Wskaźnik ciśnienia oleju

Wskaźnik ciśnienia oleju służy do orientowania kierowcy, czy w układzie smarowania silnika panuje właściwe ciśnienie, zwy­kle 0,2…0,5 MPa (2…5 kG/cnr). Stosowany jest w silnikach smarowanych pod ciśnieniem.Schemat układu do pomiaru ciśnienia oleju W skład układu wchodzą: czujnik, wskaźnik i akumulator połączone ze sobą szeregowo.Czujnik reguluje natężenie prądu płynącego przez wskaźnik odpowiednio do ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika Składa się z obudowy, której króciec jest wkręcony do głównegoprzewodu oleju w silniku, oraz umieszczonych w u, j (lw styków i przepony. Jeden styk jest osadzony na dźwigni bim lowej, na której nawinięty jest drut oporowy. Jeden koniec oporowego połączony jest ze stykiem, a drugi – z zacis czujnika odizolowanym od obudowy. Drugi styk jest osa na dźwigni opierającej się na przeponie i połączony jest z mata Wskaźnik jest zbudowany tak samo jak wskaźnik tcmperatl wody. Różni się tylko tym, że podziałka jest wyskalowanj w kG/cm2. Dotychczas nie ma wskaźników z podziałkami skalowanymi w obowiązujących według Międzynarodo Układu Jednostek Miar (zwanego w skrócie układem SI) je kach ciśnienia, mianowicie w N/m2 (niutonach na metr kwa” towy) lub MPa, albo Pa (pascalach).Czas rozwarcia styków jest krótszy, wskutek ‚dźwignia bimetalowa wskaźnika jest dłużej nagrzewana, dzieki się wygina i dalej wychyla wskazówkę – odpowiednio uaktualniępanującego w układzie ciśnienia.Obsługa układu do pomiaru ciśnienia oleju polega na utrzy­maniu w czystości końcówek przewodu i zacisków na czujniku wskaźniku oraz wymianie w razie potrzeby uszczelki czujnika. Uszkodzony czujnik lub wskaźnik należy wymienić, ponieważ nie przewiduje się ich napraw.5. Paliwowskaz (wskaźnik poziomu paliwa)Paliwowskaz służy do informowania kierowcy o ilości paliwa w zbiornikuSchemat elektromagnetycznego układu do pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku a. Budowa paliwowskazuPaliwowskaz składa się z czujnika i wskaźnika połączonych ze sobą i akumulatorem szeregowo.Działanie. Gdy silnik nie pracuje, olej nie ciśnie na przeponę i styki czujnika są do siebie dociskane zupełnie lekko. Po włącze­niu prądu dźwignia bimetalowa czujnika nagrzewa się i wygina szybko, a stygnie po rozwarciu styków długo wskutek czego do uzwojenia grzejnego dźwigni bimetalowej wskaźnika będą do­pływać krótkie impulsy prądu, wystarczające tylko do nieznacz­nego jej nagrzania, wystarczającego do ustawienia wskazówki naprzeciw działki 0.Po uruchomieniu silnika ciśnienie oleju w układzie smarowa­nia silnika wzrasta, olej ciśnie na przeponę czujnika i unosi ją do góry, a z nią razem dźwignię ze stykiem, wskutek czego zwiększa się siła docisku styków. Im mocniej są styki dociskane do siebie, tym większa musi być wartość skuteczna prądu płynącego przez Czujnik składa się z pływaka i rezystora suwakowego. Ph/wg jest umocowany na dłuższym ramieniu dźwigni dwuramieruw Na krótszym ramieniu tej dźwigni znajduje się styk ślizgów który przy zmianie położenia pływaka przesuwa p() rezystor rze, zmniejszając lub zwiększając jego rezystancji; odpowiedni do poziomu paliwa w zbiorniku. Styk ślizgowy przez dźwigni* jest połączony z masą.Uzwojenie rezystora jest jednym końcem połączne z izolowa­nym zaciskiem na obudowie. Połączenie uzwojenia rezystora z masą następuje przez styk ślizgowy i dźwignię pływaka.Rezystor suwakowy wraz z krótkim ramieniem dźwigni i sty­kiem ślizgowym jest umieszczony w szczelnej obudowie. Długie ramię dźwigni z pływakiem znajduje się w zbiorniku paliwa i jest] tak zamontowane, że pływak pływa na powierzchni paliwa.Wskaźnik składa się z dwóch elektromagnesów, których’ uzwojenia są ze sobą połączone szeregowo Początek uzwojenia jednego z elektromagnesów jest połączony z akumulatorem, a koniec uzwojenia drugiego – z masą. Miejsce- połączenia obu uzwojeń jest połączone z izolowanym zaciskiem na obudowie wskaźnika. Oba elektromagnesy są ustawione w stosunku do siebie pod pewnym kątem. W polu magnetycznym obu elektro­magnesów umieszczona jest stalowa kotwica wskazówki wskaź­nika Położenie wskazówki zależy od stosunku prądów w uzwo­jeniach obu elektromagnesów. Podziałka wskaźnika ma zwykle pięć działek określających zawartość zbiornika: pełny, ,, V4, pusty. Wskaźnik i czujnik są ze sobą połączone przewodem.Paliwowskaz działa tylko wówczas, gdy zostanie włączony zapłon lub specjalny wyłącznik wskaźników. Jeżeli zbiornik jest pełny, dźwignia z pływakiem zajmuje położenie poziome, wsku­tek czego jest włączona całkowita rezystancja rezystora suwako­wego. Pola magnetyczne obu elektromagnesów utrzymują stalo­wą kotwicę w położeniu, przy którym wskazówka zajmuje poło­żenie naprzeciw działki P(pełny). W miarę opróżniania zbiorni­ka pływak opada, styk ślizgowy przesuwa się ku początkowiia rezystora suwakowego, wskutek czego zmniejsza się rezystancja, a przepływający prąd zwiększa. W wyniku prąd napływający przez uzwojenie elektromagnesu a zwiększy się, przepływający przez uzwojenie elektromagnesu zmieni się. Silniejsze pole magnetyczne uzwojenia elektro­magnesu a spowoduje obrócenie się kotwicy, a z nią wskazówki w kierunku działki 0.Szybkościomierz służy do określania prędkości samochodu, a licznik – do zliczania kilometrów przebytych od początku eksploatacji pojazdu. Niektóre liczniki mają dodatkowe urząt dzenie umożliwiające obliczanie kilometrów przebytych w okre­ślonym czasie (np. w ciągu dnia, w ciągu określonej podróży, od pobrania do ponownego pobrania paliwa) Ten dodatkowy licz­nik ma mechanizm do kasowania wskazań po ich wykorzystaniu] Szybkościomierz i licznik są zmontowane we wspólnej obudowie i umieszczone w tablicy rozdzielczej samochodu.Obecnie najczęściej są stosowane szybkościomierze typu i dukcyjnego z licznikami typu bębenkowego.Szybkościomierz i licznik są napędzane za pomocą giętkiego wałka (linki w pancerzu) od wałka głównego skrzynki biegów.Utleniony styk ślizgowy wew- Wymienić czujnik ; n t iv. rezystoraZasadę budowy szybkościomierza Na końcu wałka napędowego umieszczony jest magnes trwatyi który wraz z wałkiem obraca się naprzeciwko tarczy aluminio­wej z prędkością proporcjonalną do prędkości jazdy pojazduW celu zrównoważenia wpływu zmian rezystancji elektrycz­nej wraz ze zmianą temperatury aluminium, z którego jest wykonana tarcza szybkościomierza, w szczelinie między magne­sem a tarczą umieszczony jest kompensator. W miarę wzrostu temperatury przenikalność magnetyczna kompensatora rośnie, 8 opór magnetyczny maleje i odwrotnie, dzięki czemu zostaje zrównoważony wpływ zmian rezystancji tarczy w zależności’temperatury otoczenia.Na osi tarczy jest osadzona wskazówka, która odchyla sięoj równy kątowi obrócenia tarczy. Odchylenie tarczy, a z nią ra wskazówki szybkościomierza, jest tym większe, im szyk wiruje magnes. Wskazówka przesuwa się nad podziałką lowaną w kilometrach na godzinę (km/h).Dotychczas nie ma szybkościomierzy z podziałkami wyskalo. wanymi w obowiązujących, według układu SI, jednostkach prędkości, mianowicie w m/s (metrach na sekundę).Budowę licznika kilometrów pokazano na rysunkach 3-86c,d Na końcu wałka napędowego, tuż pod magnesem szybkoś mierzą, nacięty jest ślimak zazębiony stale z kołem śrubowym Na drugim końcu wałka koła śrubowego 7 jest nacięty d ślimak zazębiony z kołem śrubowym II, za pomocą którego napęd jest przenoszony na koło zabierakowe obracające pierw­sze koło cyfrowe. Cyfry na pierwszym kole cyfrowym, oznaczone zwykle innym kolorem niż cyfry na pozostałych kołach cyfro­wych licznika, odpowiadają dziesiątym częściom kilometra. Po wykonaniu przez wałek napędowy liczby obrotów odpowiadają­cej przebyciu przez samochód 1 km, koło to wykona cały obrót i przy przejściu z cyfry 9 na 0 obróci sąsiednie kłko przerzucają/ | ce, które z kolei obróci następne koło cyfrowe o 1/10 obrotu. Drugie koło cyfrowe po wykonaniu całego obrotu obróci nastę­pne kółko przerzucające, a to następne koło cyfrowe o 1/10 obrotu. W ten sposób będą kolejno obrócone wszystkie koła cyfrowe aż do stanu licznika 99 999 km. Po przebyciu następnego kilometra na wszystkich kołach cyfrowych ukażą się zera

Comments

comments