Urządzenia pomocnicze

Zderzak nastawny służy do ograniczania dawkowa­nia paliwa. Wskutek ograniczenia przesunięcia zębatki sterują- , cej w pompie wtryskowej poza określone położenie, zostaje ustalone największe dopuszczalne dawkowanie paliwa. Skrajne położenie zębatki ustala się za pomocą wkręta regulacyjnego zderzaka. Doprowadzenie nadmiernej ilości paliwa powodowa­łoby przegrzewanie się silnika, przedwczesne zużycie jego części oraz spadek mocy.Wyrównywacz dawkowania pompy wtryskowej zapobiega zwiększaniu się dawkowania wraz ze wzrostem prędkości obro­towej silnika. Niezależnie od położenia zębatki sterującej może bowiem nastąpić przekroczenie tzw. granicy dymienia. Wskutek wzrostu prędkości obrotowej silnika maleje napełnienie cylin­drów powietrzem, a jednocześnie podwyższona częstotliwość wtryskiwania powoduje zwiększenie się dawkowania.Stosowane są wyrównywacze sprężynowe współdziałające z regulatorem obrotów oraz hydrauliczne – zmniejszające daw­kowanie przez ograniczenie ilości paliwa tłoczonego do wtryski­waczy.Urządzenie rozruchowe. Uruchomienie silnika wysokopręż­nego, zwłaszcza w niskiej temperaturze otoczenia, sprawia duże trudności. Bezpośrednio przyczyną tego jest niedostateczne na­grzewanie się powietrza sprężonego w cylindrach. Zbyt chłodne ścianki uniemożliwiają nagrzanie powietrza w czasie sprężania do temperatury wystarczającej do samozapłonu mieszanki. Dla­tego też niektóre silniki wyposażone są w specjalne urządzenia grzejne włączane na okres rozruchu.Podgrzewacz – specjalny grzejnik elektrycznyZderzak rozruchowy – ogranicznik dawkowania umożliwiają­cy przesunięcie zębatki sterującej poza położenie największego dawkowania w czasie uruchamiania silnika. Ze względu na sposób działania rozróżnia się ograniczniki: samoczynny -współpracujący z odśrodkowym regulatorem obrotów, dźwi­gniowy – ustawiany ręcznie każdorazowo przed rozruchem silni­ka oraz przyciskowy – włączany ręcznie przed rozruchem, a wy­łączający się samoczynnie po uruchomieniu silnika.wkręcany w gwintowane gniazdo w ściance głowicy. Spirala grzejna rozżarza się podczas przepływu prądu i nagrzewa powie­trze w cylindrze. Spirala podgrzewacza nagrzewa się do tempe­ratury około 1000°C. Ze względu na sposób zasilania prądem rozróżnia się podgrzewacze jednobiegunowe – o jednym zacisku .Niedomagania i obsługa układu zasilania silnika wysokoprężnegoNiedomagania Najczęściej spotykane niedomagania, ich objawy i przyczyny oraz sposób usuwania podano Silnik nie daje się uru­chomić lub po urucho­mieniu zatnymuje się niespodziewanieNieregularna praca silni­ka, silnik nie rozwija peł­nej mocy użytecznej, twardy bieg silnika lub spaliny zawierają czarny dym, prędkość obrotowa wału korbowego prze­wyższa największą do­puszczalną lub nie osiąga znamionowejZwiększone zużycie pa­liwa, a uchodzące spaliny zawierają czarny dym i cząstki sadzydo przyłączenia przewodu elektrycznego i dwubiegunowe -o dwóch izolowanych zaciskach. Spirale grzejne podgrzewaczy dwubiegunowych są połączone ze sobą szeregowo. Podgrzewa­cze włącza się na okres od 30 do 60 sekund.Nagrzewnica – specjalny grzejnik elektryczny umieszczany zwykle w króćcu wlotowym przewodu ssawnego służy do podgrzewania zasysanego powietrz*. Niekiedy stosuje się kilka nagrzewnic, gdyż są one mniej wydajne niż podgrzewa­cze. Spirala nagrzewnicy zaopatrzona jest zwykle w osłonę z blachy, która zwiększa wydajność nagrzewnicy i służy jako zasobnik ciepła. Najczęściej spotykane są nagrzewnice dwubie­gunowe, rzadziej jednobiegunowe.Grzejnik rozruchowy stosowany jest zamiast podgrzewacza lub nagrzewnicy, przeważnie w silnikach ciągników. Ciepło wytwarzane jest dzięki spalaniu materiału palnego. Stosowane są najczęściej grzejniki płomieniowe, w których mieszarka pal­na zostaje doprowadzona i spalona w przestrzeni przepływu powietrza zasysanego do cylindrów silnika, oraz bezpło nienio-we, które wytwarzają gorące spaliny wykorzystywane na stępnie do podgrzewania cieczy chłodzącej lub paliwa.Instalacje specjalne do wtryskiwania do przewodu ssawnego łatwo palnych cieczy, jak eter lub benzyna – niegdyś bardzo rozpowszechnione, obecnie wychodzą z użycia.. Obsługa układu zasilania wtryskowego przez kierowcęObsługa układu zasilania silników wysokoprężnych polega na:utrzymaniu w czystości instalacji urządzeń;sprawdzaniu szczelności złączy instalacji paliwowej;zlewaniu odstoju ze zbiornika paliwa i filtrów;uzupełnianiu zapasu paliwa, przy czym w miarę możliwości należy stosować paliwo wstępnie oczyszczone; podczas wle­wania nie powinno się ono stykać z powietrzem;obserwowaniu barwy spalin uchodzących z przewodu wyloto­wego;sprawdzaniu przez osłuchiwanie prawidłowości działania po­mpy wtryskowej oraz regulatora obrotów;czyszczeniu filtrów powietrza;czyszczeniu filtrów wstępnego i dokładnego oczyszczania paliwa.

Comments

comments