Sterowanie dawkowaniem

Sterowanie dawkowaniem . Ilość dostarczanego paliwa zależy od czasu trwania procesu tłoczenia. Główka tłoczka ma dwie krawędzie – tłoczącą i sterującą. Regulacja wydatku pompy polega na pokręcaniu tłoczkiem, wskutek czego następuje wcześniejsze lub późniejsze otwarcie wlotu do kanalika zasilającego przez górną krawędź śrubowego rowka, co wywołuje zanik ciśnienia we wnętrzu cylinderka. Tło­czek pokręcany jest za pomocą zębatki i pierścienia zębatego osadzonego na pokrętnej tulei tłoczka. Tłoczek ma u dołu dwa występy (zabieraki), które ustalają jego położenie względem tulei pokrętnej.Mechanizm sterowania sekcji tłoczących służy do jednoczesnego zwiększania lub zmniejszania wydatku sekcji tłoczących pompy wtryskowej. Działanie mechanizmu polega na jednoczesnym obróceniu o równe kąty tłoczków wszystkich sekcji tłoczących. Mechanizm sterowania jest sprzężony z regu­latorem obrotów. Podczas posuwisto-zwrotnego ruchu tłoczka jego zabieraki przesuwają się swobodnie w wycięciach tulei pokrętnej. Zmiana dawkowania następuje wskutek jednoczes­nego przekręcania tłoczka i tulei pokrętnej. Zębatka sterująca przekręca jednocześnie wszystkie tłoczki o takie same kąty. Skrajne położenia zębatki ustalone są przez zderzaki ogranicza­jące. Dawkowanie sekcji tłoczącej reguluje się za pomocą prze­kręcenia tulei pokrętnej względem pierścienia zębatego.Zaworek odcinający służy do natychmiastowego obniżania ciśnienia w przewodzie w momencie zakończenia tłoczenie paliwa. Zaworek zamyka się pod wpływem nacisku sprężyny. Wskutek opadania zaworka zwiększa się pojemność przestrzeni wypełnionej paliwem nad zaworkiem. Powoduje to gwałtowny spadek ciśnienia i zakończenia wtrysku paliwa. Wtryskiwacz paliwa służy do rozpylania przetło-czonej przez pompę dawki paliwa na drobne cząsteczki. Paliwo doprowadzane jest przewodem do złącza, a następnie przez filtr sztabkowy przepływa kanalikiem do pierścieniowego rowka wokół gniazda iglicy. Iglica jest dociskana do gniazda siłą sprężyny. Pod wpływem ciśnienia paliwa na dolną powierzchnię stożkową iglicy unosi się ona pokonując nacisk sprężyny i paliwo zostaje wtryśnięte do cylindra. Wskutek spadku ciśnienia w koń­cowej fazie tłoczenia iglica opada i wtrysk paliwa zostaje prze­rwany.Rozpylacz – część wtryskiwacza służąca do rozpylania paliwa w komorze spalania i kierująca jego strumień w odpowiednim kierunku. Obecnie stosowane są z reguły rozpylacze zamknięte działające jak we wtryskiwaczu BOSCH według zasady zaworu przelewowego. Najczęściej stosowane są rozpyla­cze zamknięte otworkowe, w których dysza wykonana jest w po­staci jednego lub kilku kanalików. Ze względu na rozmieszcze­nie i liczbę kanalików rozróżnia się rozpylacze symetryczne i asymetryczne oraz jednootworkowe i wielootworkowe. Zasto­sowanie odpowiedniego rozpylacza zależne jest od rodzaju ko­mory spalania. Oprócz rozpylaczy otworkowych stosowane są również rozpylacze czopikowe . Iglica rozpylacza zakończona jest czopikiem walcowym lub stożkowym, który wystaje poza rozpylacz. Kształt strumienia paliwa oraz stopień rozproszenia zależą od wykonania czopika.Pompowtryskiwacz stanowi połączenie sekcji tło­czącej zaworka odcinającego i rozpylacza w jednej obudowie. W Polsce pompowtryskiwacze spotykane są w dwusuwowych silnikach radzieckich JAZ oraz amerykańskich GMC. Paliwo doprowadzane jest do króćca przewodu paliwa, skąd przez wkładkę filtrującą kanalikami w obudowie przepływa do pierś­cieniowej komory między cylinderkiem i tulejką. Tłoczek napę­dzany jest podobnie, jak zawory silnika. Sterowanie dawkowa­niem pompowtryskiwacza jest podobne, jak w pompie wtrysko­ wej systemu BOSCH. Na tłoczku nasadzony jest pierścień zębaj zazębiony z zębatką sterującą. Służy on do przekręcania tłoczka Za pomocą zmiany położenia zębatki sterującej reguluje sie dawkowanie pompowtryskiwacza.Regulator obrotów służy do utrzymania określonego zakresu prędkości obrotowej silnika. Poza tym reguluje chwilową moc użyteczną silnika stosownie do zmieniającego się obciążenia. Regulator stanowi zwykle osprzęt pompy wtryskowej. Istnieje wiele odmian regulatorów. Najczęściej stosowane są regulatory dwuzakresowe, które sterują bieg jałowy silnika i uniemożliwia­ją przekroczenie największej dopuszczalnej liczby obrotów.W urządzeniach wtryskowych BOSCH regulator obrotów jest zamocowany na wałku kułaczkowym pompy wtryskowej i za pomocą układu przeniesienia sprzężony z zębatką sterującą sekcją tłoczącą. Działanie regulatora odśrodkowego oparte jest na zasadzie równowagi między siłami odśrodkowymi wirujących ciężarków i naciskiem sprężyn. Stan równowagi możliwy jest tylko w przypadku utrzymania niezmiennej pręd­kości obrotowej wału, na którym osadzone są ciężarki. W miarę przyspieszania biegu silnika wirujące ciężarki oddalają się od osi obrotu i oddziałując na zębatkę sterującą zmniejszają dawkowa­nie paliwa.Przyspieszacz wtryskiwania służy do zmiany wy­przedzenia wtrysku stosownie do chwilowej prędkości obroto­wej i obciążenia silnika. Działanie przyspieszacza polega na zmianie wzajemnego ustawienia wałka kułaczkowego pompy w stosunku do jej wałka napędowego. Przyspieszacz może być sterowany ręcznie lub samoczynnie. Działanie samoczynnego przyspieszacza BOSCH oparte jest na zasadzie zwiększania siły odśrodkowej wirujących ciężarków w miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika. Powoduje to obrócenie wałka kułaczkowego pompy o pewien kąt, zgodnie z kierunkiem obrotu wałka napę­dowego. Przyspieszacz wtryskiwania umożliwia regulację wy­przedzenia wtrysku w zakresie od 8° do 12°.Przewody wysokiego ciśnienia służą do doprowadzania pali­wa z poszczególnych sekcji tłoczących pompy wtryskowej do odpowiednich wtryskiwaczy. Przewody wykonuje się jako jed* nolite odcinki grubościennych rurek bez szwu ze stali niskowę-glowej wyższej jakości. Wewnętrzna powierzchnia rurki jest dogładzana. Końcówki przewodów o kształcie ściętego stożka zabezpieczają szczelność złączy i wykonane są bardzo starannie z materiału rurki. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian długości oraz wygięcia przewodów są niedopuszczalne.

Comments

comments