Silniki o zapłonie iskrowym

W silnikach tych mieszanka paliwa, wytworzona na zewnątrz cylindra w gaźniku (silniki gaźnikowe) lub mieszalniku (silniki gazowe) albo też przez wtrysk paliwa do cylindra (silniki wtryskowe o zapłonie iskrowym) ulega sprężeniu i następnie zapala się od wyładowań elektrycznych (iskrzenie) pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Do silników o zapłonie iskrowym stosowane są paliwa lekkie, jak gazy palne, benzyna lotnicza i samochodowa, spirytus, benzol lub specjalne mieszanki lekkich wę­glowodorów. Wlew oleju Obudowa termostatu Filtr powietrza Widok zewnętrzny czterosuwowcgo silnika gaźnikowego samochodu Polski FIAT 125P Wśród silników o zapłonie iskrowym przeważającą większość stanowią silniki gaźnikowe. Silniki te w głównej mierze stosowane są do napędu samochodów osobowych, motocykli, samo chodów dostawczych oraz do samochodów ciężarowych małej ładowności. pokazano typowy silnik czterosuwowy gaźni-kowy. Budowa oraz przeznaczenie poszczególnych części osprzętu silnika są podobne, niezależnie od rozmieszczenia tych części w różnych silnikach.Współczynnik składu mieszanki określa stosunek ilości powietrza w mieszance do ilości powietrza, potrzebnej do spalenia zawartego w niej paliwa. Prawidłowość pracy silnika zależy od wielu czynników konstrukcyjnych, z których, decydujące znaczenie mają: – stopień sprężania, kształt komory spalania, rozmieszczenie za worów, – rozmieszczenie świec zapłonowych, – wymiary cylindra, – rodzaj materiału, z którego wykonana jest głowica i tłok. Szczegółowe rozważanie na temat wpływu poszczególnych czynników wykracza jednak poza ramy niniejszego podręcznika. Bliższe dane na ten temat można znaleźć w literaturze specja­listycznej.Spośród wielu czynników eksploatacyjnych następujące czynniki wywierają zasadniczy wpływ na pracę silnika. Kąt wyprzedzenia zapłonu. Ponieważ spalanie mieszanki trwa przez pewien okres, maksimum pracy użytecznej uzyskuje się wówczas, gdy wyprzedzenie zapłonu jest tak dobrane, aby maksimum ciśnienia przypadło od 8 do 10° obrotu wału korbowego po GMP. Ponadto kąt wyprzedzenia zapłonu powinien zwiększać się ze wzrostem prędkości obrotowej silnika i ze zmniejszeniem jego obciążenia. < Skład mieszanki palnej ma wpływ przede wszystkim na szybkość spalania, a więc pośrednio i na najkorzystniejsze wyprze­dzenie zapłonu. Najprędzej spala się mieszanka o współczynniku składu*) od 0,8 do 0,9 (zależnie od gatunku benzyny) i wymaga najmniejszego wyprzedzenia zapłonu. Liczba obrotów. Prędkość posuwania się czoła płomienia wzrasta prawie wprost proporcjonalnie do liczby obrotów wału korbowego, co tłumaczy się bardziej intensywnym wirowaniem mieszanki w cylindrze. Zwiększenie liczby obrotów wału korbowego powoduje wzrost temperatury ścianek komory spalania, denka tłoka i zaworów wylotowych. Ze wzrostem liczby obrotów maleje więc stopień napełnienia. Ponadto ze wzrostem liczby obrotów zmniejsza się skłonność silnika do detonacji wskutek skrócenia czasu jednego obiegu i większego stopnia zanieczyszczenia świeżej mieszanki spalinami. Kąt otwarcia przepustnicy (klapy u wlotu do rury dolotowej). Przymknięcie przepustnicy powoduje zmniejszenie szybkości spalania mieszanki. Zmniejszenie szybkości spalania powoduje konieczność stosowania wcześniejszego zapłonu, aby koniec procesu spalania przypadł tuż po GMP tłoka. W nowoczesnych silnikach do samoczynnej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, oprócz automatycznego regulatora odśrodkowego, stosuje się podciśnieniowe regulatory kąta wyprzedzenia zapłonu, uzależnione od kąta otwarcia przepustnicy. Warunki atmosferyczne. Stan powietrza .atmosferycznego określają trzy parametry: ciśnienie, temperatura i wilgotność. Porównując wielkości mocy silników pracujących w różnych warunkach atmosferycznych należy za podstawę obliczeń przyjąć warunki normalne, tj. ciśnienie odpowiadające 760 mm słupa rtęci, temperaturę 15°C oraz absolutnie suche powietrze. Ujmując zagadnienie jak j^Pjbardziej ogólnie można powiedzieć, że zmniejszenie ciśnienia oraz wzrost temperatury i wilgotności powodują zmniejszenie mocy silnika.

Comments

comments