Sprzęgło suche

Sprzęgła suche, dwutarczowe są stosowane przeważnie w samochodach ciężarowych, w których konieczne jest przenoszeni dużej mocy przy stosunkowo małej prędkości obrotowej silnika Sprzęgła takie wymagają dwu-krotniemniejszego docisku sprężyn niż sprzęgła jednotarczowe, Tym samym dwukrotnie mniejszego wysiłku kierowcy przytaczaniu sprzęgła. Oprócz tego zapewniają one bardziej płyn- włączanie. Wadami tego typu sprzęgieł są: większy koszt skonania oraz większy skok pedału przy wyłączaniu sprzęgła.Budowa suchego sprzęgła dwutarczowego różni się od budowy sprzęgła jednotarczowego głównie tym, że sprzęgło zamiast „ednej ma dwie tarcze z okładzinami ciernymi osadzone na wielowpuście wałka, a między nimi tarczę pośrednią, założoną przesuwnie razem z tarczą dociskową na sworzniach wkręco­nych w koło zamachowe. A więc w sprzęgle tego typu są dwie tarcze napędzające (dociskowa i pośrednia) i dwie tarcze napę­dzane (tarcze sprzęgła). Tak jak w sprzęgle jednotarczowym tarcza dociskowa jest dociskana w kierunku koła zamachowego przez sprężyny śrubowe.Pomiędzy tarczą pośrednią a kołem zamachowym silnika znajdują się sprężyny śrubowe (słabsze od sprężyn docisko­wych , które w chwili wyłączenia sprzęgła odpychają tę tarczę od koła zamachowego. Przesunięcie tarczy pośredniej do tyłu jest ograniczone przez śruby oporowe wkręcone w osłonę sprzęgła.Wyprzęgnik mechaniczny sprzęgła dwutarczowego jest zbu­dowany i działa tak samo jak wyprzęgnik mechaniczny sprzęgła jednotarczowego.Działanie sprzęgła dwutarczowego. Po naciśnięciu na pedał sprzęgła widełki wyłączające przesuwają tuleję wyciskową wraz z łożyskiem oporowym do przodu. Łożysko naciska na dłuższe ramiona dźwigni wyciskowych (wyłączających), wskutek czego krótsze ich ramiona odciągają tarczę dociskową do tyłu. Jedno­cześnie tarcza pośrednia pod działaniem sprężyn cofa się do tyłu chwili oparcia się o śruby oporowe) i ustaje nacisk na tarcze sprzęgła (napędzane). Niedomagania sprzęgłaNajczęściej spotykane niedomagania sprzęgieł, ich przyczyny sposoby usuwania Obsługa sprzęgła przez kierowcę polega na smarowaniu punk­tów przewidzianych przez instrukcję obsługi, regulacji jałowego skoku pedału sprzęgła oraz na odpowietrzaniu układu hydrauli­cznego wyprzęgnika sprzęgła. Wszelkie czynności wymagające rozbiórki sprzęgła powinny być wykonane przez stację obsługi-Regulacja jałowego skoku pedału sprzęgła (wyprzęgnik n chaniczny). Sposób regulacji jałowego skoku pedału sprzęgła wszystkich rozwiązaniach wyprzęgników mechanicznych J podobny i polega na zmianie długości cięgła działającego bezpo­średnio na widełki wyłączające. Obowiązuje przy tym zasada,gło przy wyłączaniu sprzęgła jest pchane , to w celu zmniejszenia skoku 00 pedału należy je wydłużyć, a w celu zwiększenia jć jeżeli natomiast jest ciągnięte (np. STAR), to należy Toić odwrotnie, tzn. w celu zmniejszenia jałowego skoku 2dału – skrócić, a w celu zwiększenia – wydłużyć cięgło. Jałowy skok pedału sprzęgła podany jest zawsze w instrukcji . I to on różny dla różnych samochodów W przypadku braku instrukcji obsługi wystarczy wyregulować jałowy skok sprzęgła tak, aby wynosił 30 mm. Jałowy skok pedału mierzy się przystawiając linijkę opartą0 podłogę do pedału. Długość cięgła reguluje się przez pokręca­nie w odpowiednim kierunku nakrętki śruby regulacyjnej wide­łek łączących lub samego cięgła zależnie od konstrukcji wyprzęgnika. Należy pamiętać o dokręceniu prze-ciwnakrętki zabezpieczającej po ukończeniu regulacji.Regulacja jałowego skoku pedału sprzęgła (wyprzęgnik hy­drauliczny). Sposób regulacji zależy od konstrukcji wyprzęgnika1 jego układu hydraulicznego. Najbardziej rozpowszechnionymi w Polsce samochodami z hydraulicznymi wyprzęgnikami sprzę­gła są: W samochodzie GAZ Wołga na jałowy skok pedału sprzęgła (32…40 mm) składają się: luz między popychaczern a tłokiem P°mpy, który reguluje się przez obrót sworznia mimośrodowego oraz luz między tuleją wyciskową a dźwigniami wyłączającymi, który reguluje się przez zmianę długości popy-cnacza cylinderka.W samochodzie WAZ 2101 Lada jałowy skok pedału sprzęgła (34…46 mm) reguluje się przez zmianę wielkości luzu między popychaczern a tłokiem pompy, co wykonuje się tak jak w pochodzie GAZ Wołga, i przez zmianę długości popychaczamderka, co należy wykonać następująco: po zdjęciu sprężynyCla gającej cofnąć popychacz aż do oporu o tłoczek cylinderka,po czym przesunąć dźwignię widełek włączających taktrzpień oparł się o skraj wycięcia w końcówce popychaa następnie przesunąć ją w kierunku przeciwnym aż do oPrzesunięcie trzpienia powinno wynosić 5…6 mm. Jeżelipr.męcie jest mniejsze, nal« ..y popychacz skrócić, wkręcając gouprzednim zluzowaniu przeciw nakrętki zabezpieczającaw końcówkę, a jeżeli większe – wydłużyć, wykręcając z końców,ki. Jednocześnie należy sprawdzić skok popychacza tłoczkicylinderka, który powinien wynosić 21 mm. Jeżeli skok tenprjJnaciśnięciu pedału sprzęgła do oporu jest mniejszy, świadcjHo zapowietrzeniu układu. Hydrauliczny wyprzęgnik sprzęgła samochodu GAZ WołgaOdpowietrzanie układu hydraulicznego wyprzegnika sprzęg”wykonuje się podobnie, jak odpowietrzanie hamulców. Aby odpowietrzyć układ, trzeba przede wszystkim dokładnie oczyś­cić z zewnątrz zarówno pompę jak i cylinderek. po czymuzupełnić płyn w zbiorniku pompy do poziomu podanego w instru. obsługi. Następnie na odpowietrznik cylinderka za rurkę gumową (tę sama co d. odpowietrzania hamulców) ć ją w naczyniu szklanym o pojemności ok. 0,5 litra ‚ monym do połowy płynem hamulcowym, p takim przygotowaniu w samochodzie GAZ Wołga wytwo zbiorniku nad płynem niewielkie nadciśnienie za pomocą i do ogumienia. Do przyłączania przewodu pompki służy Ktowana końcówka w korku otworu wlewowego.Po wytworzeniu nadciśnienia w układzie odkręcić o V2 obrotu zaworek odpowietrznika. Gdy powietrze przestanie uchodzić układu i płyn pocieknie równym strumieniem (nie będzie widać pęcherzyków powietrza), zakręcić dokładnie zaworek odpowie­trznika.Odpowietrzanie układu hydraulicznego wyprzegnika sprzęgła samochodów Polski FIAT i AZLK Moskwicz wykonuje się po­dobnie, z tym że ze względu na szklany zbiornik płynu nadciśnie­nie w układzie wytwarza się przez nacisk na pedał sprzęgła. Mianowicie trzeba 2- lub 3-krotnie nacisnąć mocno na pedał sprzęgła (w odstępach 1.2 s), po czym trzymając pedał naciśnię­ty odkręcić zaworek odpowietrznika o l…lV2 obrotu. Pod dzia­łaniem wytworzonego ciśnienia część płynu wypłynie z układu. Z chwilą gdy płyn przestanie płynąć, zakręcić zaworek. Powta­rzać te czynności dotąd, aż z rurki pogrążonej w naczyniu z płynem zacznie płynąć płyn bez pęcherzyków powietrza. Do całkowitego odpowietrzenia układu trzeba te czynności powtó­rzyć kilkanaście razy.Przy odpowietrzaniu układów hydraulicznych wyprzęgników sprzęgieł należy pamiętać, że:w układach tych używa się tego samego płynu hamulcowego co w układach hamulców hydraulicznych;naczynie z płynem powinno być umieszczone tak, aby koniec zanurzonej w nim rurki odpowietrzającej znajdował się wyżej niż odpowietrznik;nie wolno dopuścić do nadmiernego obniżenia poziomu płynu zbiorniku pompy, gdyż mogłoby to spowodować ponowneZ?pow3ietrzenie uk adu: dlatego po wycieknięciu z układu 0 U szklanki płynu, należy płyn w zbiorniku uzupełnić do finalnego poziomu i dopiero potem przystąpić do dalszegoodpowietrzania;- po odpowietrzeniu układu należy sprawdzić i w razie potrze!uregulować jałowy skok sprzęgła.

Comments

comments