UKŁAD ZASILANIA GAŹNIKOWY

Układ zasilania silnika jest to zespół urządzeń i przewodów doprowadzających paliwo (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz powietrze i wytwarzających z nich mieszankę palną. Do układu zasilania zalicza się także przewody wylotowe i tłumik wylotu spalin, ponieważ przewód dolotowy stanowi często jedną całość z przewodem wylotowym.W klasycznych silnikach samochodowych są stosowane dwa zasadnicze rodzaje zasilania: gaźnikowy lub mieszalnikowy w silnikach o zapłonie iskrowym oraz wtryskowy – w silnikach o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnych).Doprowadzenie powietrza: filtr, przewód, tłumik szmerów ssania.Wytworzenie i doprowadzenie mieszanki: gaźnik i przewód dolotowy.Doprowadzenie paliwaSzczegóły budowy i rozmieszczenia urządzeń doprowadzają­cych paliwo do gaźnika zależne są od sposobu zasilania.Zasilanie opadowe (grawitacyjne). Zbiornik paliwa umiesz­czony jest znacznie wyżej niż gaźnik, dzięki czemu paliwo spływa pod własnym ciężarem. W celu zmniejszenia oporów przepływu stosuje się możliwie najkrótsze przewody, a zbiornik umieszcza się w pobliżu silnika.Zasilanie opadowe odznacza się prostą budową i niezawod­nym działaniem. Jednak ze względu na niewygodne i niebezpie­czne umieszczenie zbiornika paliwa stosowane jest coraz rza­dziej i prawie wyłącznie w małych samochodach osobowych oraz ciągnikach.Zasilanie przymusowe . Paliwo jest zasysane przez pompę paliwa i tłoczone pod odpowiednim ciśnieniem przewo­dami do gaźnika. Zbiornik może być umieszczony w dowolnym miejscu, a długość przewodów nie ma istotnego znaczenia. Dzięki tym zaletom zasilanie przymusowe jest obecnie powszechnie stosowane.Zbiornik paliwa służy do magazynpwania w pojeź­dzie zapasu paliwa zapewniającego określony zasięg samochodu(zwykle 300…500 km). Zbiorniki wykonywane są z blachy stalo­wej, a ich powierzchnia wewnętrzna zabezpieczana jest przed korozją powłoką cynku, ołowiu lub lakieru. W ostatnich latach spotyka się zbiorniki z tworzyw sztucznych. Liczba zbiorników, kształt i rozmieszczenie zależą od rodzaju i przeznaczenia pojaz­du. W samochodach osobowych zbiornik najczęściej umieszczo­ny jest pod podłogą bagażnika. W samochodach ciężarowych -pod skrzynią ładunkową lub pod siedzeniem kierowcy. Autobu­sy i samochody ciężarowe zaopatrzone są niekiedy w dwa lub trzy zbiorniki.Przewody tłumiące falowanie, przelewanie się, pienienie pali­wa stosowane są często, zwłaszcza w dużych zbiornikach.Korek spustowy umieszczony w najniższym punkcie zbiornika służy do usuwania zanieczyszczeń.Króciec wlewowy zaopatrzony jest w siatkę metalową służącą jako zgrubny filtr paliwa. Zwilżona paliwem siatka zabezpiecza przed przedostawaniem się wody oraz utrudnia przedostanie się płomienia w przypadku pożaru.Przewód do pobierania paliwa umieszczony jest zwykle nad dnem zbiornika na wysokości 10..20 mm. W celu uniknięcia zassania wody lub zanieczyszczeń stosuje się dodatkowy filtr, który zabezpiecza wlot do rurki.Wskaźnik poziomu paliwa zamocowany jest do górnej części zbiornika.Rezerwa paliwa stosowana w niektórych zbiornikach umożli­wia przejechanie około 50 km po wyczerpaniu się zasadniczego zapasu paliwa. Rezerwa paliwa mieści się w dodatkowym zbior­niku lub w wydzielonej komorze zbiornika głównego. Rezerwę może stanowić również paliwo znajdujące się poniżej wlotu do rurki pobierającej paliwo i wówczas zasysane jest dodatkowym przewodem, umieszczonym nad samym dnem zbiornika.Przewody paliwa są to z reguły cienkościenne rurki miedziane, mosiężne, z tworzyw sztucznych lub gumy syntetycznej. Niekie­dy stosuje się również rurki stalowe, lecz muszą one być odpo­wiednio zabezpieczone przed korozją. Średnica wewnętrzna przewodów wynosi zwykle od 3 do 15 mm. Przewód łączący zbiornik z pompą paliwa powinien wznosić się lub opadać bez zagięć w celu uniknięcia nagromadzenia się zanieczyszczeń, wody lub par paliwa. Złącza i uszczelki przewodów nie powinny mieć mniejszej średnicy wewnętrznej niż przewody, aby również nie powodowały gromadzenia się zanieczyszczeń.Pompa paliwa służy do przetłaczania paliwa ze zbiornika do gaźnika. Pompa musi przy tym wytwarzać ciśnienie zdolne do pokonania oporów przepływu.Czterosuwowo silniki wyposażone są zwykle w mechaniczną pompę przeponową lub rzadziej – elektryczną. Natomiast silniki dwusuwowe mają pompy pneumatyczne. Pompa paliwa umiesz­czona jest zwykle w takim miejscu, aby nie nagrzewała się wypchnięte do przewodu lub do osadnika. Pompa doprowadza do gaźnika tyle paliwa, ile przepuszcza go zawór iglicowy komory pływakowej gaźnika. Ciśnienie tłoczenia wynosi zwykle 0,02 MPa (0,2 kG/cm2). Pompa zaopatrzona jest we wstępny filtr paliwa. Dźwignia ręczna służy do pompowania paliwa, gdy silnik jest unieruchomiony.Przepona pompy wykonana jest najczęściej z kilku warstw płótna przesyconego lakierem lub gumą odporną na działanie paliwa.Przeponowa pompa paliwa napędzana jest zwykle przez krzywkę wału rozrządu. Dźwignia wykonuje ruchy wahadłowe, powodując odkształcanie się przepony. Ugięcie przepony i po­większenie objętości komory pompowania powoduje powstanie podciśnienia. Otwiera się zawór ssawny i do komory napływa paliwo. Podczas ruchu powrotnego dźwigni przepona ugina się w przeciwnym kierunku pod wpływem sprężyny, zamyka się zawór ssawny, a otwiera tłoczny, przez który paliwo zostaje Filtr paliwa zapobiega przedostawaniu się do gaźnika wraz z paliwem wszelkich zanieczyszczeń. Najbardziej szkodliwe są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne. Zgrubne oczyszczenie paliwa następuje w filtrze siatkowym w zbiorniku. W celu dokładnego oczyszczenia stosowane są filtry płytkowe, siatkowe lub kartonowe ze szklanymi osadnikami Paliwo napływające do filtru zmienia kierunek przepływu i zmniejsza przy tym szybkość. Wskutek tego woda oraz cięższe zanieczyszczenia mechaniczne opadają na dno osadnika. Pozos­tałe zanieczyszczenia zatrzymują się na zewnątrz stosu płytek, skąd zmywane są na dół strumieniem paliwa.Filtr-odstojnik znajduje się niekiedy w przewodzie ssawnym pompy paliwa. Filtr składa się z kadłuba i odstojnika, połączo­nych za pomocą trzpienia i śruby. Wkład filtrujący składa się z płytek blaszanych o grubości ok. 0,15 mm. Każda płytka ma kilkanaście otworków i nieco więcej występów o wysokości 0,05 mm. Paliwo przepływając pomiędzy dociśniętymi płytkami wkładu filtrującego pozostawia zanieczyszczenia o ziarnistości przekraczającej 0,05 mm.

Comments

comments