Światła sygnalizacyjne

Kierunkowskazy mogą być błyskowe lub ramieniowe. Sygna­lizują zamiar zmiany kierunku jazdy.Od l.VII. 1976 r. samochód może być wyposażony w specjał,,, urządzenia zwane światłem awaryjnym, po włączeniu którego zaczynają działać jednocześnie wszystkie kierunkowskazy (» przodu i z tyłu pojazdu).Kierunkowskazy błyskowe muszą być widoczne z przoduz tyłu oraz z boków, zarówno w nocy, jak i w jasny dzień. W tymcelu wyposażone są w silne żarówki. Kierunkowskazy mogą byćlampami samodzielnymi (przeważnie na autobusach, dużychsamochodach ciężarowych itp.) lub połączone z lampami pozy-cyjnymi. W takim przypadku w lampie pozycyjnej jest umiesz-czona żarówka dwuwłóknowa, której jedno włókno jest włączo-ne w obwód lampy pozycyjnej, a drugie – w obwód kierunkow-skazu. Ponieważ włókno światła kierunkowskazu wysyła znacz-nie silniejsze światło niż włókno światła pozycyjnego, błyskikierunkowskazu zaćmiewają światło pozycyjne (jeżeli jest onowłączone).Światła kierunkowskazów skierowanych do przodu powinny być koloru żółtego selektywnego, dopuszcza się z przodu białe, a z tyłu czerwone.Kierunkowskazy błyskowe powinny błyskać 60… 120 razy na minutę, przy czym światło nie może pulsować, lecz musi zapalać się i gasnąć. Wyższa częstotliwość błysków powoduje szybsze przepalenie włókna żarówki, a niższa utrudnia zauważenie sygnału.Nadajniki błysków. Nadajnikiem błysków w kierunkowska­zach błyskowych jest przerywacz. Stosuje się przerywacze ter-mobimetalowe, elektromagnetyczne, oporowe, kondensatorowe lub mechaniczne. Najczęściej są spotykane przerywacze termo-bimetalowe i elektromagnetyczne z drutem oporowym.Przerywacz termobimetalowy. Zasadniczą częścią takiego przerywacza jest pasek bimetalowy owinięty izolowanym uzwo­jeniem grzejnym. Pasek bimetalowy składa się z dwóch połączo­nych ze sobą blaszek z różnych metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Z chwilą nagrzania jedna z blaszek wydłuża się więcej, a druga mniej, co powoduje, że pasek bimetalowy wygina się w tę stronę, z której znajduje się blaszka mniej wydłużająca się.Uproszczony schemat przerywacza termobimetalowego Gdy pasek termobimetalowy jest zimny, ?vki przerywacza są zwarte. Po włączeniu zapłonu prąd zacznie nłvnać przez uzwojenie grzejne do masy, pasek zostanie nagrza-v i wygnie się, co spowoduje rozwarcie styków, a więc przerwa­nie przepływu prądu. Z chwilą przerwania przepływu prądu orzez uzwojenie grzejne pasek bimetalowy szybko stygnie i pros­tując się wraca do położenia wyjściowego, co powoduje zwarcie styków. Cały cykl rozpoczyna się od początku, powtarzając się tak długo, jak długo włączony jest zapłon. Przez cały ten czas przerywacz jest gotowy do sterowania dopływem prądu do lamp kierunkowskazów.Z chwilą włączenia przełącznika kierunkowskazów prąd po­płynie dwiema drogami: przez pasek bimetalowy i przełącznik do włókna żarówki kierunkowskazu oraz przez uzwojenie grzej­ne. Gdy nagrzany pasek wygnie się i rozewrze styki, żarówka kierunkowskazu gaśnie, a gdy wystygnie i ponownie zewrze styki, żarówka zapala się. Cały cykl powtarza się tak długo, jak długo przełącznik kierunkowskazów jest włączony.Oprócz tego w obwodzie (na tablicy rozdzielczej) znajduje się lampka kontrolna (nie pokazana na schemacie), która po włącze­niu kierunkowskazów błyska, co zwraca uwagę kierowcy, że kierunkowskazy są włączone oraz informuje go, że kierunkow­skazy działają. Jeżeli lampka kontrolna przestaje błyskać i bez przerwy słabo się jarzy, oznacza to uszkodzenie kierunkow­skazów.Przerywacz elektromagnetyczny z drutem oporowym Działanie tego typu przerywacza polega na wykorzystaniu zjawiska wydłużania się drutu grzejnego pod wpływem tempe­ratury.Dopóki prąd nie dopłynie do przerywacza, dopóty jego styki są rozwarte przez zimny drut grzejny, który odciąga zworę lamp błyskowych. Po włączeniu przełącznika kierunkowskazów prąd płynie z akumulatora przez wyłącznik zapłonu do zacisku 15t zworę nadajnika błysków, drut grzejny, rezystor i uzwojenie elektromagnesu do zacisku 54, skąd przez przełącznik i lampy kierunkowskazów do masy.Wskutek dużego spadku napięcia, spowodowanego dużą opor­nością drutu grzejnego, lampy kierunkowskazów nie świecą, mimo że płynie przez nie prąd. Drut grzejny nagrzewa się i wydłuża, w wyniku czego zwora przerywacza zbliża się do rdzenia elektromagnesu i styczki nadajnika błysków zwierają się. Ponieważ na zworę działa jednocześnie elektromagnes, sty­czki zostają mocno do siebie dociśnięte. Drut grzejny i opornik zostają w ten SDosób zbocznikowane, wskutek czego napięcie zasilania żarówek kierunkowskazów natychmiast podwyższa się i żarówki zapalają się.Ponieważ w tym przypadku prąd nie płynie przez zboczniko-wany drut grzejny, drut ten szybko stygnie, kurczy się i odciąg* zworę, a tym samym rozwiera styki przerywacza. Drut grzejny i opornik zostają włączone w obwód i cały cyk] powtarza się od początku z częstotliwością 60… 120 razy na minutę.W chwilach, gdy styczki nadajnika błysków zerwą się, zostaje jednocześnie przyciągnięta przez elektromagnes zwora lampki kontrolnej i lampka zapala się. Z chwilą rozwarcia styczek nadajnika błysków zwora lampki kontrolnej powraca do położe­nia wyjściowego i lampka gaśnie.Gdy żarówka jednego z kierunkowskazów przepali się, lamp­ka kontrolna nie zapala się, gdyż prąd płynący przez elektroma­gnes jest wówczas zbyt słaby, aby elektromagnes mógł przycią­gnąć zworę. Sygnalizuje to kierowcy niedomaganie kierunkow­skazów.Światła STOP informują jadących z tyłu o hamowaniu. Mogą być one umieszczone samodzielnie lub zespolone w jednej obu­dowie z innymi światłami tylnymi. Natężenie świateł STOP powinno być większe niż natężenie tylnych świateł pozycyjnych (powinno być widoczne w dzień słoneczny na odległość co najmniej 30 m), lecz nie powinno oślepiać w nocy innych użyt­kowników drogi. Barwa światła STOP – czerwona.Światła STOP powinny automatycznie włączać się z chwilą uruchomienia hamulców i wyłączać z chwilą zwolnienia hamul­ców. W mechanicznych i większości hydraulicznych układach hamulcowych są do tego stosowane włączniki mechaniczne, w których zwarcie styków, a więc zamknięcie obwodu świateł STOP jest powodowane ruchem pedału hamulca. W hydraulicz­nych układach hamulcowych są stosowane włączniki elektrycz­ne lub hydrauliczne (ciśnieniowe) zwierające styki pod działa­niem zwiększonego ciśnienia w układzie hamulcowym.Działanie włącznika hydraulicznego (ciśnieniowego). Z chwi­lą naciśnięcia na pedał hamulca ciśnienie w hydraulicznym układzie uruchamiającym zwiększa się i działa również na przeponę włącznika świateł STOP Przepona wygina S,C i poprzez uszczelkę gumową dociska zworę do styków,spada, sprężyna odsuwa zworę od styków, obwód zostaje prze­rwany i światła STOP gasną.

Comments

comments