UKŁAD ZASILANIA WTRYSKOWY

skład wtryskowego układu zasilania silnika wysokoprężne­go wchodzą następujące urządzenia i przewody. – Doprowadzenie paliwa: zbiornik główny i ewentualnie wy­równawczy lub pośredni, filtr paliwa, przewody niskiego ciśnienia, pompa paliwa, pompa wtryskowa, ewentualnie po-1. Zasilania paliwemZ reguły stosowane są układy zasilania o wymuszonym prze­pływie paliwa. Można wśród nich wyodrębnić trzy zasadnicze odmiany.Zasilanie przymusowe bezpośrednie – olej napędowy jest zasysany przez pompę paliwa i tłoczony do urządzenia wtrysko­wego. Czynnikiem ujemnym jest pulsowanie paliwa w przewo­dach, co wpływa ujemnie na dawkowanie paliwa przez urządze­nie wtryskowe.Zasilanie opadowo-podciśnieniowe. Olej napędowy jest zasy­sany ze zbiornika głównego przez zasilacz podciśnieniowy do zbiornika pośredniego. Ze zbiornika pośredniego paliwo spływa pod własnym ciężarem do urządzenia wtryskowego. Ze względu na nierównomierną pracę zasilacza, zależną od podciśnienia w przewodzie ssawnym, ten sposób zasilania obecnie stosuje się dość rzadko.Zasilanie opadowo-nadciśnieniowe. Paliwo jest zasysane ze zbiornika głównego i tłoczone do zbiornika wyrównawczego, z którego spływa pod własnym ciężarem do pompy wtryskowej. Zbiornik wyrównawczy służy zwykle jako tłumik pulsowania paliwa.Pompa paliwa. Zazwyczaj stosowana pompa ssąco-tłoczącawytwarza podciśnienie na odcinku przewodu miedzy zbiorni­kiem a pompą oraz nadciśnienie w przewodzie odprowadzają, cym paliwo do urządzenia wtryskowego. Spotykane są pompy przeponowe (jak w silnikach gaźnikowych) łub tłoczkowe.Pompa tłoczkowa jest zwykle napędzana przez krzywkę na wałku kułaczkowym pompy wtryskowej lub na wale rozrządu. Tłoczek wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w cylin­der ku. W czasie suwu napełniania objętość komory pompowania zwiększa się i powstaje w niej podciśnienie, wskutek czego otwiera się zaworek ssawny. Paliwo zostaje zassane do komory pompowania. Podczas zmniejszania się objętości komory po­mpowania otwiera się zaworek tłoczny i paliwo zostaje wy­pchnięte do przestrzeni za tłoczkiem, zwanej zasobnikiem. ObaPompa ta jest w pracy bardziej niezawodna niż pompa przepo­nowa.Przewody niskiego ciśnienia służą do doprowadzenia paliwa ze zbiornika do pompy wtryskowej oraz do odprowadzania jego nadmiaru (przewody nadmiarowe). Są to przeważnie cienkoś­cienne miedziane lub mosiężne rurki bez szwu. Przewody ssawne oraz tłoczne, którymi przepływa paliwo, mają średnicę około 10 mm. Natomiast przewody nadmiarowe zwykle od 3 do 5 mm.Filtry paliwa w układzie zasilania silnika wysokoprężnego spełniają szczególnie ważną rolę ze względu na małe luzy między współpracującymi częściami urządzeń wtryskowych. Szkodliwe są wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w pa­liwie, których średnica przekracza 0,001 mm. Dlatego też stosozaworki działają samoczynnie wskutek różnicy ciśnień. Częstot­liwość cyklów pracy pompy zależy od prędkości obrotowej silnika. Do pompy wtryskowej dopływa jedynie paliwo z zasob­nika podczas suwu napełniania.Pompa jest zwykle zaopatrzona w odstojnik z wkładem filtru­jącym. Wszelkie zanieczyszczenia zawarte w oleju napędowym wytrącane są wskutek gwałtownych zmian kierunku przepływu i gromadzą się na dnie osadnika.wane są z reguły co najmniej dwa filtry – wstępny i dokładne oczyszczania. Filtr wstępny służy do zatrzymywania wody or zanieczyszczeń o ziarnistości powyżej 0,03 mm. Filtr wstępny zwykle wkład szczelinowy, w którym zanieczyszczenia zatrzy mują się na krawędziach płytek, a następnie opadają na d i gromadzą się na dnie odstojnika.Filtry dokładnego oczyszczania mają wkłady szczelinow powierzchniowe i objętościowe. Wkłady szczelinowe są wykony wane w różnych odmianach, przy czym najczęściej stosowane mikrof iltry. Wkład taki składa się ze stosu płytek. Na powierzę ni każdej płytki wytrawione są bardzo drobne kanaliki. Wkład powierzchniowy składa się ze szkieletu, na którym nawinięta jest tkanina lub bibuła. Wkład objętościowy składa się zwykle ze stosu krążków filcowych lub wypełniacza znajdujące­go się w przestrzeni pomiędzy podwójnymi ściankami z blachy perforowanej.Ze względu na ograniczony ciężar oraz wymiary filtrów budo­wane są one często o specjalnym układzie. Dużą czynną powierz­chnię uzyskuje się we wkładach o układzie wężownicy lub gwiazdy. Ostatnio coraz bardziej rozpowszechniają się tanie i skuteczne w działaniu wkłady papierowe o układzie gwiazdy Pompa wtryskowa dostarcza do wtryskiwaczy w określonym czasie i pod odpowiednim ciśnieniem dokładnie odmierzone dawki paliwa.Układ wtryskowy składa się z pompy wtryskowej lub sekcji tłoczącej w pompie wielosekcyjnej, przewodu wysokiego ciśnie­nia i wtryskiwacza. Liczba sekcji tłoczących w pompie wielosek­cyjnej odpowiada z reguły liczbie cylindrów silnika.Cykl pracy sekcji tłoczącej pompy wtryskowej obejmuje dwa suwy tłoczka – napełniania i roboczy. Podczas suwu roboczego tłoczek jest napędzany przez krzywkę obracają­cego się wałka kułaczkowego za pośrednictwem popychacza z rolką. Do ruchu powrotnego (suw napełniania) zmusza tłoczek rozprężająca się sprężyna powrotna. Długość suwu tłoczka zale­ży od wysokości garbu krzywki. Paliwo napływa do cylinderka po odsłonięciu kanalika zasilającego. Podczas suwu roboczego tłoczka zasłania kanalik, wewnątrz cylłndunie wskutek czego otwiera się zaworek odcinający i paliwo wwa do przewodu. Tłoczenie paliwa trwa do momentu-tonięcia przez krawędź sterującą na główce tłoczka wlotu do kanalika zasilającego. Wskutek spadku ciśnienia zaworek odci­nający natychmiast zamyka się.

Comments

comments