejsza się, zmniejsza się również prędkość obrotowa wałka napędowe­go aparatu zapłonowego, a z nią siła odśrodkowa działająca na ciężarki. Sprężynki ściągają ciężarki, co powoduje obrót tulejki z krzywkami w kierunku przeciwnym do obrotów palca rozdzie­lacza, a więc zmniejsza się kąt wyprzedzenia zapłonu, czyli zapłon zostaje opóźniony.Podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu służy do samoczynnego regulowania kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności od obciążenia silnika, a niezależnie od prędkości obrotowej jego wału korbowego. Regulator ten jest umieszczony na zewnątrz aparatu zapłonowego w obudowie zamkniętej pokrywą. Między obudową a jej przykrywą zaciśnię­ta jest przepona połączona z ruchomą podstawą przerywacza za pomocą cięgła. Z przeciwnej strony przepona jest dociskana w kierunku aparatu przez sprężynę śrubową. Szczelna prze­strzeń między przeponą a pokrywą jest połączona przewodem powietrza (rurką) z komorą mieszankową gaźnika. Z jednej więc strony na przeponę działa ciśnienie atmosferyczne, a z drugiej -podciśnienie panujące w komorze mieszankowej gaźnika.W miarę zmniejszania obciążenia silnika przepustnicą mie­szanki w gaźniku coraz bardziej przymyka się i podciśnienie w komorze mieszankowej gaźnika zwiększa się. Pod działaniem ciśnienia atmosferycznego przepona regulatora ugina się w kie­runku pokrywy i pociągając za cięgło obraca podstawę przery­wacza w kierunku przeciwnym do obrotu palca rozdzielacza, a więc kąt wyprzedzenia zapłonu zwiększa się, czyli zapłon zostanie przyspieszony.Gdy obciążenie silnika zwiększa się, przepustnicą coraz bar­dziej otwiera się, podciśnienie w komorze mieszankowej zmniej­sza się, sprężyna rozpręża się i odpycha przeponę w kierunku kadłuba, a ta z kolei popycha cięgło i obraca podstawę przerywa­cza w kierunku obrotu palca rozdzielacza. Kąt wyprzedzenia zapłonu zmniejsza się, a więc zapłon zostaje opóźniony.Współdziałanie regulatorów odśrodkowego i podciśnieniowe-go zapewnia uzyskanie właściwego kąta wyprzedzenia zapłonudla aktualnych w danej chwili prędkości obrotowej wału korbo-wego i obciążenia silnika.

Comments

comments